CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Art. 28. (de verkiezing van de voorzitter en de secretaris-penningmeester van het centraal kerkbestuur)

Het centraal kerkbestuur verkiest onder de afgevaardigden van de kerkraden van de kerkfabrieken en bij geheime en afzonderlijke stemmingen, een voorzitter, en onder alle leden een secretaris. Zij worden verkozen met een volstrekte meerderheid van stemmen.

De mandaten van voorzitter en secretaris kunnen niet gecumuleerd worden.

Wanneer er voor het vacante mandaat slechts één kandidaat is, verloopt de stemming in één stembeurt. Als er voor een mandaat verschillende kandidaten zijn en na de stemming geen kandidaat de meerderheid heeft verkregen, dan wordt er opnieuw gestemd op een van de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Staken de stemmen bij de herstemming, dan is het jongste lid in leeftijd verkozen.

 

De kandidaten voor de bijzondere mandaten

De voorzitter wordt verkozen onder de afgevaardigden van de kerkraden. De secretaris wordt verkozen onder alle leden van het centraal kerkbestuur. Daar behoren dus ook de vertegenwoordiger van de bisschop en de expert bij. De mandaten van voorzitter en secretaris zijn niet cumuleerbaar (zie Decreet, art. 28, 1ste en 2de lid en Omzendbrief BA – 2005/01 dd 25.02.2005, Littera A, pt. 2, alinea 9).

Bij verhindering wordt de voorzitter vervangen door het oudste lid in leeftijd van het centraal kerkbestuur en de secretaris door het jongste lid in leeftijd (zie Decreet, art. 30, laatste lid).

Samenlezing artikel 27 en 28

Samenvattend kan over art. 27 en art. 28 het volgende gezegd worden. De leden van de kerkraden verkiezen de afgevaardigden van het centraal bestuur. De vertegenwoordiger van de bisschop en de verkozen afgevaardigden stellen een expert aan. Hiermee is het centraal kerkbestuur samengesteld en omvat ze volgende leden: de vertegenwoordiger van de bisschop, de verkozen afgevaardigden, de aangestelde expert.

Dan moeten bepaalde functies of bijzondere mandaten ingevuld worden, namelijk de functie van voorzitter en van secretaris. In tegenstelling met de kerkraad is er geen penningmeester voorzien. De secretaris is tevens de penningmeester van het centraal kerkbestuur.

Verkiezing van de voorzitter: de beperkende hoedanigheidsvoorwaarde

Het centraal kerkbestuur duidt een voorzitter aan. Dit wil zeggen dat alle leden van het centraal kerkbestuur hun stem uitbrengen en niet alleen de verkozen leden. Maar het decreet legt een hoedanigheidvoorwaarde op: de voorzitter komt uit de groep van de verkozen afgevaardigden.

De secretaris

Dan kiest het centraal kerkbestuur zijn secretaris. Voor deze functie komen alle leden van het centraal kerkbestuur, behalve het lid dat al voorzitter is, in aanmerking. De voorzitter kan immers niet ter zelfde tijd secretaris zijn door het cumulverbod (zie Decreet, art. 28, 2de lid).

Stemmingsprocedure

Is er voor het vacante mandaat slechts één kandidaat, dan verloopt de stemming in één beurt. Ondanks alles moet ook deze stembeurt in het geheim verlopen en kan er niet overgegaan worden tot stemming bij handopsteking of op een andere wijze.

Zijn er meerdere kandidaten dan wordt de kandidaat met de meeste stemmen verkozen, mits het voorbehoud dat de kandidaat de volstrekte meerderheid verkrijgt. Indien meerdere kandidaten eenzelfde aantal stemmen op hun naam verenigen (staking van stemmen), dan wordt voor de functie overgegaan tot een tweede geheime stembeurt op één van de kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Staken de stemmen opnieuw, dan is de jongste kandidaat verkozen (zie Decreet, art. 28, 3de lid in fine).

De stemming gebeurt voor elke functie afzonderlijk. Men kiest voor de ene functie en daarna voor de andere functie (zie Decreet, art. 28, 1ste lid, 1ste zin).

Volstrekte meerderheid

Belangrijk is dat de stemming in het geheim verloopt en dat een volstrekte meerderheid moet bereikt worden (zie Decreet, art. 28, 1ste lid, laatste zin). De meerderheid wordt berekend op het totaal geldig uitgebrachte stemmen. Ongeldige stemmen of blanco stemmen worden niet meegenomen in de berekening. De volstrekte meerderheid wordt bereikt, wanneer de helft + 1 van de geldig uitgebrachte stemmen op één kandidaat wordt uitgebracht. Dit totaal wordt eventueel afgerond naar de hogere eenheid (zie Omzendbrief BA 2005/01 dd 25.02.2005, Littera A, pt. 1.2, in fine).

In het voorbeeld onder art. 26 moesten 6 afgevaardigden verkozen worden. Het centraal kerkbestuur bestaat dus uit 8 leden, namelijk de 6 verkozen afgevaardigden, de vertegenwoordiger van de bisschop en de expert. Indien alle leden aanwezig zijn, dan wordt de volstrekte meerderheid bereikt wanneer (8 / 2) + 1 = 5 stemmen op een kandidaat verenigd worden. Indien niet alle leden aanwezig zijn bv. slechts 5 leden (infra) dan wordt het minimum te verenigen stemmen bereikt (5 / 2) + 1 = 3,5 afgerond op de hogere eenheid dus 4, is.

Aanwezigheidsquorum

Daarenboven moet het aanwezigheidsquorum (minimum aantal aanwezige zittende leden) om geldig te vergaderen vooraf ook bereikt worden (zie Decreet, art. 19 mutatis mutandis). Dit betekent in het voorbeeld dat minstens 5 leden moeten aanwezig zijn, namelijk (8 / 2) + 1 = 5.

 

 

© PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 27

Home

Naar Art. 29