CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Art. 59. (vernietigingsbesluit door de Vlaamse Regering van de besluiten van de kerkraad of het CKB)

De Vlaamse Regering kan, bij een gemotiveerd besluit, het besluit vernietigen van de kerkraad of het centraal kerkbestuur op de gronden, bepaald in artikel 58.

Het vernietigingsbesluit moet aan de kerkfabriek en het centraal kerkbestuur worden verstuurd binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de dag nadat de notulen bij de provinciegouverneur zijn ingekomen of, in voorkomend geval, binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de dag nadat het handhavingsbesluit bij de Vlaamse Regering is ingekomen.

Van de vernietiging wordt in de notulen melding gemaakt in de rand van het desbetreffende besluit.

Van het vernietigingsbesluit wordt door de Vlaamse Regering dadelijk kennisgegeven aan de provinciegouverneur, de gemeenteoverheid en het erkend representatief orgaan.

Na het verstrijken van de termijn, bedoeld in het tweede lid, is de schorsing ambtshalve opgeheven.

 

Vernietigen

De Vlaamse Regering kan de besluiten van een kerkraad of van een centraal bestuur bij een gemotiveerd besluit vernietigen als het gemeentelijk belang en in het bijzonder de financiële belangen geschaad worden (zie Decreet, art. 58, § 1), de wet wordt geschonden of het algemeen belang wordt geschaad (zie Decreet, art. 58, § 2).

Vernietigen houdt in dat het gecontesteerde besluit geacht wordt nooit te hebben bestaan. Indien er nadelige gevolgen zouden zijn ontstaan door het gewraakte besluit, dan moeten die hersteld worden. Die reparatie moet te goeder trouw door de kerkraad of het CKB worden uitgevoerd.

Hierbij kan verwezen worden naar het BW, artikelen:

1382: Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.

1383: Ieder is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke hij door zijn daad, maar ook voor die welke hij door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.

Een personeelslid werd door de kerkraad aangenomen zonder feitelijk overleg met de gemeentelijke overheid. Het college van burgemeester en schepenen schorst in toepassing van het Decreet, art. 58, § 1, 1ste lid het genomen besluit. De belangen van de gemeente worden geschaad en de gemeente kan deze bijkomende financiële last niet dragen. De kerkraad wordt betekend met het met redenen omklede schorsingsbesluit binnen de termijn voorzien in het Decreet, art. 58, § 1, 2de lid.

De gemeente licht de bisschop, de provinciegouverneur en de Vlaamse Regering in (zie Decreet, art. 58, § 1, 5de lid).

De kerkraad handhaaft haar besluit met toepassing van de procedure die voorzien is in art. 58, § 1, 6de lid van het Decreet en licht onder andere de Vlaamse Regering in. Het personeelslid blijft verder werken.

De Vlaamse Regering vernietigt het gehandhaafde besluit. De aanstelling van het personeelslid wordt vernietigd. De kerkraad zal de gevolgen van de vernietiging zelf moeten dragen. Zij staat in voor de gemaakte loonkosten tijdens de periode dat het personeelslid heeft gewerkt. En zij staat daarenboven in voor de sociale verplichtingen die het ontslag van het personeelslid met zich meebrengen (ontslagvergoeding, sociale lasten, enz.). Indien er door de gemeente bijzondere kosten zouden gemaakt zijn tijdens deze procedure, dan zal de kerkraad ook deze kosten moeten vergoeden.

Termijnen

Het vernietigingsbesluit moet aan de kerkfabriek en aan het centraal bestuur worden verstuurd binnen een periode van dertig dagen te rekenen vanaf de dag na de dag van ontvangst van de notulen bij de provinciegouverneur of, in voorkomend geval, binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de dag na de dag van ontvangst van het handhavingsbesluit bij de Vlaamse Regering (zie Decreet, art. 59, 2de lid).

Noteren

Het vernietigingsbesluit van de Vlaamse Regering wordt in de marge en ter hoogte van het gewraakte kerkraad- of CKB besluit genoteerd (zie Decreet, art. 59, 3de lid).

Mededelingsplicht

De Vlaamse Regering stelt de provinciegouverneur, de gemeenteoverheid en het erkend representatief orgaan van zijn vernietigingsbesluit in kennis (zie Decreet, art. 59, 4de lid).

De hoofdgemeente licht de bijgemeenten in (zie Decreet, art. 52/1, § 3).

Verlenging van de termijnen

Zoals dat het geval is bij de schorsingprocedure, kan de termijn worden gestuit door de verzending van een aangetekende brief waarin de Vlaamse Regering het dossier betreffende het besluit bij het bestuur van de eredienst of het centraal bestuur opvraagt, of er aanvullende inlichtingen over inwint (zie Decreet, art. 60, 1ste lid).

Een nieuwe termijn van 30 dagen begint te lopen vanaf de dag na de dag van ontvangst van de ingewonnen inlichtingen (zie Decreet, art. 60, 2de lid).

Ook de aangetekende verzending van een klacht aan een toezichthoudende overheid stuit de termijn (zie Decreet, art. 60, 1ste lid in fine; Omzendbrief BA 2005/01 dd 25.02.2005, Littera I, pt. 1.3).

Verval en nietigheid

Indien de Vlaamse Regering de termijn van 30 dagen (met zijn eventuele verlengingen na stuiting) laat verstrijken, zonder dat een vernietigingsbesluit wordt genomen en meegedeeld, dan wordt de schorsing (opgelegd door de gemeenteoverheid of de provinciegouverneur) als onbestaande beschouwd. De schorsing is ambtshalve opgeheven (zie Decreet, Art. 59, 5de lid).

 

© PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 58

Home

Naar Art. 60