CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Decreet Erediensten (geÔntegreerde versie).

 

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiŽle organisatie en de werking van de erkende erediensten -

B.S. 6 september 2004.

 

Decreet van 20 januari 2006- Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiŽle organisatie en werking van de erkende erediensten, wat de schrapping van de leeftijdsvereiste voor de leden van de bestuursorganen betreft - B.S. 17 februari 2006.

 

Decreet van 06 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiŽle organisatie en werking van de erkende erediensten Ė B.S. 16 augustus 2012.

 

 

Het Decreet in andere woorden: Zoeken

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

 

Het Decreet in andere woorden: alfabetische lemmata lijst

 

Aanneming van werken

Aanwezigheidsquorum

Administratief toezicht

Agenda

Akten, stukken, briefwisseling

Archief

Bijzondere mandaten

Bisschop

Boekhouding

Budget

Budgetwijziging

Centraal kerkbestuur

Cumul

Decreten, besluiten, omzendbrieven en aanverwante

Dwangtoezicht

Expert

Fusie van Parochies

Goederen

Herwaardering

Inventaris

Jaarrekening

Kandidaten

Kerkfabriek

Kerkraad

Kosten en Uitgaven

Leeftijd en leeftijdsgrens

Meerderheden

Meerjarenplan

Mistarieven

Modellen Binnenland Vlaanderen i.v.m. de boekhouding

Modellen Bisdom Gent i.v.m. verkiezingen van de kerkraad

 

Notulen

Omzendbrieven

Ontslag

Ontvangsttheorie

Onverenigbaarheden

Opbrengsten en Ontvangsten

Openbare instelling

Oud-leden

Overleg met burgerlijke overheden

Parochie

Patrimonium

Penningmeester

Persoonlijk belang

Quarantaine

R voorbehouden

SABAM

Schenkingen en legaten

Secretaris

Secretaris-penningmeester

Secretaris& Voorzitter

Takenpakketten

Termijnberekening

U voorbehouden

Vacatures

Verbodsbepalingen

Vergadering

Verkiezingen

Vernieuwing

Verzekeringen

Voorzitter & Secretaris samen

Vrijwilligers

Waardering

X voorbehouden

Y voorbehouden

Z voorbehouden

 

 

© PťDťWť 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Home

Naar Structuur van het Decreet