CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Takenpakketten

Kerkraad

 

De kerkraad heeft volheid van bevoegdheid. Ze doet alles wat in het belang van de kerkfabriek moet gedaan worden, of nagelaten worden, met uitzondering van specifieke taken die voorbehouden zijn aan bepaalde functies of andere raden. Hier volgt een niet-limitatieve opsomming van specifieke en niet-specifieke taken.

 

De kerkraad waakt over de onverenigbaarheden (zie Decreet, art. 9) en de verbodsbepalingen (zie Decreet, art. 16) bij de verkiezing van nieuwe leden en behandelt de bezwaren bij het verkiezen van leden (zie Decreet, art. 7, 2de en 3de lid).

 

De kerkraad kiest ook zijn functionarissen: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester (zie Decreet, art. 9, 2de en 3de lid) of vervangt ze (zie Decreet, art. 8).

 

Indien agendapunten behandeld worden waarbij één van de leden andere (tegenstrijdige) belangen zou hebben (zie Decreet, art. 20), dan waakt de kerkraad over de integriteit van de besluitvorming.

 

De kerkraad aanvaardt de schenkingen definitief, of de legaten (zie Decreet, art. 37).

 

De kerkraad kiest de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen of diensten worden gegund en stelt de voorwaarden vast (zie Decreet, art. 39).

 

De kerkraad beslist of de opdrachten in verband met het dagelijks beheer van de kerkfabriek zullen overgedragen worden aan de voorzitter en secretaris samen (zie Decreet, art. 39, 4de lid) en beslist ook of de opvolging van de opdrachten van aanneming van werken, leveringen of diensten wordt overgedragen aan het CKB (zie Decreet, art. 39, 3de lid).

 

De kerkraad kan bij dwingende en onvoorziene omstandigheden gelden uitgeven zonder voorafgaandelijke vaststelling van een budget (zie Decreet, art. 50/1, 1ste lid).

 

De kerkraad kan de beleidsbeslissingen en de bindende afspraken die het CKB in haar naam met de gemeenteoverheid heeft gemaakt, betwisten en laten herzien (zie Decreet, art. 33/1, 2de - 4de lid).

 

Ten slotte kent de kerkraad erefuncties of eremandaten toe (zie Decreet, art. 11).

 

Voorzitter

 

Wat de voorzitter alleen doet, is niet altijd uitdrukkelijk gespecificeerd.

 

Zo roept de voorzitter de vergaderingen van de kerkraad samen en stelt hij de agenda op (zie Decreet, art. 18).

 

De voorzitter waakt over de wettelijkheid van de beslissingen van de kerkraad. Hij bepaalt het aanwezigheidsquorum (zie Decreet, art. 19). De voorzitter bepaalt het aantal van de geldig uitgebrachte stemmen om de volstrekte meerderheid bij de besluitvorming te bereiken (zie Decreet, art. 21). Hij zorgt ervoor dat bij aanwezigheid van deskundigen, deze niet meestemmen bij de definitieve besluitvorming (zie Decreet, art. 20).

 

Secretaris en Penningmeester

 

De taken van de secretaris zijn wel gekend. Hij stelt de notulen op en bewaart het archief (zie Decreet, art. 13 en art. 23).

 

De opdrachten van de penningmeester zijn ook goed omschreven. Hij int de gelden, hij houdt de boekhouding bij, hij stelt accountantshandelingen bij het opstellen van het meerjarenplan, het budget en de jaar- of eindrekening  (zie Decreet, art. 14). De penningmeester aanvaardt voorlopig de schenkingen (zie Decreet, art. 36).

 

Voorzitter en Secretaris samen

 

In sommige omstandigheden treden de voorzitter en de secretaris samen op. Zij handelen in college of delen verantwoordelijkheid.

 

Zij vertegenwoordigen de kerkraad in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen (zie Decreet, art. 15 en 64);  zij ondertekenen de notulen en andere stukken (zie Decreet, art. 23, 2de lid);  zij treden op bij spoedeisende maatregelen in verband met uitvoering van opdrachten (zie Decreet, art. 39, 4de lid); zij kunnen afwijken van de offerteprijs tot 10 % (zie Decreet, art. 40).

 

Met betrekking tot de beslissingen van de kerkraad zijn het de voorzitter en de secretaris die hieromtrent de briefwisseling voeren.

 

Bij dwingende en onvoorziene omstandigheden kunnen zij gelden besteden zonder een voorafgaandelijke vaststelling van een budget (zie Decreet, art. 50/1, 2de lid).

 

Onduidelijkheid

 

Soms is het niet altijd evident wie optreedt of kan optreden.

 

De kerkraad kan beslissen een klacht in te dienen in het kader van een bezwaarprocedure, maar indien het bezwaar kan beschouwd worden als een handeling tot bewaring van een recht, dan treden de voorzitter en de secretaris gezamenlijk kunnen op (zie Decreet, art. 64).

 

Aangezien er voor het indienen van bezwaren tegen derden vooralsnog geen beroepsmogelijkheid bestaat en enkel een procedure bij de Raad van State mogelijk is tegen een stedenbouwkundige vergunning, zullen de voorzitter en de secretaris de kerkraad machtiging moeten vragen, willen zij als eiser optreden. De voorzitter en de secretaris kunnen immers enkel na machtiging van de kerkraad als eiser optreden in een rechtsgeding. Er is hiervoor geen machtiging van de hogere overheid meer vereist.

 

Centraal kerkbestuur

 

Het Centraal kerkbestuur speelt een belangrijke rol als coördinator tussen de kerkraden en de religieuze of burgerlijke overheden (zie Decreet, art. 32, 1° - 4°). Of helpt de kerkraden (Decreet, art. 32, 6°). Daarenboven springt ze in bij niet uitgevoerde accountantshandelingen door een kerkraad: opstellen van budget, budgetwijzigingen en het meerjarenplan (zie Decreet, art. 32, 7°).

 

Het CKB kan personeel aanstellen en ze laten werken voor de kerkfabrieken (zie Decreet, art. 32, 5°) en het beleid coördineren van de kerkfabrieken (zie Decreet, art. 32, 8°).

 

Het CKB overlegt met de overheden (zie Decreet, art. 33) en maakt bindende afspraken met de gemeenteoverheid (zie Decreet, art. 33/1, 1ste lid), deelt de beleidsbeslissingen mee aan de kerkfabrieken (zie Decreet, art. 33, 3de lid) die ze onder gebonden bevoegdheid moeten uitvoeren (zie Decreet, art. 33/1, 1ste lid).

 

Het CKB kan de opvolging van de opdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten overnemen van de kerkfabriek (zie Decreet, art. 39, 3de lid).

 

De verkozen leden van het Centraal kerkbestuur en de vertegenwoordiger van de bisschop kiezen het expertisedomein van de expert en stellen de expert aan (zie Decreet, art. 26 ).

 

Het centraal kerkbestuur stelt zijn bijzondere mandatarissen, de voorzitter en de secretaris-penningmeester, aan.

 

De voorzitter wordt verkozen onder de afgevaardigden van de kerkraden. De secretaris-penningmeester wordt verkozen onder alle leden van het centraal kerkbestuur. Daar behoren dus ook de vertegenwoordiger van de bisschop en de expert bij. De mandaten van voorzitter en secretaris zijn niet cumuleerbaar. Bij verhindering wordt de voorzitter vervangen door het oudste lid in leeftijd van het centraal kerkbestuur en de secretaris door het jongste lid in leeftijd (zie Decreet, art. 28).

 

 

© PéDéWé 08.2012 Hoewel de teksten hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera T