CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Art. 20. (de verbodsbepalingen bij persoonlijk belang)

Het is elk lid van de kerkraad verboden:

1° deel te nemen aan de bespreking van en de stemming over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft en waarbij hij persoonlijk of als vertegenwoordiger is betrokken of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten en om de individuele rechtspositie van personeelsleden. Voor de toepassing van dit artikel wordt de wettelijke samenwoning met aanverwantschap gelijkgesteld;

2° als advocaat of notaris tegen betaling te werken voor de kerkfabriek;

3° als advocaat of notaris te werken in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van de kerkfabriek;

4° rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan een overeenkomst, opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop voor de kerkfabriek. Dit verbod is tevens van toepassing op de handelsvennootschappen waarin het lid van de kerkraad vennoot, zaakvoerder, beheerder of lasthebber is.

Onderscheid tussen onverenigbaarheden en verbodsbepaling

In het decreet worden zowel onverenigbaarheden als verbodsbepalingen opgesomd. Onverenigbaarheden onderscheiden zich van verbodsbepalingen op het vlak van het lidmaatschap van de kerkraad.

Onverenigbaarheid is een wettelijk beletsel om lid te zijn van een kerkraad ondanks het voldoen aan de verkiesbaarheidvoorwaarden.

Verbodsbepalingen houden in dat leden van de kerkraad onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden niet kunnen deelnemen aan de beraadslaging en / of de stemming in de kerkraad. Hun lidmaatschap komt hierdoor echter niet in het gedrang (Standpunt van de permanente werkgroep erediensten; datum validatie 13/10/2005).

Functies in andere openbare besturen

Leden van de kerkraad die ook andere mandaten of functies uitoefenen (gemeenteraadslid, voorzitter van het OCMW-bestuur, burgemeester, lid van het Centraal Kerkbestuur), alsook leden die een persoonlijk, familie- of professioneel belang hebben, rechtstreeks of onrechtstreeks, al of niet strijdig met de belangen van de kerkraad, moeten de vergadering verlaten bij de behandeling van deze agendapunten of zich onthouden op te treden.

Een niet-limitatieve opsomming van verbodsbepalingen

§  het deelnemen aan besprekingen of stemmingen met een rechtstreeks of onrechtstreeks (via bloed- of aanverwantschap) en persoonlijk belang;

§  het als advocaat of notaris tegen bezoldiging optreden voor of tegen het bestuur van de eredienst. Kosteloos optreden kan wel;

§   het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan overeenkomsten zoals een pachtovereenkomst of een overheidsopdracht. Zo kan een lid niet zelf of via een tussenpersoon goederen verkopen aan of kopen van het bestuur van de eredienst.

Definitie persoonlijk belang

Deze verbodsbepalingen zijn geďnspireerd op bepalingen in andere organieke regelgevingen voor lokale besturen. Voor het definiëren van het rechtstreekse en persoonlijk belang kan bijgevolg verwezen worden naar de geldende rechtsleer en rechtspraak. Hieruit volgt dat een aantal voorwaarden gelijktijdig vervuld moeten zijn:

§  het voor- of nadeel moet materieel en in geld waardeerbaar zijn, hetzij een verregaand moreel belang betreffen;

§  er moet een oorzakelijk verband zijn tussen de beslissing en het voor- of nadeel;

§  het belang moet actueel zijn;

§  het belang moet individueel zijn.

(zie Decreet, art. 20; Omzendbrief BA-2005/01 dd 25.02.2005, littera B, punt 1.3)

Dubbele beperking: niet-bespreken, niet-stemmen

Het punt 1° legt een dubbele beperking op: een lid mag vooreerst niet aan de bespreking van een agendapunt deelnemen, maar hij mag vooral ook niet stemmen over het agendapunt waarvoor hij een ander belang, dan het belang van de kerkfabriek heeft.

Een persoonlijk belang houdt in dat hij er voor zichzelf of voor een bloed- of aanverwant tot in de 4de graad een voordeel uit haalt.

Deze tegenstrijdigheid kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks van zijn persoon afhangen.

Rechtstreeks wanneer hij zelf als tegenpartij optreedt, dit wil zeggen als hij zelf optreedt om een recht te verkrijgen van of af te staan aan de kerkfabriek. Bv  het lid verkoopt een huis aan de kerkfabriek. Het lid verwerft een recht van doorgang op het erf van de kerkfabriek naar een garage.

Onrechtstreeks kan hij ook belangen hebben bij een contract dat afgesloten wordt met de kerkfabriek. Hij is dan een lid van een vereniging of van een vennootschap waarmee de kerkfabriek een contract afsluit.  In welke hoedanigheid hij de tegenpartij vertegenwoordigt, is van geen belang. Dit kan zowel vergoed (hij krijgt een loon of een bijzondere vergoeding), als onvergoed (hij doet het zonder ervoor betaald te worden) zijn.

Hij is vennoot van de vennootschap A die een huis verkoopt aan de kerkfabriek. Hij is lid van een vzw B die om bijzondere voorwaarden vraagt bij het ter beschikkingstellen van de kerk ter gelegenheid van het organiseren van een concert.

De bloed- of aanverwanten

De beperking wordt uitgebreid naar familieleden toe. Hij mag niet deelnemen aan de bespreking van en stemmen over een agendapunt waarbij een familielid tot in de 4de graad een persoonlijk en rechtstreeks belang heeft. 

Hier wordt echter een onderscheid gemaakt tussen een rechtstreeks en onrechtstreeks belang. Het familielid of de aanverwante moet er voor zichzelf een voordeel bekomen. Indien het voordeel strekt voor een vereniging of een vennootschap waarvan de bloed- of aanverwant lid is, dan geldt deze regel niet.

Deze graadregel wordt echter ingeperkt wanneer het gaat over de introductie van een familielid als kandidaat voor de kerkraad of als bezoldigd medewerker van de kerkraad.

Maar de graadregel wordt opnieuw uitgebreid naar niet familieleden of aanverwanten, namelijk naar de familieleden en aanverwanten van de persoon die wettelijk samenleeft met het lid.

Er zijn twee soorten verwanten:

·         Bloedverwanten

Bloedverwanten zijn alle personen die één of meer dezelfde voorouders hebben.

·         Aanverwanten (ook: aangetrouwd)

Aanverwanten zijn alle personen die getrouwd zijn met een bloedverwant en alle personen die een bloedverwant zijn van het lid of de echtgenoot. (Personen die getrouwd zijn met een bloedverwant van een echtgenoot zijn geen aanverwanten. Concreet: de man van de zus van uw man of vrouw is niet aan u verwant!)

Bloedverwanten zijn er in verschillende graden. De graad van verwantschap is te vinden door de stappen te tellen die men in een stamboom moet doorlopen om van de ene bloedverwant bij de andere te komen.

overgrootouders:
overgrootvader/overgrootmoeder

3

4

grootouders:
grootvader/grootmoeder

oudoom/
oudtante

2

3

5

ouders:
vader/moeder

oom/tante

achterneef/
achternicht

1

2

4

6

Lid

broer/zus

neef/nicht

achterneef/
achternicht

1

3

5

7

kinderen:
zoon/dochter

neef/nicht

achterneef/
achternicht

achterneef/
achternicht

2

4

6

8

kleinkinderen:
kleinzoon/kleindochter

achterneef/
achternicht

achterneef/
achternicht

achterneef/
achternicht

3

5

7

9

achterkleinkinderen:
achterkleinzoon/achterkleindochter

achterneef/
achternicht

achterneef/
achternicht

achterneef/
achternicht

 Wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen en bij hun gemeente een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen, zijn wettelijk samenwonend. Deze aangifte geeft een zekere juridische bescherming.

Twee personen die in België een woning delen kunnen wettelijk samenwonen. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. U kunt ook wettelijk gaan samenwonen met een familielid of met iemand anders waarmee u geen seksuele relatie heeft.

Voorwaarden om wettelijk te kunnen samenwonen

U kunt alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als u:

·         juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten

·         niet getrouwd bent

·         niet wettelijk samenwoont met een andere persoon

Verklaring van wettelijk samenwonen

U moet een schriftelijke verklaring van wettelijk samenwonen overhandigen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Van deze aangifte krijgt u een ontvangstbewijs.

U kunt zelf een verklaring van wettelijk samenwonen opstellen of u kunt gebruikmaken van een modelformulier dat veel gemeenten aanbieden.

De verklaring moet altijd de volgende gegevens bevatten:

·         de datum van de verklaring

·         de naam, voornamen, geboorteplaats en -datum, en handtekening van de twee partijen

·         de gemeenschappelijke woonplaats

·         de wens van beide partijen om wettelijk samen te wonen

·         de vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het burgerlijk wetboek, die het statuut van het samenwonen regelen

·         de verwijzing naar het eventuele samenlevingscontract dat vooraf door een notaris opgesteld is

De ambtenaar van de burgerlijke stand controleert of aan de wettelijke voorwaarden voor het wettelijk samenwonen is voldaan. Als dat het geval is, schrijft hij de verklaring in het bevolkingsregister in.

 (zie http://www.belgium.be/nl/familie/koppel/samenwonen/wettelijk_samenwonen/)

Verwantschap met andere leden

De beperking van verwantschap wordt herleid tot de 2de graad indien er sprake is om een ander persoon als lid van de kerkraad op te nemen. Of om de rechtspositie van werknemers van de kerkfabriek te bespreken (vergelijk met Decreet, art. 16, onverenigbaarheden).

 

© PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 19

Home

Naar Art. 21