CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Artikel 26. Bijstand van deskundige derden

 

De personeelsleden van de bevoegde instantie kunnen zich laten bijstaan door deskundigen of

andere personen die ze daarvoor aanwijst.

 

 

Bijstand vorderen

De toezichthouders kunnen zich bij de uitoefening van ambt laten bijstaan door derden. Deze derden kunnen zijn:

         politionele personen, dit zijn de leden van de lokale, van de federale of van de gerechtelijke politie;

         deskundigen op allerlei gebied.

Deze lijst is schier oneindig uitbreidbaar door de brede definitie in het artikel ad hoc.

Waarom bijstand?

De toezichthouders van het ISD kunnen de bijstand vorderen van de lokale en federale politie om hen te beschermen tegen gewelddaden en feitelijkheden die tegen hen kunnen worden gepleegd of om hen in staat te stellen de moeilijkheden weg te nemen waardoor zij zouden worden belet hun opdracht te vervullen (vgl. artikel 44 van de wet op het politieambt) (zie MvT, p. 56).

Wet op het Politieambt (05.08.1992), Art. 44.

De politiediensten lenen de sterke arm wanneer zij daartoe wettelijk worden gevorderd.

Zij kunnen eveneens worden belast met het betekenen en ten uitvoer leggen van gerechtelijke bevelen.

Wanneer de politiediensten worden gevorderd om aan de officieren van gerechtelijke politie en aan de ministeriŽle ambtenaren de sterke arm te lenen, staan zij hen bij om hen te beschermen tegen gewelddaden en feitelijkheden die tegen hen kunnen worden gepleegd of om hen in staat te stellen de moeilijkheden weg te nemen waardoor zij zouden worden belet hun opdracht te vervullen.

De politiefunctie in BelgiŽ omvat taken van gerechtelijke politie en van bestuurlijke politie.

Gerechtelijke politie

De gerechtelijke politie beoogt de opheldering van misdrijven en de bestraffing van daders door middel van een gerechtelijke procedure.

Haar activiteit streeft naar het opsporen van de criminele fenomenen, of de verschijningsvormen, het tijdig aanmelden aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiŽle risico dat criminele feiten gepleegd worden, het uitvoeren van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en het aanpakken van criminele organisaties (zie https://www.politie.be/5998/nl/over-ons/federale-gerechtelijke-politie/algemene-directie-van-de-gerechtelijke-politie).

Bestuurlijke politie

Zij verzekert de eerstelijnsopdrachten van bestuurlijke politie, zoals de opdrachten van de Wegpolitie op de autosnelwegen en de daarmee gelijkgestelde wegen, van de Scheepvaartpolitie op de Noordzee en de vaarwegen, van de Spoorwegpolitie op de spoorwegen en in de stations, van de Luchtvaartpolitie op de nationale luchthaven en in vijf regionale luchthavens en van immigratie- en grenscontrole. Ze levert eveneens gespecialiseerde steun waaronder luchtsteun en hondensteun (zie https://www.politie.be/5998/nl/over-ons/bestuurlijke-politie/algemene-directie-van-de-bestuurlijke-politie).

Lokale politie

De lokale politie verzorgt de basispolitiezorg. Het gaat om alle opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie die nodig zijn voor het beheren van gebeurtenissen / fenomenen op het grondgebied van de politiezone, evenals sommige opdrachten van federale aard.

De lokale politie doet onder andere aan: Wijkwerking; Onthaal; Interventie; Politionele slachtofferbejegening; Recherche; Handhaving van de openbare orde; Verkeer; Preventieacties.

Met recherche wordt bedoeld: het verzamelen van de nodige bewijzen om daders van een misdrijf te kunnen identificeren met het oog op hun vervolging door de gerechtelijke overheden (zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Lokale_politie).

Andere deskundigen

De personeelsleden van de bevoegde instantie kunnen zich laten bijstaan door allerlei deskundigen zoals een landmeter, financieel deskundige, ICT-deskundige, tolkÖ of andere personen (vb. eigenaar van het gebouw, conciŽrge, personeel, etc.) (zie MvT, p. 56).

 

 

© PťDťWť 03.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar E.Art. 25

Home

Naar E.Art. 27