CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

 

Art. 10. (de leeftijdsbeperking)

[Een aangesteld of verkozen lid is van rechtswege ontslagnemend wanneer het de leeftijd van 75 jaar bereikt.]

 

Vernietigd bij arrest nr. 152/2005 van 5 oktober 2005 van het Arbitragehof en opgeheven bij Decreet van 20 januari 2006, Belgisch Staatsblad 17/02/2006.

 

De leeftijdsvoorwaarde werd bij arrest nr. 152/2005 dd 05.10.2005 van het Arbitragehof (nu Grondwettelijk hof) vernietigd. Bij Vlaams decreet van 20 januari 2006 werd het artikel dan ook opgeheven. De leeftijdsbeperking werd als een discriminatie aanzien.

Nochtans wordt de omgekeerde beperking, namelijk een minimumleeftijd van 18 jaar, wel aanvaard (zie Decreet art. 9).

Deze leeftijdvereiste wordt echter als normaal ervaren aangezien ze voorzien is in het Burgerlijk Wetboek, artikel 488 in verband met de meerderjarigheid en de bekwaamheid van personen: [De meerderjarigheid is vastgesteld op de volle leeftijd van achttien jaren; op die leeftijd is men bekwaam tot alle handelingen van het burgerlijk leven].

 

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 9

Home

Naar Art. 11