CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Art. 60. (de stuiting van termijn van schorsing of vernietiging)

De termijn waarbinnen de overheden, genoemd in artikelen 58 en 59, een besluit van de kerkraad of van het centraal kerkbestuur kunnen schorsen of vernietigen, wordt gestuit door de verzending van een aangetekende brief waarbij de toezichthoudende overheid het dossier betreffende dit besluit bij de kerkfabriek of het centraal kerkbestuur opvraagt of aanvullende inlichtingen inwint. De aangetekende verzending van een ingediende klacht aan een toezichthoudende overheid stuit eveneens de termijn.

De dag na de ontvangst van het dossier of van de aanvullende inlichtingen vangt een nieuwe termijn van dertig dagen aan.

 

Interactief artikel

Dit artikel houdt verband met de artikelen 58 en 59 van het Decreet.

Artikel 58, § 1 van het Decreet handelt over de gemotiveerde schorsing van een besluit van de kerkraad of van het CKB door het college van burgemeester en schepenen wanneer het besluit het gemeentelijk belang, in het bijzonder het financieel belang van de gemeente, schaadt.

In artikel 58, § 2 van het Decreet wordt uiteengezet dat de provinciegouverneur een besluit van de kerkraad of van het CKB gemotiveerd kan schorsen wanneer het besluit de wet schendt of het algemeen belang schaadt.

Artikel 59 van het Decreet behandelt de gemotiveerde vernietiging van een besluit van de kerkraad of van het CKB door de Vlaamse Regering op basis van de redenen vervat in artikel 58.

Toezichthoudende overheid

De toezichthoudende overheid (het college van burgemeester en schepenen van de gemeente, de provinciegouverneur of de Vlaamse Regering) kan de termijn van onderzoek voor de schorsing enerzijds of de termijn nodig voor het nemen van een vernietigingsbesluit anderzijds verlengen door aan de kerkraad of het centraal kerkbestuur per aangetekende brief om inlichtingen te verzoeken of door het volledige dossier op te vragen.

Bijzondere voorwaarden

De termijn wordt slechts verlengd mits het samengaan van de volgende voorwaarden:

1.       Het moet gaan om een toepassing van de artikelen 58 en 59 van het Decreet;

2.       Er is een verzoek om inlichtingen of om het dossier door de toezichthoudende overheid;

3.       Er is een aangetekend schrijven gericht aan de kerkraad of het CKB.

Nieuwe termijn

De initiële termijn van 30 dagen (zie Decreet, art. 58 en 59) wordt verlengd met een nieuwe termijn van 30 dagen, die begint te lopen vanaf de dag na de dag van ontvangst van de aanvullende inlichtingen of van het dossier.

Bijzondere klachtenbrief

De klacht die mits een aangetekende brief door een derde wordt toegestuurd aan een toezichthoudende overheid (de gemeenteoverheid, de provinciegouverneur of de Vlaamse Regering) stuit de hierboven bedoelde termijn van 30 dagen (zie Decreet, art. 58 en 59) eveneens.

 

 

© PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 59

Home

Naar Art. 61