CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

 

Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021

 

Decreet tot regeling van de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, de verplichtingen van de besturen van de eredienst en het toezicht daarop en tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten (citeeropschrift: "Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021").

Arrest Grondwettelijk Hof van 20 juli 2023 in verband met de vernietiging van bepalingen van artikel 7, 3°, eerste zin, en 9°, artikel 16, 8°, en artikel 17, § 1, eerste zin, van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021

Decreet van 26 april 2024 ter reparatie van de vernietiging van bepalingen opgenomen in voormeld arrest Grondwettelijk Hof van 20 juli 2023

HOOFDSTUK 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1. De wettelijke basis van het Erkenningsdecreet

Artikel 2. De naam van het Erkenningsdecreet

Artikel 3. Het geografisch toepassingsgebied van het Erkenningsdecreet

Artikel 4. De terminologie in het Erkenningsdecreet

Artikel 5. De wijze van communiceren tussen de geledingen van het Erkenningsdecreet

Artikel 6. Berekeningswijze van de termijnen

 

HOOFDSTUK 2. Erkenning van lokale geloofsgemeenschappen

Afdeling 1. Erkenningscriteria

Artikel 7. Erkenningscriteria, opsomming

 

Afdeling 2. Aanvraag tot erkenning

 

Artikel 8. Erkenningsprocedure

Artikel 9. Mededeling ontvangst van de aanvraag tot erkenning

 

Afdeling 3. Wachtperiode

Artikel 10. De wachtperiode

Artikel 11. Boekhoudkundige verplichtingen van het voorlopig bestuursorgaan

Artikel 12. Administratieve Erkenningsverplichtingen

Artikel 13. Tussentijds advies

 

Afdeling 4. Erkenning

Artikel 14. Erkenning of verlenging adviestermijn

Artikel 15. Aanstelling voltallig bestuursorgaan

 

Hoofdstuk 3. Verplichtingen van de besturen van de eredienst

 

Artikel 16. Bestuurlijke en administratieve verplichtingen

Artikel 17. Financiële onafhankelijkheid

 

HOOFDSTUK 4. Opdracht en bevoegdheden van de bevoegde instantie

 

Artikel 18. Opdracht van de bevoegde instantie

Artikel 19. Wijze waarop het toezicht kan vervuld worden

Artikel 20. Betreding van gebouwen

Artikel 21. Identificatie van personen en gebouwen

Artikel 22. Het inwinnen van inlichtingen bij derden

Artikel 23. Informatiedragers

Artikel 24. Medewerking verlenen, antwoordtermijn

Artikel 25. Vaststellingen met audiovisuele middelen

Artikel 26. Bijstand van deskundige derden

Artikel 27. Proces-verbaal van vaststellingen met raadgevingen en / of waarschuwingen

 

HOOFDSTUK 5. Sanctionering van de besturen van de eredienst

 

Artikel 28. Sanctioneringsprocedure in spe

Artikel 29. Sancties

Artikel 30. Financiële gevolgen

HOOFDSTUK 6. Wijziging van erkenningen en de opheffing van de erkenning van annexekerken en kapelanijen

Afdeling 1. Wijziging van de gebiedsomschrijving van de erkende lokale geloofsgemeenschap

Artikel 31. Wijziging gebiedsomschrijving

Artikel 32. Meldingsplicht van het ontvankelijk voorstel tot gebiedswijziging

Artikel 33. Beslissing en beslissingstermijn gebiedswijziging

 

Afdeling 2. Wijziging van de naam van het bestuur van de eredienst

 

Artikel 34. Naamswijziging

Artikel 35. Termijn naamswijzigingsbeslissing

 

Afdeling 3. Samenvoeging van erkende lokale geloofsgemeenschappen

Onderafdeling 1. Procedure

Artikel 36. Samenvoeging van lokale geloofsgemeenschappen

Artikel 37. Gemotiveerde aanvraag samenvoeging

Artikel 38. Uitsluiting uit de samenvoeging

Artikel 39. Meldingsplicht van de ontvankelijke aanvraag tot samenvoeging

Artikel 40. Beslissing en beslissingstermijn samenvoeging

Onderafdeling 2. Gevolgen van een samenvoeging van erkende lokale geloofsgemeenschappen

Artikel 41. Samenvoeging, gevolg voor de besturen van de eredienst

Artikel 42. Samenvoeging, het Centraal Kerkbestuur

Artikel 43. Tijdstip van overdracht van goederen

Artikel 44. Eindrekening van de penningmeester

Afdeling 4. Opheffing van de erkenning van annexekerken en kapelanijen

Artikel 45. De opheffing van annexekerken en / of kapelanijen

Artikel 46. Opheffingsbeslissing kapelanij of annexe-kerk[PDW1] 

HOOFDSTUK 7. Verwerking persoonsgegevens

Artikel 47. Verwerking van persoonsgegevens

HOOFDSTUK 8. Wijzigingen aan het decreet van 7 mei 2004

 

Artikel 48. tot en met 64

 

HOOFDSTUK 9. Slotbepalingen

 

Afdeling 1. Opheffingsbepaling

 

Artikel 65. Opheffing van het besluit van 30 september 2005

Afdeling 2. Overgangsbepalingen

Artikel 66. Conformatieverplichting van de bestaande (oude) besturen van de eredienst

Artikel 67. Erkenningsaanvraag vóór 01 juli 2019 door lokale geloofsgemeenschappen

Artikel 68. Opheffing van de erkenning opgestart vóór 29.12.2021

Artikel 69. Samenvoegingsvoorstellen opgestart vóór 29.12.2021

Artikel 70. Gedeeltelijke verkiezingen van het bestuursorgaan na 29.12.2021

Artikel 71. Communicatie vanaf 29.12.2021

Afdeling 3. Evaluatie

Artikel 72. Evaluatie van de toepasbaarheid van het Erkenningsdecreet

Afdeling 4. Inwerkingtreding

Artikel 73. Publicatie en inwerkingtreding

 

Memorie van Toelichting

Handvest Europese Privacy Regeling

Leidraad integrale lokale veiligheidscel

Decreet tot regeling van de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen

Besluit Toezichthouders 10 december 2021

Bewijskracht Proces-verbaal

Arrest Grondwettelijk Hof van 20 juli 2023 (in extenso)

Arrest Grondwettelijk Hof van 20 juli 2023 (persbericht)

Decreet van 26 april 2024 ter reparatie van de vernietiging van bepalingen opgenomen in voormeld arrest Grondwettelijk Hof van 20 juli 2023

Voorstel tot wijziging van het Erkenningsdecreet van de lokale geloofsgemeenschappen

 

 

 

 

 

 

 


 [PDW1]