CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Artikel 35. Termijn naamswijzigingsbeslissing

 

Uiterlijk zes maanden na de kennisgeving, vermeld in artikel 34, 3, neemt de Vlaamse Regering een beslissing over de naamswijziging en brengt ze het betrokken bestuur van de eredienst, het representatief orgaan, de federale overheid, de financierende overheid en in voorkomend geval de adviserende gemeente daarvan op de hoogte.

 

De Vlaamse Regering kan de naamswijziging alleen weigeren als de naamswijziging in strijd is met bestaande regelgeving of met de openbare orde.

 

Het besluit tot naamswijziging wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

 

 

Beslissingstermijn

 

De Vlaamse Regering heeft een beslissingstermijn van 6 maanden. De begindatum van de beslissingstermijn is vastgelegd op een periode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag na de dag van de verzending van de kennisgeving dat een ontvankelijk verzoek tot naamswijziging voorzien in E.Art. 34, 3 werd ontvangen (zie E.Art. 35, 1ste lid, 1ste zinsnede).

 

Dit wil zeggen dat de Vlaamse Regering:

1.      Eerst moet beslissen dat ze een ontvankelijk verzoek heeft ontvangen (zie E.Art. 34);

2.      Dan de kennisgeving binnen de maand moet versturen dat ze een ontvankelijk verzoek heeft ontvangen (zie E.Art. 34, 3);

3.      Om ten slotte binnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de dag na de dag van de verzending van de voormelde kennisgeving een beslissing neemt om opnieuw na onderzoek tijdens deze termijn al of niet het verzoek om naamswijziging te aanvaarden of af te wijzen (zie E.Art. 35, 1ste en 2de lid).

Negatieve beslissing

De Vlaamse Regering kan (in uitzonderlijke gevallen) het voorstel van het representatief orgaan, afwijzen. Deze afwijzing wordt met redenen omkleed en aan de betrokken partijen meegedeeld (zie E.Art. 35, 2de lid).

De Vlaamse Regering kan de naamwijziging enkel weigeren als de naamswijziging in strijd is met bestaande regelgeving of met de openbare orde. De Vlaamse Regering kan geen inhoudelijke beoordeling verrichten (MvT, p. 60).

Positieve beslissing

Indien de Vlaamse Regering het verzoek tot naamswijziging aanvaardt, dan licht ze de betrokken overheden in en gaat tot de publicatie bij uittreksel van haar beslissing in het Belgisch Staatsblad over (zie E.Art. 35, 3de lid).

Door de publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt de beslissing van de Vlaamse Overheid tegenstelbaar aan derden.

Betrokken partijen

De positieve beslissing wordt meegedeeld aan het betrokken bestuur van de eredienst, het representatief orgaan, de federale overheid, de financierende overheid en in voorkomend geval de adviserende gemeente (zie E.Art. 35, 1ste lid).

Het centraal kerkbestuur wordt niet ingelicht door de Vlaamse Regering.

 

 

PDW 03.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar E.Art. 34

Home

Naar E.Art. 36