CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Art. 24. (de taken van de kerkraad)

De kerkraad regelt alles wat de kerkfabriek aanbelangt, met uitzondering van de aangelegenheden die toegewezen zijn aan de voorzitter, aan de voorzitter en de secretaris van de kerkraad, die samen optreden, aan de secretaris, aan de penningmeester of aan het centraal kerkbestuur.

 

Volheid van bevoegdheid

De kerkraad heeft volheid van bevoegdheid. Ze doet alles wat in het belang van de kerkfabriek moet gedaan worden, of nagelaten worden, met uitzondering van specifieke taken die voorbehouden zijn aan bepaalde functies of andere raden. Hier volgt een niet-limitatieve opsomming van specifieke en niet-specifieke taken.

Niet-limitatieve opsomming

De kerkraad waakt over de onverenigbaarheden (zie Decreet, art. 9) en de verbodsbepalingen (zie Decreet, art. 16) bij de verkiezing van nieuwe leden en behandelt de bezwaren bij het verkiezen van leden (zie Decreet, art. 7, 2de en 3de lid).

De kerkraad kiest ook zijn functionarissen: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester (zie Decreet, art. 9, 2de en 3de lid ) of vervangt ze (zie Decreet, art. 8). Indien agendapunten behandeld worden waarbij één van de leden andere (tegenstrijdige) belangen zou hebben (zie Decreet, art. 20), dan waakt de kerkraad over de integriteit van de besluitvorming. De kerkraad aanvaardt de schenkingen definitief, of de legaten (zie Decreet, art. 37).

De kerkraad kiest de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen of diensten worden gegund en stelt de voorwaarden vast. De kerkraad stelt de procedure in en gunt de opdracht (zie Decreet, art. 39). Ten slotte kent de kerkraad erefuncties of eremandaten toe (zie Decreet, art. 11).

Daarenboven stelt de kerkraad alle nodige daden van beheer en beschikking van al de roerende en onroerende goederen van de kerkfabriek. Zij waakt over de bewaring en het doorgeven van het patrimonium aan de volgende generaties (zie Decreet, art. 34 en 35).

Beperkingen door andere functies of raden

Al heeft de kerkraad volheid van bestuur, toch is haar bekwaamheid om te handelen aan beperkingen onderworpen. Deze beperkingen vloeien hoofdzakelijk voort uit de vaststelling dat aan andere organen of functies eigen daden worden toegekend die de kerkraad niet kan/ mag uitoefenen.

a. voorzitter

Wat de voorzitter alleen doet is, is niet altijd uitdrukkelijk gespecificeerd. Zo roept de voorzitter de vergaderingen van de kerkraad samen en stelt hij de agenda op (zie Decreet, art. 18). De voorzitter waakt over de wettelijkheid van de beslissingen van de kerkraad. Hij bepaalt het aanwezigheidsquorum (zie Decreet, art. 19). De voorzitter bepaalt het aantal van de geldig uitgebrachte stemmen om de volstrekte meerderheid bij de besluitvorming te bereiken (zie Decreet, art. 21). Hij zorgt ervoor dat bij aanwezigheid van deskundigen, deze niet deelnemen aan de besluitvorming en niet  meestemmen bij de definitieve besluitvorming (zie Decreet, art. 20).

b. secretaris

De taken van de secretaris (zie Decreet, ar. 13 en art. 23) en de opdrachten van de penningmeester (zie Decreet, art. 14; maar ook art. 36: de penningmeester aanvaardt voorlopig de schenkingen), zijn echter (meestal) wel uitdrukkelijk vermeld.

c. voorzitter en secretaris die samen optreden

In sommige omstandigheden treden de voorzitter en de secretaris samen op. Zij handelen in college of delen verantwoordelijkheid. Zij vertegenwoordigen de kerkraad in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen (zie Decreet, art. 15 en 64); zij ondertekenen de notulen en andere stukken (zie Decreet, art. 23, 2de lid); zij treden op bij spoedeisende maatregelen in verband met uitvoering van opdrachten (zie Decreet, art. 39, 4de lid); zij kunnen afwijken van de offerteprijs tot 10 % (zie Decreet, art. 40). Met betrekking tot de beslissingen van de kerkraad zijn het de voorzitter en de secretaris die hieromtrent de briefwisseling voeren.

Soms is het niet altijd klaarblijkelijk wie optreedt of kan optreden. De kerkraad kan beslissen een klacht in te dienen in het kader van een bezwaarprocedure, maar indien het bezwaar kan beschouwd worden als een handeling tot bewaring van een recht, dan treden de voorzitter en de secretaris gezamenlijk kunnen op (zie Decreet, art. 64).

Aangezien er voor het indienen van bezwaren tegen derden vooralsnog geen beroepsmogelijkheid bestaat en enkel een procedure bij de Raad van State mogelijk is tegen een stedenbouwkundige vergunning, zullen de voorzitter en de secretaris de kerkraad machtiging moeten vragen, willen zij als eiser optreden. De voorzitter en de secretaris kunnen immers enkel na machtiging van de kerkraad als eiser optreden in een rechtsgeding. Er is hiervoor geen machtiging van de hogere overheid meer vereist. (Standpunt van de permanente werkgroep erediensten; datum validatie 13/10/2005).

d. centraal kerkbestuur

Het Centraal Kerkbestuur ten slotte speelt een belangrijke rol als coördinator tussen de kerkraden en de religieuze of burgerlijke overheden (zie Decreet, art. 32, 1° - 4°). Of helpt de kerkraden (Decreet, art. 32, 6°). Daarenboven springt ze in bij niet uitgevoerde accountantshandelingen door een kerkraad: opstellen van budget, budgetwijzigingen en het meerjarenplan (zie Decreet, art. 32, 7°).

Het Centraal Kerkbestuur treedt in de plaats bij overheidsopdrachten (zie Decreet, art. 39 neo, 3de lid) en treedt als vertegenwoordiger van de kerkraden op bij het uitgebreid overleg met de burgerlijke overheden (zie Decreet, art. 33), en maakt bindende afspraken (zie Decreet, art. 33/1), bespreekt meerjarenplannen en budgetten (zie Decreet, art. 42 en art. 47) en dient de budgetwijzigingen gecoördineerd in (Decreet, art. 50).

 

 

© PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 23

Home

Naar Art. 25