CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Artikel 40. Beslissing en beslissingstermijn samenvoeging

 

 

Uiterlijk zes maanden nadat de termijn, vermeld in artikel 39, tweede lid, is verstreken, neemt de Vlaamse Regering een beslissing over de samenvoeging en brengt ze de betrokken besturen van de eredienst, het representatief orgaan, de federale overheid, in voorkomend geval het centraal bestuur, de financierende overheid en in voorkomend geval de adviserende gemeente op de hoogte van de beslissing.

 

Als de Vlaamse Regering de samenvoeging van de erkende lokale geloofsgemeenschappen erkent, bevat het besluit al de volgende elementen:

1° de aanwijzing van de besturen van de eredienst van de samengevoegde erkende lokale geloofsgemeenschappen die worden samengevoegd en het bestuur van de eredienst dat

behouden blijft;

2° de naam en de gebiedsomschrijving van het te behouden bestuur van de eredienst;

3° in voorkomend geval de verdeelsleutel van de kosten tussen de financierende overheden.

 

Het erkenningsbesluit, vermeld in het tweede lid, wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

 

 

Beslissingstermijn

 

De Vlaamse Regering heeft een beslissingstermijn van 6 maanden. De begindatum van de beslissingstermijn is vastgelegd op: “6 maanden te rekenen vanaf de dag na de dag dat de adviestermijn voorzien in E.Art. 39, 2de lid is verstreken” (zie E.Art. 40, 1ste lid, 1ste zinsnede).

 

Maar de adviestermijn van E.Art. 39, 2de lid is zwak omschreven, tenzij de Vlaamse Overheid de adviesdatum en dito termijn expliciet in de kennisgeving van E.Art. 39, 2de lid heeft vastgelegd.

 

Desondanks mag ervan uitgegaan worden dat de bedoeling van de Vlaamse Regering is om zijn beslissing onverwijld (!) te laten aansluiten op de adviestermijn, en om haar acceptatiebeslissing neer te leggen in een te publiceren besluit in het Belgisch Staatsblad (zie E.Art. 40, 3de lid).

Negatieve beslissing

De Vlaamse Regering kan (in uitzonderlijke gevallen) het voorstel van het representatief orgaan, afwijzen. Deze afwijzing wordt met redenen omkleed slechts aan het representatief orgaan verplichtend meegedeeld.

Een reden kan zijn dat een in de samenvoeging betrokken bestuur van de eredienst ondertussen betrokken is in een sanctieprocedure van E.Art. 29. Een andere reden kan zijn: ondanks de voorgestelde samenvoeging bereikt het samenvoegingsvoorstel niet de 200 leden voorzien in E.Art. 7, 4°, littera a.

Positieve beslissing

Indien de Vlaamse Regering het voorstel tot samenvoeging aanvaardt, dan licht ze de betrokken overheden in (zie E.Art. 39, 1ste lid) en gaat tot de publicatie bij uittreksel van haar beslissing in het Belgisch Staatsblad over (zie E.Art. 40, 3de lid).

Door de publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt de beslissing van de Vlaamse Overheid tegenstelbaar aan derden.

Elementen van de beslissing

De kennisgeving van de positieve beslissing omvat zeker de naam van de betrokken besturen van de eredienst, de naam en de gebiedsomschrijving van het behouden bestuur van de eredienst, en in voorkomend geval de verdeelsleutel van de kosten tussen de financierende overheden (zie E.Art. 40, 2de lid).

De aanvangsdatum wordt in het artikel ad hoc niet vermeld, maar is ofwel expliciet in de kennisgeving vermeld, ofwel berekenbaar, namelijk 10 dagen te rekenen vanaf de dag na de dag van het besluit van de Vlaamse Regering.

Ze is echter aan derden slechts tegenstelbaar na de publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad.

Betrokken partijen

De positieve beslissing wordt meegedeeld aan de betrokken besturen van de eredienst, het representatief orgaan, de federale overheid, in voorkomend geval het centraal kerkbestuur, de huidige en toekomstige financierende overheid en in voorkomend geval de adviserende gemeente (zie E.Art. 40, 1ste lid).

 

 

 

© PéDéWé 03.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar E.Art. 39

Home

Naar E.Art. 41