CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Termijnberekening

Inleiding

 

Omdat termijnberekening niet eenvoudig is, zijn de toepasselijke artikelen van het Gerechtelijk Wetboek in extenso (infra) opgenomen. Daarenboven wordt recente rechtspraak vermeld en wordt een voorbeeld gegeven.

 

Ontvangsttheorie versus Verzendingstheorie

 

Met een rechtspraakherziening bevestigde het Arbitragehof (nu Grondwettelijk Hof) wat men besloten heeft de «ontvangsttheorie» te benoemen, terwijl het Hof van Cassatie sinds 1998 resoluut koos voor de zogeheten «verzendingstheorie» uitgaand van een letterlijke interpretatie van artikel 32 van het Gerechtelijk Wetboek.

 

Het gerechtelijk wetboek werd bij art. 2 van de wet van 13.12.2005 (BS 21.12.2005) aangepast, om tegemoet te komen aan de doelstellingen van grondwettelijke aard die door het Arbitragehof zijn uitgevaardigd.

 

Het principe huldigend van de dubbele datum, voorziet men nu om – voor wat de geadresseerde betreft – rekening te houden met de meest voor de hand liggende datum waarop deze in de mogelijkheid verkeert om effectief kennis te nemen van een brief die door middel van een officiële kennisgeving tot hem is gericht.

 

De Raad van State heeft in haar arrest van 24 oktober 2002 (R.v.St. nr. 111878, 24 oktober 2002, R.W. 2002-2003, 1466) gesteld dat een kennisgeving bij een ter post aangetekende brief rechtsgeldig is wanneer de postbode zich aan de woning van de belanghebbende heeft aangemeld en als hij de brief niet persoonlijk aan de geadresseerde of zijn gemachtigde heeft kunnen overhandigen in de brievenbus een bericht heeft achtergelaten waarin deze ervan op de hoogte wordt gebracht dat de brief kan worden afgehaald op het postkantoor.

 

Gerechtelijk wetboek

 

Art. 52, 1ste lid (GW)

 

De termijn wordt gerekend van middernacht tot middernacht. Hij wordt gerekend vanaf de dag na die van de akte of van de gebeurtenis die hem doet ingaan en omvat alle dagen, ook de zaterdag, de zondag en de wettelijke feestdagen.

 

Art. 53 (GW)

 

De vervaldag is in de termijn begrepen. Is die dag echter een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst op de eerstvolgende werkdag.

 

Art. 53bis (GW)

 

Ten aanzien van de geadresseerde, en tenzij de wet anders bepaalt, worden de termijnen die beginnen te lopen vanaf een kennisgeving op een papieren drager berekend:

 

      wanneer de kennisgeving is gebeurd bij gerechtsbrief of bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs, vanaf de eerste dag die volgt op deze waarop de brief aangeboden werd op de woonplaats van de geadresseerde of, in voorkomend geval, op zijn verblijfplaats of gekozen woonplaats;

      wanneer de kennisgeving is gebeurd bij aangetekende brief of bij gewone brief, vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten overhandigd werd, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst.

 

Art. 54 (GW)

 

Een in maanden of in jaren bepaalde termijn wordt gerekend van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste.

 

Principes

 

De termijn wordt in dagen (van 24 u) geteld die lopen van middernacht tot middernacht. De termijn begint altijd op de dag na de dag van de gebeurtenis of van de akte (dies a quo). Dit wil zeggen dat de gebeurtenis of van de akte niet in de termijn is inbegrepen.

 

De termijn eindigt op de laatste dag van de termijn om 24 u (dies ad quem). (Maar een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag als vervaldag, verlengt de termijn tot en met de eerstvolgende werkdag bij processenrechtelijke termijnen).

 

Als dag van ontvangst wordt aangemerkt (is dus de 1ste dag van de termijn): bij de verzending van een bericht ter post of bij een ter post aangetekend schrijven, de 3de werkdag die volgt op de dag van de afgifte ter post.

Termijnen in maanden of in jaren worden geteld door bij het getal van de maand of het jaar het aantal maanden of jaren bij te tellen.

 

Wettelijke feestdagen

 

Voor een goed begrip worden ook de wettelijke feestdagen opgesomd : de zondagen, 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaart, pinkstermaandag, 21 juli, Maria-ten-Hemelopneming (15 augustus), Allerheiligen (1 november), 11 november en Kerstdag (25 december).

 

Hierbij valt op dat Allerzielen (2 november) en 2de kerstdag (26 december) geen wettelijke feestdagen zijn, maar gelijkgestelde feestdagen die in de termijnberekening als gewone werkdagen worden beschouwd.

 

Pasen en Pinksteren zijn niet vermeld, maar die vallen dan ook op een zondag…

 

Een voorbeeld:

 

Het meerjarenplan moest gecoördineerd worden ingediend ten laatste op maandag 02.07.2007 bij toepassing van artikelen 41 en 42 van het Decreet. Indien de bisschop geen ontvangst meldt van de neergelegde meerjarenplannen, dan begint de termijn van 50 dagen te lopen vanaf de 3de dag na de dag van overhandiging aan de postdiensten.

 

In de veronderstelling dat de dag van overhandiging aan de postdiensten valt op donderdag 28.06.2007, dan begint de termijn van 50 dagen te lopen vanaf zondag 01.07.2007 en loopt ze af op zondag 19.08.2007.

 

In tegenstelling tot wat artikel 53 (GW) doet vermoeden, wordt deze termijn niet verlengd. Deze verlenging geldt alleen voor processenrechterlijke termijnen.

 

Indien de bisschop geen advies verstrekt, dan begint voor de gemeenteraad een termijn van 100 dagen te lopen vanaf maandag 20.08.2007 en loopt deze termijn af op woensdag 28.11.2007.

 

In de veronderstelling dat de bisschop ontvangst meldt op maandag 02.07.2007, dan begint de termijn van 50 dagen te lopen vanaf dinsdag 03.07.2007 en loopt ze af op maandag 20.08.2007.

 

 

© PéDéWé 08.2012 Hoewel de teksten hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera T