CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Art. 12. (verkiezing van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de kerkraad)

Bij elke gedeeltelijke vernieuwing van de raad zoals vastgesteld in artikel 6 verkiest de kerkraad onder de aangestelde of verkozen leden en bij geheime en afzonderlijke stemmingen, een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij worden verkozen met een volstrekte meerderheid van stemmen.

De mandaten van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen niet gecumuleerd worden.

Wanneer er voor het vacante mandaat slechts één kandidaat is, verloopt de stemming in één stembeurt. Als er voor een mandaat verschillende kandidaten zijn en na de stemming geen kandidaat de vereiste meerderheid heeft verkregen, dan wordt er opnieuw gestemd op een van de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Staken de stemmen bij de herstemming, dan is het jongste lid in leeftijd verkozen.

 

Er is binnen het decreet een voortdurende verwarring in het gebruik van de termen. Met een mandaat wordt bedoeld dat een kandidaat-lid na zijn verkiezing lid wordt van de kerkraad (zie Decreet, art. 7, § 3; art. 8; art. 11). Hij neemt zijn mandaat op. Maar mandaat wordt ook gebruik om een functie aan te duiden. De functie van voorzitter, secretaris en penningmeester worden dan bijzondere mandaten genoemd (zie Decreet, art. 12, 2de lid).

Enerzijds komt aan de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester een einde bij de driejaarlijkse gedeeltelijke vernieuwing van de kerkraad (zie Decreet, art. 6). Anderzijds komt de functie ook vacant indien de voorzitter, de secretaris of de penningmeester ofwel zijn functie, ofwel zijn mandaat ter beschikking stelt. Een nieuwe voorzitter, secretaris of penningmeester moet dan gekozen worden nadat de kerkraad in al zijn leden (5 + 1) hersamengesteld is.

Het is de raad die de bijzondere mandaten (functies) kiest. De aangestelde verantwoordelijke van de parochie maakt van rechtswege deel uit van de raad. Hij/zij is daarom stemgerechtigd (Standpunt van de permanente werkgroep erediensten; datum validatie 13/10/2005).

De verkiezing van de functies gebeurt voor elke functie afzonderlijk en in het geheim. Dit houdt in dat ze schriftelijk en voor elke functie afzonderlijk gebeurt. De stemming bij handopsteking, de mondelinge instemming of de schriftelijke verkiezing op één stembrief voor meerdere functies is vormelijk niet toegelaten.

 

De volstrekte meerderheid moet bereikt worden. Dit wil zeggen dat rekening gehouden wordt met de geldig uitgebrachte stemmen. De meerderheid berekend wordt op het getal van de aanwezige stemmers die niet ongeldig of blanco hebben gestemd. De volstrekte meerderheid wordt dan bereikt door het aantal aanwezige stemmers te delen door 2. Aan dit resultaat wordt naargelang het resultaat oneven of even is 0,5 of 1 toegevoegd. Een voorbeeld: op de verkiezing tot voorzitter zijn alle leden (de verkozen leden en de aangestelde parochieverantwoordelijke) aanwezig, hetzij 6. Zij stemmen allen geldig. De volstrekte meerderheid wordt bereikt als (6 / 2) + 1 = 4 stemmen op één kandidaat worden uitgebracht.

De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn niet cumuleerbaar. Aangezien de "verkozen" of "aangestelde" leden uit hun midden de bijzondere mandatarissen verkiezen, is het duidelijk dat de leden van rechtswege geen bijzonder mandaat kunnen opnemen (zie Omzendbrief BA-2005/01 dd 25.02.2005, littera A, punt 1.8, 5de lid).

Er moet gestemd worden in zoveel stemronden als nodig totdat één kandidaat de volstrekte meerderheid haalt of totdat zich een staking van stemmen voordoet. In dat laatste geval is het jongste lid in leeftijd verkozen (zie Decreet, art. 12, in fine; Standpunt van de permanente werkgroep erediensten; datum validatie 13/10/2005).

De raad kan slechts geldig beraadslagen als de meerderheid van de zittinghebbende leden aanwezig is. Zittinghebbende leden zijn leden die het mandaat van lid van de raad bezitten, hetzij als verkozen of aangesteld lid, hetzij als lid van rechtswege. Als bij een eerste bijeenroeping niet beraadslaagd kan worden omdat het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, kan de raad na een tweede bijeenroeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, toch beraadslagen en besluiten over de punten die voor de tweede maal op de agenda voorkomen (zie Decreet, art. 19; Omzendbrief BA-2005/01 dd 25.02.2005, littera B, punt 1.2, 7de en 8ste lid).

 

© PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 11

Home

Naar Art. 13