CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezenkapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Decreet Erediensten en Erkenningsdecreet (geÔntegreerde versie).

 

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiŽle organisatie en de werking van de erkende erediensten -

B.S. 6 september 2004.

 

Decreet van 20 januari 2006- Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiŽle organisatie en werking van de erkende erediensten, wat de schrapping van de leeftijdsvereiste voor de leden van de bestuursorganen betreft - B.S. 17 februari 2006.

 

Decreet van 06 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiŽle organisatie en werking van de erkende erediensten Ė B.S. 16 augustus 2012.

 

Decreet tot regeling van de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, de verplichtingen van de besturen van de eredienst en het toezicht daarop en tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiŽle organisatie en werking van de erkende erediensten (citeeropschrift: "Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021") Ė B.S.

 

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 en het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiŽle organisatie en werking van de erkende erediensten, wat betreft de wijze van communicatie, de opmaak van algemene protocollen voor de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016 tot vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de besturen van de eredienst Ė B.S. 27 juni 2022.

 

 

 

 

Het Decreet in andere woorden: Zoeken

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

 

Het Decreet in andere woorden: alfabetische lemmata lijst. De lemmata van het Erkenningsdecreet zijn cursief gezet.

 

Aanneming van werken

Aanvraag erkenning lokale geloofsgemeenschap

Aanwezigheidsquorum

Administratief toezicht

Advies

Agenda

Akten, stukken, briefwisseling

Archief

Bevoegde Instantie

Bijzondere mandaten

Bisschop

Boekhouding

Budget

Budgetwijziging

Centraal kerkbestuur

Communicatie

Cumul

Decreten, besluiten, omzendbrieven en aanverwante

Dwangtoezicht

Elektronisch loket

Erkenning

Expert

Financiering

Fusie van Parochies

Giften

Goederen

Herwaardering

Inventaris

ISD

Jaarrekening

Kandidaten

Kerkfabriek

Kerkraad

Klachten

Kosten en Uitgaven

Leeftijd en leeftijdsgrens

Meerderheden

Meerjarenplan

Mistarieven

Modellen Binnenland Vlaanderen i.v.m. de boekhouding

Modellen Bisdom Gent i.v.m. verkiezingen van de kerkraad

 

Notulen

Omzendbrieven

Ontslag

Ontvangsttheorie

Onverenigbaarheden

Opbrengsten en Ontvangsten

Openbare instelling

Oud-leden

Overleg met burgerlijke overheden

Parochie

Patrimonium

Penningmeester

Persoonlijk belang

Persoonsgegevens

Protocollen communicatie

Quarantaine

R voorbehouden

SABAM

Schenkingen en legaten

Secretaris

Secretaris-penningmeester

Secretaris& Voorzitter

Takenpakketten

Termijnberekening

U voorbehouden

Vacatures

Verbodsbepalingen

Vergadering

Verkiezingen

Vernieuwing

Verplichtingen

Verzekeringen

Voorzitter & Secretaris samen

Vrijwilligers

Waardering

Wachtperiode

X voorbehouden

Y voorbehouden

Z voorbehouden

 

 

© PťDťWť 08.2012 en 05.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Home

Naar Structuur van het Decreet