CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Het Decreet Erediensten In Andere Woorden

 

Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Bij twijfel of andere mening wordt aangeraden om inlichtingen in te winnen bij de voormelde gezagsdragers. Het door hen ingenomen standpunt prevaleert altijd.

 

Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad.

 

Geraadpleegde bronnen:

Besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 1992 tot vaststelling van de modaliteiten voor de toekenning en uitbetaling van de subsidies voor werken aan beschermde monumenten die door of op initiatief van regionale of lokale besturen worden uitgevoerd en de Omzendbrief BA 2002/14 van 25 oktober 2002;

Besluit van de Vlaamse Regering houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten (GecoŲrdineerde versie tot 05 september 2008)= AR-Bh tot 05.09.2008;

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiŽle organisatie en de werking van de erkende erediensten = Decreet;

Decreet van 06 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiŽle organisatie en werking van de erkende erediensten = Aanvullend Decreet;

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, gecoŲrdineerde versie = het Gemeentedecreet;

Omzendbrief BA 2005/01 dd 25.02.2005 betreffende de materiŽle organisatie en werking van de erkende erediensten = BA 2005/01;

Omzendbrief BA 2006/04 dd 10.03.2006 betreffende de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen = BA 2006/04;

Omzendbrief BA 2008/01 dd 22.02.2008 betreffende de gedeeltelijke vernieuwing van de bestuursorganen van de erediensten = BA 2008/01;

Omzendbrieven boekhouding besturen van de eredienst: gecoŲrdineerde versie van de omzendbrief BB-2007/01 van 12 januari 2007, de omzendbrief BB-2008/01 van 22 februari 2008 en de omzendbrief BB 2008/06 van 18 juli 2008 = GV boekhouding 22.02.2008;

Het Burgerlijk Wetboek = BW;

Het Gerechtelijk Wetboek = GW;

Webstek binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/vragen-antwoorden.htm#erediensten = Standpunt van de permanente werkgroep Erediensten;

Webstek kerknet.be/kerkinvlaanderen/kerkfabrieken/vademecum = Vademecum;

Webstek giften-legaten.be; advies van de notaris= Gids;

Toevallig geraadpleegde bronnen worden expliciet vermeld.

 

© PťDťWť 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Structuur van het Decreet

Naar Art. 1