CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Art. 11. (de oud-leden)

De kerkraad kan aan een aftredend lid van de kerkraad dat zijn mandaat gedurende ten minste tien jaar in dezelfde kerkfabriek heeft uitgeoefend, de eretitel van zijn mandaat verlenen.

 

De kerkraad kan aan een uitgetreden lid of een definitief vervangen lid de eretitel van zijn mandaat verlenen als hij gedurende 10 jaar zijn mandaat heeft uitgeoefend. Blijkbaar ligt het in de bedoeling van de decretale Overheid om een lid te belonen voor zijn jarenlange inzet.

Het mandaat moet worden uitgeoefend in eenzelfde kerkraad. Dat het mandaat 10 jaar ononderbroken moet worden uitgeoefend wordt niet vermeld.

De eretitel kan het best toegekend worden onder de benaming van “Oud-voorzitter, Oud-secretaris, Oud-penningmeester, Oud-lid van de Kerkraad van de parochie van …”. Iedereen kan erevoorzitter worden, maar weinigen zijn Oud-voorzitter.

Welke erkenning kan men geven aan een oud-lid van een gefusioneerde parochie die niet de vereiste 10 jaar binnen eenzelfde kerkfabriek heeft bereikt? Een niet opnieuw benoemd lid kan gedurende jaren zich verdienstelijk gemaakt hebben in de kerkraad van zijn afgeschafte parochie. Heeft dit lid ook onze waardering niet verdiend?

 

 

© PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 10

Home

Naar Art. 12