CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Afdeling 3. - Centraal kerkbestuur

 

Art. 25 (de oprichting van een centraal kerkbestuur)


In de gemeenten waar twee 1 of meer parochies van de rooms-katholieke eredienst erkend zijn, waarvan de hoofdkerk gelegen is op het grondgebied van de gemeente, moet een centraal kerkbestuur worden opgericht. Het centraal kerkbestuur is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid.

Het centraal kerkbestuur bepaalt zijn zetel.


In de gemeenten met meer dan acht kerkfabrieken kan de Vlaamse Regering, op voorstel van het erkend representatief orgaan, machtiging verlenen tot de oprichting van twee of meer centrale kerkbesturen.

 

1. Gewijzigd bij Decreet van 06.07.2012 met inwerkingtreding vanaf 01.04.2014, voorheen “ vier ”.

 

Minimum aantal parochies; wettelijke verplichting

Het decreet voorziet per groep van minimum twee1 erkende entiteiten (parochies) die gelegen zijn binnen eenzelfde gemeente een overkoepelend orgaan: het centraal kerkbestuur.

Dit koepelorgaan is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, dat coördinerend optreedt en de relaties onderhoudt tussen de kerkraden en de religieuze en burgerlijke overheden. Daarenboven ondersteunt het CKB de kerkraden en helpt ze met technisch en administratief advies. Indien een kerkraad van de koepel bepaalde accountantshandelingen (zie Decreet, art.14, 3de t.e.m. 5de lid ) niet stelt, dan treedt het CKB in haar plaats op (zie Decreet, art. 32 en Omzendbrief BA 2005/01 van 25.02.2005, Littera A. 1ste paragraaf).

Meerdere centrale kerkbesturen

De oprichting van een centraal kerkbestuur vanaf twee1 of meer parochies is een wettelijke verplichting. Er is geen vrije keuze. De oprichting van meerdere centrale kerkbesturen in gemeenten waar 9 of meer parochies gelegen zijn, is echter aan een erkenning door de Vlaamse Regering onderworpen. Opnieuw moet een minimum aantal parochies bereikt worden, namelijk meer dan 8, dit wil zeggen vanaf 9 parochies binnen eenzelfde gemeente kunnen bijkomende centrale kerkbesturen opgericht worden.

Openbare instelling met rechtspersoonlijkheid

Het centraal kerkbestuur is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Dit houdt in dat het CKB een eigen zetel heeft waar ze juridisch kan worden aangesproken. Het CKB heeft leden die afgevaardigden worden genoemd, namelijk verkozen leden en aangestelde leden.

Afgevaardigden

De verkozen leden zijn tevens lid van een kerkraad, aangezien ze verkozen worden door de vergadering van alle verkozen (aangestelde) leden van de kerkraden (zie Decreet, art. 27, 1ste lid; Standpunt van de permanente werkgroep erediensten; datum validatie 13/10/2005). Dit is een conditio sine qua non. De aangestelde leden, namelijk de vertegenwoordiger van de Bisschop en de aangestelde expert zijn in principe geen lid van een kerkraad (zie Decreet, art. 26).

Invloed dalend aantal parochies

Ondanks de aanpassing van het minimumaantal parochies waarbij een CKB moet opgericht worden, namelijk vanaf 2 parochies (zie Decreet, art. 25 neo), maar rekening houdende met de voorziene negatieve evolutie van het aantal parochies, zullen er in meerdere gemeenten geen CKB’s meer opgericht moeten worden.

Daarenboven zal het aantal leden dat het CKB kan omvatten, ook negatief evolueren (zie Decreet, art. 26). Deze nieuwe toestand is ten zeerste taakverzwarend voor de resterende leden van het CKB. Deze raad omvat tot 9 kerkfabrieken slechts 5 personen, namelijk 1 vertegenwoordiger van de bisschop, 3 leden en 1 expert, waarvan de 3 verkozen afgevaardigden dan nog het voorzittersmandaat moeten leveren (zie Decreet, art. 28). Er komt immers slechts een afgevaardigde bij vanaf een volledige blok van 5 parochies (zie Decreet, art. 26, 2°,a).

De oprichting van bijkomende CKB’s vanaf 9 parochies in eenzelfde gemeente (zie Decreet, art. 25, laatste lid) komt bij de negatieve evolutie van het aantal parochies binnen één gemeente, ook in het gedrang. Rekening houdende met de halvering van het aantal parochies in het 1ste lid, zou het minimumaantal van het laatste lid  ook moeten gehalveerd worden (zie Decreet, art. 25, 1ste en laatste lid).

Inwerkingtreding

Deze bepaling treedt pas in werking op 01 april 2014, zodat vermeden wordt dat de nieuw opgerichte centrale kerkbesturen in het jaar na hun oprichting meteen gedeeltelijk zou moeten worden vernieuwd. In 2014 kan de oprichting van het centraal kerkbestuur worden gekoppeld aan de gedeeltelijke vernieuwing van de kerkraden (zie Memorie van toelichting van 14.09.2011).

1.        Voorheen “ vier ”.

 

PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 24

Home

Naar Art. 26