CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

TITEL II. - Bepalingen voor de kerkfabrieken van de rooms-katholieke eredienst

 

HOOFDSTUK I. - Organisatie en werking

Afdeling 1. - Erkenning en opdracht

Art. 2. (de erkenning van de parochies en hun gebiedsomschrijving)

De Vlaamse Regering erkent de parochies en hun gebiedsomschrijving op voorstel van het door de federale overheid erkende representatieve orgaan van de rooms-katholieke eredienst, verder het erkend representatief orgaan genoemd.

De criteria voor de erkenning zullen worden vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering.

 

Het representatieve orgaan van de rooms-katholieke eredienst wordt geleid door de bestuurder (de bisschop) van het bisdom waarin de parochie is gelegen.

 

Op voorstel van de bisschop erkent de Vlaamse regering al of niet de oprichting, het bestaan en de afschaffing van een parochie. Bij deze erkenning moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.

 

Deze criteria zijn nader bepaald in het besluit van 30 september 2005 (Belgisch Staatsblad van 16.12.2005, zie Decreet en Omzendbrief BA 2006/04 dd 10.03.2006 betreffende de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen).

 

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 1

Home

Naar Art. 3