CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

 

Afdeling 1 / 1 - Wijziging van erkenningen 1

 

Art. 4/1. (Het voorstel tot wijziging van de parochies) 1

 

 De Vlaamse Regering erkent de wijzigingen van de gebiedsomschrijvingen van de erkende parochies, op voorstel van het erkend representatief orgaan. De criteria voor de erkenning, vermeld in artikel 2, tweede lid, zijn in dit geval niet van toepassing.

 

De Vlaamse Regering stelt de procedureregels vast.

 

1. Afdeling en artikel ingevoegd bij Decreet van 06.07.2012 met inwerkingtreding vanaf 01.01.2013

 

Het voorstel tot wijziging

 

De  bisschop bevraagt zijn parochies en diverse episcopale organen. Hij wijzigt de parochiegrenzen, hij stelt nieuwe parochies in, hij heft de oude parochies op.

 

De bisschop verzoekt bij de Vlaamse regering om de erkenning van de herbegrensde parochies en van de nieuwe parochies met hun gebiedsomschrijvingen; hij stelt de intrekking van de erkenning van de oude parochies voor.

 

De beslissingsbevoegdheid betreffende deze wijzigingen, zowel in ambtsgebied als aan de parochies, komt alleen de bisschop toe. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan de fusie van parochies, maar ook aan de begrenzing van parochies in overeenstemming met de gemeentegrenzen of aan de gebiedshertekening van de parochiegrenzen door gewijzigde geografische omstandigheden of door nieuwe verkavelingen of herbestemming van gronden.

 

De goedkeuring van de wijziging

 

De Vlaamse Regering wijzigt de gebiedsomschrijvingen van de parochie en trekt de erkenning van de oude parochies in. De Vlaamse Regering erkent de nieuwe entiteiten (zie Decreet, art. 4/1, 1ste lid, 1ste zin).

 

De tussenkomst van de Vlaamse Regering beperkt zich tot de erkenning van de (nieuwe) parochies met hun (nieuwe) gebiedsomschrijvingen op voorstel van de bisschop. De erkenning van de fusieparochie kan de afschaffing van oude parochies inhouden, maar kan ook de gebiedsafstand van de oude parochie betekenen.

 

De Vlaamse Overheid gaat er vanuit dat de parochiegrenzen ook beter zouden samenvallen met de gemeentegrenzen, dit om overleg met de gemeenten eenvoudiger te maken.

 

De erkenningsvoorwaarden

 

De erkenningsvoorwaarden moeten niet opnieuw onderzocht worden aangezien slechts tot een gebiedshertekening wordt overgegaan (zie Decreet, art. 4/1, 1ste lid, 2de  zin).

 

Artikel 2, 2de lid van het Decreet van 07 mei 2004 is een verwijzingsartikel, namelijk naar artikel 2 van het besluit van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten - B.S. 16 december 2005.

 

In dit besluit worden de voorwaarden vermeld waaraan het voorstel betreffende de erkenning van een eredienst en van haar ambtsgebieden in principe moet voldoen.

 

Volgende elementen worden onderzocht:

 

·         de identificatie van de plaatselijke geloofsgemeenschap met haar gebiedsomschrijving en de identificatie van de bedienaars;

·         de financiële draagkracht van de geloofsgemeenschap, zowel op roerend als onroerend gebied en op personeelsgebied ( bezoldiging van de bedienaar);

·         de maatschappelijke relevantie van de plaatselijke geloofsgemeenschap;

o   verklaringen betreffende het onderhouden van de Belgische wetten en de Belgische Grondwet in verband met:

o   het gebruik van talen in bestuurszaken; de inburgeringplicht van de geestelijke bedienaars;

o    de bescherming van de individuele en de fundamentele vrijheden en de rechten van de mens.

 

Erkenningsprocedure

 

Wat de te volgen procedure aangaat, moet door de Vlaamse Regering nog uitvoeringsbesluiten genomen worden. Traditioneel worden deze procedures omschreven in omzendbrieven van het  Agentschap voor Binnenlands Bestuur Vlaanderen ( zie Decreet, art. 4/1, 2de lid).

 

 

© PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 4

Home

Naar Art. 4/2