CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Art. 6. (de gedeeltelijke vernieuwing van de kerkraad)

De kerkraad wordt om de drie jaar gedeeltelijk vernieuwd in de loop van de maand april.

 

Bij de eerste vernieuwing na drie jaar gebeurt dit door het uittreden van drie leden die door het lot worden aangewezen. De twee overige leden treden uit na verloop van zes jaar.

 

Voor de rooms-katholieke eredienst zijn artikel 6 (kerkraad) en artikel 27 (centraal kerkbestuur) van toepassing. Het decreet plant de gedeeltelijke vernieuwing in de loop van de maand april.

Procedure

De procedure bij de eerste gedeeltelijke vernieuwing bestaat uit twee stappen: de loting en de verkiezing van de nieuwe leden.

  De loting: door loting wordt bepaald welke leden uittredend zullen zijn.

  De loting is eenmalig en vindt alleen plaats bij de eerste gedeeltelijke vernieuwing sinds de inwerkingtreding van het decreet. Hierbij wordt de "grote helft" uitgeloot.

  Bij alle volgende gedeeltelijke vernieuwingen staat vast welke leden uittredend zijn: beurtelings de "kleine" en de "grote" helft, waarbij het aantal uittredende leden afhankelijk is van het aantal leden waaruit het bestuursorgaan is samengesteld.

  Om te bepalen in welke vergadering van het bestuursorgaan geloot moet worden, kan best rekening worden gehouden met de procedure en de termijnen die gelden voor de verkiezing (zie verder).

  Om alles tijdig klaar te krijgen wordt aangeraden om die vergadering te plannen in de maand februari 2008. Voor de verkiezing zijn ook omzendbrief BA-2005/01, punt A,1, 1-8 en punt A,2 en omzendbrief BA-2005/02, punt A,1, 1-8 en punt A,2 (bepalingen voor de gemeentelijke overheid of de provinciegouverneur) van toepassing.

  Voor alle erediensten gelden dezelfde decretale verkiesbaarheidvoorwaarden (zie Decreet, art. 9 en art. 16) als bij de eerste samenstelling sinds de inwerkingtreding van het decreet, met uitzondering van de leeftijdsvoorwaarde, die weggevallen is.

  De uittredende leden zijn herverkiesbaar als zij nog voldoen aan de verkiesbaarheidvoorwaarden (zie Decreet, art. 9 en art. 16) en zij zich kandidaat stellen.

  Het proces-verbaal van de verkiezing wordt alleen ondertekend door de kiesgerechtigden, d.w.z. de kleine helft en de vertegenwoordiger van het representatief orgaan. Voor de notulen gelden de gewone regels.

  Bij de eerste samenstelling werden de leden van de kerkraad "aangesteld" en werd gesproken van aangestelde leden.
Vanaf de eerste gedeeltelijke vernieuwing worden de uittredende leden vervangen door "verkozen" leden, die door de overblijvende leden (de kleine helft en de vertegenwoordiger van de bisschop), worden gekozen uit de lijst van kandidaten die wordt opgesteld door de aangestelde vertegenwoordiger.

Tijdstip

  Het bestuursorgaan van de eredienst beslist autonoom over de datum van de vergadering waarop de verkiezing zal plaatsvinden, maar de verkiezing moet plaatsvinden in de maand april. Tijdens diezelfde vergadering treden de uitgelote leden uit.

(zie Omzendbrief BA 2008/01 dd 22.02.2008)

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 5

Home

Naar Art. 7