CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Decreet Erediensten (geÔntegreerde versie).

 

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiŽle organisatie en de werking van de erkende erediensten - B.S. 6 september 2004.

 

Decreet van 06 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiŽle organisatie en werking van de erkende erediensten Ė B.S. 16 augustus 2012.

 

 

Titel I. - Algemene bepaling

 

Art. 1. (de wettelijke basis van het decreet)


Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

 

Door de bijzondere wet van 13 juli 2001 zijn de gewesten vanaf 1 januari 2002 bevoegd voor de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporaliŽn van de erkende erediensten, met uitzondering van de erkenning van de erediensten en de wedden en de pensioenen van de bedienaars van de erediensten. Het decreet van 7 mei 2004 implementeert deze bevoegdheid voor het Vlaamse Gewest (zie Omzendbrief BA 2005/01 dd 25.02.2005, Inleiding en Situering, 1ste en 2de Alinea).

Op 1 maart 2005 treedt het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiŽle organisatie en werking van de erkende erediensten in werking, met uitzondering van de bepalingen die betrekking hebben op het financieel beheer. Die bepalingen treden in werking op een datum te bepalen door de Vlaamse Regering en ten laatste op 1 januari 2007.

Het luik van het decreet dat het financiŽle beheer regelt, is inwerking getreden vanaf 1 januari 2007. Zie daartoe het Besluit van de Vlaamse Regering, het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten (GecoŲrdineerde versie tot 05 september 2008), in het bijzonder art. 57.

57. De bepalingen van dit besluit en de bepalingen van artikel 41 tot 50 van het decreet treden in werking op 1 januari 2007, met ingang van het meerjarenplan voor de financiŽle boekjaren 2008-2013 en het budget voor het financieel boekjaar 2008.

 

De boekhouding van het financieel boekjaar 2007 wordt gevoerd volgens de regels van het Keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen, de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten, het koninklijk besluit van 3 mei 1978 tot inrichting van de comitťs belast met het beheer van de temporaliŽn van de erkende islamitische gemeenschappen en het koninklijk besluit van 15 maart 1988 tot organisatie van de raden van de kerkfabrieken van de orthodoxe eredienst, naargelang van het geval, met dien verstande dat gewone dienst gelezen moet worden als exploitatie en buitengewone dienst als investeringen.

 

De rekening over het financieel boekjaar 2007 wordt opgemaakt volgens de modellen, vastgesteld bij het koninklijk besluit van 12 september 1933 betreffende de begrotingen en rekeningen van de kerkfabrieken en bij het koninklijk besluit van 12 juli 1989 tot vaststelling van de modellen van de begrotingen en rekeningen op te maken door de kerkfabriekraden van de orthodoxe eredienst, naargelang van het geval, met dien verstande dat gewone dienst gelezen moet worden als exploitatie en buitengewone dienst als investeringen. Het resultaat van het vorige dienstjaar wordt in die rekening vervangen door de overschotten of tekorten van de exploitatie en van de investeringen van de rekening over het financieel boekjaar 2006, verkregen op de wijze, vermeld in artikel 56.

Vanaf deze rekening over het financieel boekjaar 2007 wordt de procedure gevolgd, vermeld in artikel 55 en 56 van het Decreet.

Op 01.01.2013 worden verschillende nieuwe artikels in het Decreet ingevoegd. Andere artikels worden aangepast aan de noden van de tijd, en sommige artikels worden naar inhoud gecorrigeerd. Art. 25 wordt ook aangepast, maar dit slechts vanaf 01.04.2014.

 

 

© PťDťWť 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Decreet met andere woorden

Home

Naar Art. 2