CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen.

 

 

Decreet tot regeling van de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, de verplichtingen van de besturen van de eredienst en het toezicht daarop en tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten (citeeropschrift: "Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021").

 

 

HOOFDSTUK 1. Inleidende bepalingen

 

Artikel 1. De wettelijke basis van het Erkenningsdecreet

 

Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

 

Het Erkenningsdecreet ad hoc regelt de erkenning en de opvolging van de geloofsgemeenschappen in het Vlaamse Gewest. Het heeft als doel de Vlaamse verankering van de geloofsgemeenschappen te waarborgen, onder andere door toezicht te houden op de financiële draagkracht van de geloofsgemeenschap, waarbij de oorsprong van de financiële middelen beknot wordt (zie E.Art. 7, 2° & 3°).

Het Erkenningsdecreet propageert de democratische principes volgens het Westers bestel (zie E.Art. 7, 5°).

Het Erkenningsdecreet waarborgt de privacy van de bestuursleden en de leden van de raden bij de communicatie van persoonlijke gegevens aan diverse instanties (zie Hfdst. 7). De principes van de Europese Gemeenschap worden gehanteerd (zie E.Art. 47, § 1).

Het Erkenningsdecreet regelt de geografische wijzigingen van de plaatselijke geloofsgemeenschappen met eventuele naamwijzigingen, in het bijzonder van de kapelanijen en de annexe kerken, van de fusies van parochies (zie Hfdst. 6).

Diverse artikels van het oorsprongsdecreet van 7 mei 2004 worden ofwel opgeheven, ofwel aangepast (zie E.Art. 48 tot en met 53). De artikelen in verband met de fusies van parochies (zie Eredienstdecreet van 7 mei 2004, artikels 4/1 tot en met 4/11) worden opgeheven (zie E.Art. 49).

Ten slotte worden toezichtregels en -regelingen op de goede werking van de plaatselijke geloofsgemeenschappen aangescherpt of uitgebreid (zie Hfdst. 3, 4 en 5).

 

 

© PéDéWé 03.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Eredienstendecreet

Home

Naar E.Art. 2