CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Art. 29. (taken van de secretaris-penningmeester van het centraal kerkbestuur)

De secretaris is in het bijzonder belast met het opmaken van de notulen van de vergaderingen, met het bewaren van het archief, en met de boekhouding van het centraal kerkbestuur.

 

Bovenstaand artikel is een kopie van de artikelen 13 en 14 van het Decreet. Dezelfde regels zoals daar bepaald zijn van toepassing, alhoewel de mutatis mutandis toepassing slechts voorzien is op de artikelen 16 t.e.m. 23 van het Decreet (zie Decreet, art. 31).

De afgevaardigde heeft een dubbele functie: hij is zowel secretaris als penningmeester. Voor de specifieke taakomschrijving wordt dan ook verwezen naar de betreffende artikels van deze functies in de kerkraad (zie Decreet, art. 13 en art. 14).

De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen het CKB bij de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen (zie Decreet, art. 30 neo). Zij kunnen ook het CKB bij de samenspraak met de burgerlijke overheid vertegenwoordigen, alhoewel het CKB ook een andere samenstelling kan afvaardigen op deze vergaderingen (zie Decreet, art. 33 neo).

Wat de opmaak van de notulen aangaat, wordt verwezen naar art. 23 van het Decreet.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

 

Naar Art. 28

Home

Naar Art. 30