CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

De Kerkraad

Aanvaarding van Legaten (Art. 37)

De schenkingen worden definitief aanvaard en de legaten worden aanvaard door de kerkraad.

Aanvaarding van Legaten,  bezwaar (Art. 38)

Belanghebbenden kunnen tegen de aanvaarding van een legaat bezwaar indienen bij de Vlaamse Regering binnen een termijn van 30 dagen na de beslissing van de kerkraad. Bij gebrek aan bezwaar binnen de vermelde termijn, wordt de aanvaarding van het legaat geacht definitief te zijn.
Als er bezwaar is tegen de aanvaarding van het legaat, is het besluit van de kerkraad onderworpen aan de goedkeuring door de Vlaamse Regering.
De Vlaamse regering spreekt zich uit over de aanvaarding, de verwerping of de vermindering van het legaat binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het bezwaar bij de Vlaamse Regering. Ze verstuurt haar besluit uiterlijk de laatste dag van deze termijn aan de bezwaarindiener, de kerkfabriek, de gemeenteoverheid en het erkend representatief orgaan.
Als binnen de vermelde termijn van vijftig dagen geen besluit naar de bezwaarindiener is verstuurd, wordt de Vlaamse regering geacht het bezwaar te hebben aanvaard.

Als binnen de vermelde termijn van vijftig dagen geen besluit naar de bezwaarindiener is verstuurd, wordt de Vlaamse regering geacht het bezwaar te hebben aanvaard.

Aanvaarding van Schenkingen, voorlopige - (Art. 36)

De schenkingen bij akte onder levenden worden altijd voorlopig aanvaard door de penningmeester overeenkomstig de bepalingen van de wet van 12 juli 1931.[Burgerlijk wetboek, Boek 3, Titel II, Hfdst. II, Bekwaamheid om te beschikken of te verkrijgen bij schenking onder levenden of bij testament, art. 901 - 912]

Aanvaarding van Schenkingen, definitieve - (Art. 37)

De schenkingen worden definitief aanvaard en de legaten worden aanvaard door de kerkraad.

Afwezigheden (Art. 19)

Als de meerderheid van de zittinghebbende leden van de kerkraad niet aanwezig is, kan niet geldig gestemd worden.

De raad kan echter, als hij een eerste maal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden is opgekomen, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen.

Agenda (Art. 18)

De agenda van de kerkraad wordt samengesteld door de voorzitter van de kerkraad (Art. 18, 1ste lid).

Elk lid [van de kerkraad] kan punten aan de agenda toevoegen tot ten minste twee kalenderdagen voor de dag van de vergadering (Art. 18, laatste lid).

Agenda, onverenigbaarheden (zie Onverenigbaarheden)

Beheer en beschikking van goederen en gelden (Art. 34)

De kerkraad beslist over alle handelingen van beheer en van beschikking van de goederen en de gelden die toebehoren aan de kerkfabriek of die ter beschikking zijn gesteld van de eredienst, en stelt de voorwaarden vast volgens welke daden van beheer en van beschikking kunnen worden gesteld.

Bloedverwantschap (zie Exclusieven)

Cumulatieverbod (Art. 12.)

De mandaten van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen niet gecumuleerd worden.

Decreet, in werking treding

Op 1 maart 2005 treedt het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten in werking (zie omzendbrief BA-2005/01 van 25 februari 2005 - B.S. 25 maart 2005)

Decreet, het financieel beheer

Die bepalingen treden in werking op een datum te bepalen door de Vlaamse Regering en ten laatste op 1 januari 2007.

Definitieve aanvaarding van Schenkingen (Art. 37.)

De schenkingen worden definitief aanvaard en de legaten worden aanvaard door de kerkraad.

Driejaarlijkse gedeeltelijke vernieuwingen

Na de eerste aanstelling zullen bij de driejaarlijkse gedeeltelijke vernieuwingen van de kerkraden, de uittredende leden worden vervangen door leden die de overige leden van de kerkraad gekozen hebben uit de lijst van kandidaat-leden.

De vernieuwingen verlopen als volgt: bij de eerste vernieuwing worden drie uittredende leden door het lot aangewezen, bij de tweede vernieuwing worden de twee overige leden vervangen, daarna opnieuw drie, daarna opnieuw twee, enzovoort. Bij de eerste algemene vernieuwing is sprake van "aangestelde" leden; bij een gedeeltelijke vernieuwing is sprake van "verkozen" leden.

Erelid (Art. 11.)

De kerkraad kan aan een aftredend lid van de kerkraad dat zijn mandaat gedurende ten minste tien jaar in dezelfde kerkfabriek heeft uitgeoefend, de eretitel van zijn mandaat verlenen.

Exclusieven (Art. 16)

De volgende personen kunnen geen deel uitmaken van de kerkraad :
1° bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad of echtgenoten. Voor de toepassing van deze bepaling wordt de wettelijke samenwoning met aanverwantschap gelijkgesteld;
2° degenen die personeelslid zijn van de kerkfabriek.

Gelden, beheer en beschikking (Art. 34)

De kerkraad beslist over alle handelingen van beheer en van beschikking van de goederen en de gelden die toebehoren aan de kerkfabriek of die ter beschikking zijn gesteld van de eredienst, en stelt de voorwaarden vast volgens welke daden van beheer en van beschikking kunnen worden gesteld.

Goederen en gelden, beheer en beschikking (Art. 34)

De kerkraad beslist over alle handelingen van beheer en van beschikking van de goederen en de gelden die toebehoren aan de kerkfabriek of die ter beschikking zijn gesteld van de eredienst, en stelt de voorwaarden vast volgens welke daden van beheer en van beschikking kunnen worden gesteld.

Goederen, Inventaris van - (Art. 35)

De kerkfabriek maakt een inventaris op van de goederen, vermeld in artikel 34, en houdt die bij. De kerkraad neemt hiervan akte en neemt de inventaris op in de notulen.

Inventaris van goederen (Art. 35)

De kerkfabriek maakt een inventaris op van de goederen, vermeld in artikel 34, en houdt die bij. De kerkraad neemt hiervan akte en neemt de inventaris op in de notulen.

Kerkfabriek, omschrijving (Art. 3)

Per parochie is er een kerkfabriek die bestuurd wordt door een kerkraad.
De kerkfabriek is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid.
De zetel van de kerkfabriek wordt bepaald door de kerkraad.

Kerkfabriek, opdracht (Art. 4)

De kerkfabriek is belast met de zorg voor de materiële voorwaarden die de uitoefening van de eredienst en het behoud van de waardigheid ervan mogelijk maken.
De kerkfabriek is belast met het onderhoud en de bewaring van de kerk of kerken van de parochie en met het beheer van de goederen en de gelden die eigendom zijn van de kerkfabriek of die bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie.

Kerkraad, aantal leden (zie Samenstelling bestuursorganen)

Kerkraad, duur van het mandaat (Art. 6)

De kerkraad wordt om de drie jaar gedeeltelijk vernieuwd in de loop van de maand april.
Bij de eerste vernieuwing na drie jaar gebeurt dit door het uittreden van drie leden die door het lot worden aangewezen. De twee overige leden treden uit na verloop van zes jaar.

Kerkraad, kandidaten en bezwaren (Art. 7,§ 3)

Tegen de kandidaten voor de bij verkiezing te begeven mandaten kan bezwaar worden ingediend bij de kerkraad binnen vijftien dagen na de dag van de bekendmaking.
De kerkraad doet uitspraak over het bezwaar binnen vijftien dagen na het indienen van het bezwaar.
De beslissing van de kerkraad wordt binnen drie dagen na de uitspraak met een aangetekende brief ter kennis gebracht van de bezwaarindiener.
Tegen de beslissing van de kerkraad kan door de bezwaarindiener binnen acht dagen na de kennisgeving van de beslissing beroep worden ingesteld bij het erkend representatief orgaan.
Het erkend representatief orgaan geeft voor de verkiezing met een aangetekende brief kennis van de uitspraak aan de bezwaarindiener en aan de kerkraad.

Kerkraad, overheidsopdrachten (zie Overheidsopdrachten)

Kerkraad, samenstellende leden (zie Samenstelling lokale besturen)

Kerkraad, verrichtingen (Art. 24.)

De kerkraad regelt alles wat de kerkfabriek aanbelangt, met uitzondering van de aangelegenheden die toegewezen zijn aan de voorzitter, aan de voorzitter en de secretaris van de kerkraad, die samen optreden, aan de secretaris, aan de penningmeester of aan het centraal kerkbestuur.

Kiesverrichtingen bij vacaturen

De stemverrichtingen bij verkiezingen gebeuren bij geheime stemming gebeurde en bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt opnieuw gestemd op een van de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien het dan opnieuw tot staking van stemmen zou komen, wordt het lid bij lottrekking aangewezen.

Ook hier geldt de verplichting dat het lid binnen twee maanden nadat de vacature is ontstaan, moet vervangen zijn, zoniet gebeurt de vervanging ambtshalve.

Leeftijdsgrens  (Art. 10.)

[Een aangesteld of verkozen lid is van rechtswege ontslagnemend wanneer het de leeftijd van 75 jaar bereikt.] (vernietigd bij arrest. nr. 152/2005 van 5 oktober 2005 van het Arbitragehof) 

Legaten, aanvaarding van (Art. 37.)

De schenkingen worden definitief aanvaard en de legaten worden aanvaard door de kerkraad.

Legaten, aanvaarding van,  bezwaar (Art. 38.)

Belanghebbenden kunnen tegen de aanvaarding van een legaat bezwaar indienen bij de Vlaamse Regering binnen een termijn van 30 dagen na de beslissing van de kerkraad. Bij gebrek aan bezwaar binnen de vermelde termijn, wordt de aanvaarding van het legaat geacht definitief te zijn.
Als er bezwaar is tegen de aanvaarding van het legaat, is het besluit van de kerkraad onderworpen aan de goedkeuring door de Vlaamse Regering.
De Vlaamse regering spreekt zich uit over de aanvaarding, de verwerping of de vermindering van het legaat binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het bezwaar bij de Vlaamse Regering. Ze verstuurt haar besluit uiterlijk de laatste dag van deze termijn aan de bezwaarindiener, de kerkfabriek, de gemeenteoverheid en het erkend representatief orgaan.
Als binnen de vermelde termijn van vijftig dagen geen besluit naar de bezwaarindiener is verstuurd, wordt de Vlaamse regering geacht het bezwaar te hebben aanvaard.

Als binnen de vermelde termijn van vijftig dagen geen besluit naar de bezwaarindiener is verstuurd, wordt de Vlaamse regering geacht het bezwaar te hebben aanvaard.

Mandatarissen zie Voorzitter, Secretaris en Penningmeester

Mandaten, onverenigbaarheden (zie Onverenigbaarheden)

Notulen (Art. 23.)

De door de secretaris of degene die hem vervangt, opgestelde notulen van de vergaderingen vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat eraan gegeven werd.
De notulen worden, na goedkeuring door de kerkraad, ondertekend door de voorzitter en de secretaris en worden door de secretaris gebundeld en bewaard.

Onverenigbaarheden (Art. 20.)

Het is elk lid van de kerkraad verboden :
1° deel te nemen aan de bespreking van en de stemming over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft en waarbij hij persoonlijk of als vertegenwoordiger is betrokken of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten en om de individuele rechtspositie van personeelsleden. Voor de toepassing van dit artikel wordt de wettelijke samenwoning met aanverwantschap gelijkgesteld;
2° als advocaat of notaris tegen betaling te werken voor de kerkfabriek;
3° als advocaat of notaris te werken in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van de kerkfabriek;
4° rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan een overeenkomst, opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop voor de kerkfabriek. Dit verbod is tevens van toepassing op de handelsvennootschappen waarin het lid van de kerkraad vennoot, zaakvoerder, beheerder of lasthebber is.

Openbaarheid (Art. 21.)

 

De vergaderingen van de kerkraad zijn niet openbaar.

 

Overheidsopdrachten (Art. 39.)

De kerkraad kiest de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen of diensten worden gegund en stelt de voorwaarden vast.
De kerkraad stelt de procedure in en gunt de opdracht.
Hij kan die bevoegdheden voor de opdrachten die betrekking hebben op het dagelijkse beheer van de kerkfabriek overdragen aan de voorzitter en de secretaris van de kerkraad, die samen optreden, binnen de perken van de daartoe op het exploitatiebudget ingeschreven kredieten.
In de gevallen van dringende spoed die voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden kunnen de voorzitter en de secretaris, die samen optreden, op eigen initiatief, de bevoegdheden van de raad bedoeld in het eerste en tweede lid, uitoefenen. Hun besluit wordt medegedeeld aan de kerkraad die er op zijn eerstvolgende vergadering akte van neemt.

Overheidsopdrachten, spoed (Art. 39, 4de lid)

In de gevallen van dringende spoed die voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden kunnen de voorzitter en de secretaris, die samen optreden, op eigen initiatief, de bevoegdheden van de raad bedoeld in het eerste en tweede lid, uitoefenen. Hun besluit wordt medegedeeld aan de kerkraad die er op zijn eerstvolgende vergadering akte van neemt.

Overheidsopdrachten, Afwijking aan de offerteprijs (Art. 40.)

De voorzitter en de secretaris van de kerkraad, die samen optreden, kunnen, in de gevallen, bedoeld in artikel 39, derde en vierde lid, aan de overeenkomst iedere wijziging aanbrengen die zij bij de uitvoering nodig achten, voorzover hieruit geen extra uitgaven van meer dan 10 procent voortvloeien.

Parochie (Art. 2.)

De Vlaamse Regering erkent de parochies en hun gebiedsomschrijving op voorstel van het door de federale overheid erkende representatieve orgaan van de rooms-katholieke eredienst, verder het erkend representatief orgaan genoemd.
De criteria voor de erkenning zullen worden vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering.

Penningmeester (Art. 14.)

De penningmeester heeft in het bijzonder de volgende taken :
1° het innen van de gelden die toekomen aan de kerkfabriek en het betalen van de uitgaven;
2° het bijhouden van de boekhouding;
3° het opmaken van een ontwerp van meerjarenplan;
4° het opmaken van een ontwerp van het jaarlijkse budget;
5° het opmaken van de jaarrekening en de eindrekening.

Principiële voorwaarden (Art. 9.)

De aangestelde of verkozen leden van de kerkraad moeten aan de volgende voorwaarden voldoen :
1° rooms-katholiek zijn;
2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de aanstelling of de verkiezing;
3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie.

Samenstelling van de bestuursorganen


Het decreet voorziet per erkende entiteit (parochie) een lokaal bestuur: een openbare instelling (kerkfabriek) met rechtspersoonlijkheid, die belast is met de materiële organisatie, de werking en het beheer van goederen van de eredienst.
Die openbare instelling heeft één bestuursorgaan (
kerkraad), verder de raad te noemen.
Als er in een gemeente vier of meer entiteiten zijn van eenzelfde eredienst wordt er op gemeentelijk niveau voorzien in de oprichting van
een centraal bestuur. Dat centraal bestuur is eveneens een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Op dit ogenblik zullen enkel voor de rooms-katholieke eredienst centrale besturen moeten worden opgericht.

 

Samenstelling van de lokale raden (Art. 5.)


De kerkraad bestaat uit vijf leden en de door het erkend representatief orgaan aangestelde verantwoordelijke van de parochie of zijn vervanger, die er van rechtswege deel van uitmaakt.
De leden van de kerkraad worden, na de inwerkingtreding van dit decreet de eerste maal aangesteld door het erkend representatief orgaan, op voorstel van de door het voornoemd orgaan aangestelde verantwoordelijke van de parochie.

 

Schenkingen, voorlopige aanvaarding (Art. 36.)

De schenkingen bij akte onder levenden worden altijd voorlopig aanvaard door de penningmeester overeenkomstig de bepalingen van de wet van 12 juli 1931.

Schenking, definitieve aanvaarding (Art. 37.)

De schenkingen worden definitief aanvaard en de legaten worden aanvaard door de kerkraad.

Secretaris (Art. 13.)

De secretaris is in het bijzonder belast met het opmaken van de notulen van de vergaderingen van de kerkraad en met het bewaren van het archief.

Stemming, meerderheden (Art. 22.)

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Stemming, onverenigbaarheden (zie Onverenigbaarheden)

Vergadering Kerkraad, frequentie (Art. 17.)

De kerkraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen en ten minste eenmaal per kwartaal.

Vergadering Kerkraad, samenroeping (Art. 18.)

De kerkraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter met vermelding van plaats, dag, tijdstip en agenda.
De voorzitter roept de kerkraad op per brief of per elektronische drager ten minste acht kalenderdagen voor de dag van de vergadering.
Elk lid kan punten aan de agenda toevoegen tot ten minste twee kalenderdagen voor de dag van de vergadering.

Vergadering Kerkraad, meerderheden (Art. 19.)

De kerkraad kan niet geldig beraadslagen als de meerderheid van de zittinghebbende leden niet aanwezig is.
De raad kan echter, als hij een eerste maal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden is opgekomen, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen.

Vertegenwoordiging (Art. 15.)

De kerkraad wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van de kerkraad in de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.
De voorzitter en de secretaris, die samen optreden, zijn belast met de uitvoering van de besluiten van de kerkraad.
De bekendmakingen, de akten en de briefwisseling van de kerkfabriek worden ondertekend door de voorzitter en medeondertekend door de secretaris.
Onverminderd artikel 12, tweede lid, wordt de voorzitter die verhinderd is, vervangen door het oudste lid in leeftijd van de kerkraad
en wordt de secretaris die verhinderd is, vervangen door het jongste lid in leeftijd van de kerkraad.

Vervanging van leden

Als een lid van de raad in de loop van zijn mandaat moet vervangen worden (bijvoorbeeld bij overlijden) dan moeten de volgende regels in acht worden genomen: het lid moet vervangen worden op dezelfde wijze als een uittredend lid bij een gedeeltelijke vernieuwing van de raad.

Die vervanging gebeurt door een lid dat door de overige leden van de kerkraad wordt verkozen uit de lijst van kandidaat-leden die na de bekendmakingsprocedure wordt opgemaakt. Als er nog kandidaat-leden overblijven op de lijst die naar aanleiding van de laatste gedeeltelijke vernieuwing is opgesteld, kunnen die kandidaten nog in aanmerking worden genomen).

Uittredende leden moeten worden vervangen binnen twee maanden na de datum waarop ze moeten uittreden. Als ze niet binnen die termijn zijn vervangen, worden de vervangende leden ambtshalve aangesteld door het erkend representatief orgaan, op voorstel van de verantwoordelijke van de parochie.

Vervanging Voorzitter bij belet

De voorzitter die verhinderd is, wordt vervangen door het oudste lid in leeftijd van de kerkraad.

Vervanging Secretaris bij belet

De secretaris die verhinderd is, wordt vervangen door het jongste lid in leeftijd van de kerkraad.

Voorzitter, secretaris en penningmeester

Nadat de raden opnieuw zijn samengesteld, moeten ook de bijzondere mandatarissen worden verkozen. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de "aangestelde" of "verkozen" leden uit hun midden verkozen bij afzonderlijke en geheime stemming en bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Let op! In principe heeft de door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie geen stemrecht in deze materie.

Bij elke gedeeltelijke vernieuwing van de raad verkiest de raad opnieuw zijn bijzondere mandatarissen.

Als er voor een vacant mandaat maar één kandidaat is, verloopt de stemming in één stembeurt.

Als er verschillende kandidaten zijn en als er na de stemming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid heeft behaald, wordt opnieuw gestemd op een van de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Bij staking van stemmen is het jongste lid in leeftijd verkozen.

De mandaten van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn niet cumuleerbaar. Aangezien de "verkozen" of "aangestelde" leden uit hun midden de bijzondere mandatarissen verkiezen, is het duidelijk dat de leden van rechtswege geen bijzonder mandaat kunnen opnemen.

Als de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door het oudste lid in leeftijd, de secretaris wordt bij verhindering vervangen door het jongste lid in leeftijd. Ook hiervoor komen de leden van rechtswege niet in aanmerking.

Voorlopige aanvaarding van Schenkingen (Art. 36.)

De schenkingen bij akte onder levenden worden altijd voorlopig aanvaard door de penningmeester overeenkomstig de bepalingen van de wet van 12 juli 1931. .[Burgerlijk wetboek, Boek 3, Titel II, Hfdst. II, Bekwaamheid om te beschikken of te verkrijgen bij schenking onder levenden of bij testament, art. 901 - 912 ]

Voorzitter

wordt gekozen uit de leden van de kerkraad; vertegenwoordigt de kerkraad bij gerechtelijke en buitengerechtelijke verrichtingen; roept de vergadering samen en bepaalt de agenda; ondertekent de notulen van de vergaderingen; ondertekent de jaarrekening en de eindrekening; ondertekent het meerjarenplan en legt het neer; volgt de overheidsopdrachten op.

Werken, Overheidsopdrachten (Art. 39.)

De kerkraad kiest de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen of diensten worden gegund en stelt de voorwaarden vast.
De kerkraad stelt de procedure in en gunt de opdracht.
Hij kan die bevoegdheden voor de opdrachten die betrekking hebben op het dagelijkse beheer van de kerkfabriek overdragen aan de voorzitter en de secretaris van de kerkraad, die samen optreden, binnen de perken van de daartoe op het exploitatiebudget ingeschreven kredieten.
In de gevallen van dringende spoed die voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden kunnen de voorzitter en de secretaris, die samen optreden, op eigen initiatief, de bevoegdheden van de raad bedoeld in het eerste en tweede lid, uitoefenen. Hun besluit wordt medegedeeld aan de kerkraad die er op zijn eerstvolgende vergadering akte van neemt.

Werken, Spoed (Art. 39, 4de lid)

In de gevallen van dringende spoed die voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden kunnen de voorzitter en de secretaris, die samen optreden, op eigen initiatief, de bevoegdheden van de raad bedoeld in [art. 39,] eerste en tweede lid, uitoefenen. Hun besluit wordt medegedeeld aan de kerkraad die er op zijn eerstvolgende vergadering akte van neemt.

Werken, Afwijking aan de offerteprijs (Art. 40.)

De voorzitter en de secretaris van de kerkraad, die samen optreden, kunnen, in de gevallen, bedoeld in artikel 39, derde en vierde lid, aan de overeenkomst iedere wijziging aanbrengen die zij bij de uitvoering nodig achten, voorzover hieruit geen extra uitgaven van meer dan 10 procent voortvloeien.

 

© PéDéWé 01.2009. Hoewel de teksten (in de groene kaders) hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.