CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Art. 27. (de verkiezing van de leden van het centraal kerkbestuur)

De afgevaardigden van de kerkraden van de kerkfabrieken worden na elke gedeeltelijke vernieuwing van de kerkraad gekozen bij geheime en afzonderlijke stemmingen voor een termijn van drie jaar door de vergadering van alle aangestelde of verkozen leden van de kerkraden van de kerkfabrieken in kwestie. Zij worden verkozen met een volstrekte meerderheid van stemmen.

Om geldig te beraadslagen, moet de meerderheid van de aangestelde of verkozen leden van de kerkraden van de kerkfabrieken in kwestie aanwezig zijn. De vergadering kan echter, als ze een eerste maal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden is opgekomen, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen voor dezelfde verkiezing. 1

Als er voor het vacante mandaat slechts één kandidaat is, verloopt de stemming in één stembeurt. Als er voor een mandaat verschillende kandidaten zijn en na de stemming geen kandidaat de meerderheid heeft verkregen, dan wordt er opnieuw gestemd op een van de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Staken de stemmen bij de herstemming, dan is het jongste lid in leeftijd verkozen.

De expert wordt aangesteld door de leden, bedoeld in artikel 26, 1° en 2°.

 

1. Zinsdeel ingevoegd bij Decreet van 06.07.2012 met inwerkingtreding vanaf 01.01.2013.

 

 

Verkiezing nieuwe mandatarissen, 1ste bijeenroeping

Na elke gedeeltelijke vernieuwing van de kerkraden vindt de verkiezing van de nieuwe mandatarissen voor het centraal kerk bestuur plaats (zie Decreet, art. 6). Een mandaat in het centraal kerkbestuur duurt bijgevolg drie jaar. Een afgevaardigde kan een onbeperkt aantal maal herkozen worden.

De afgevaardigden van de raden in het centraal kerkbestuur worden verkozen door een vergadering van alle verkozen (aangestelde) leden uit de kerkraden. De leden van rechtswege nemen niet deel aan deze verkiezingen.

Om geldig te beraadslagen moet de meerderheid van de leden van de kerkraden aanwezig zijn. Het quorum is belangrijk. Indien de presentielijst(en) uitwijst(zen) dat dit minimumaantal niet bereikt wordt, dan moet een nieuwe kiesdatum en verkiezing vastgelegd worden.

Verkiezing nieuwe mandatarissen, 2de bijeenroeping

Is het aanwezigheidsquorum op de 1ste verkiezingsdag niet bereikt, dan moet een tweede verkiezingsdag worden georganiseerd. Ongeacht het aantal opgekomen verkozen (aangestelde) leden van de kerkraden, kan op deze bijeenkomst nieuwe mandatarissen (afgevaardigden) worden verkozen.

De 2de zinsnede van dit lid werd toegevoegd nadat vastgesteld werd dat het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt. Voorheen moest een nieuwe verkiezingsdag worden georganiseerd waarop het aanwezigheidsquorum wel moest bereikt worden.

Vergelijk met artikel 19, 2de lid  van het Decreet waar de wijze van geldige beraadslaging van de kerkraden tijdens een tweede vergadering wordt vastgelegd.

Aanwezigheidsquorum

De berekening van het quorum is eenvoudig. Stel er zijn 23 kerkraden die vallen onder een centraal kerkbestuur. De verkozen leden van de kerkraad zijn 5 in getal (zie Decreet, art. 5). Het totaal aantal, dat op de verkiezing kan aanwezig zijn, is 23 x 5 = 115. Het quorum wordt bereikt wanneer de helft van de kerkraadsleden aanwezig is. Het resultaat wordt eventueel afgerond naar de hogere eenheid, hetzij 115 / 2 = 57,5 dit wordt dus 58 kerkraadsleden.

Maar er moet rekening gehouden worden dat een lid van een kerkraad, ook in andere kerkraden van de gemeente kan zetelen. Het is belangrijk dat het te bereiken aanwezigheidsquorum vooraf wordt berekend rekening houdende met meervoudige aanwezigheden van 1 kerklid.

De verkiezing verloopt als volgt. De presentielijst wordt bekeken. Het aantal aanwezige kerkraadsleden wordt vergeleken met het quorum. Indien het minimum aantal leden wordt bereikt, kan men verder gaan met de procedure. Indien het quorum niet bereikt wordt, dan wordt de procedure afgebroken.

Te kiezen aantal afgevaardigden

Vervolgens wordt berekend hoeveel verkozen leden het centraal kerkbestuur moet omvatten (zie Decreet, art. 26, 2°). De kerkraadsleden die kandideren voor een mandaat in het centraal kerkbestuur, worden voorgesteld. Indien er onvoldoende kandidaten zijn, wordt alsnog een oproep onder de aanwezigen gelanceerd.

Indien ondanks een ultieme oproep geen voldoende aantal kandidaten worden gevonden, dan moet de procedure afgebroken worden. Het aantal leden te kiezen leden is onconditioneel en kan slechts aangevuld worden in uitzonderlijke omstandigheden (zie infra).

Verkiesbaarheidvoorwaarden

De kandidaten moeten voldoen aan de vereisten, zowel deze van de onverenigbaarheden, als deze van de verbodsbepalingen (zie Decreet, art. 9 en art. 16). In principe zijn aan de onverenigbaarheden en de verbodsbepalingen altijd voldaan. Indien niet, dan kunnen de kandidaten immers geen lid zijn van de kerkraad.

Zijn er voor de vacante mandaten slechts een gelijk aantal kandidaten, dan verloopt de stemming in één beurt. Ondanks alles moet ook deze stembeurt in het geheim verlopen en kan er niet overgegaan worden tot stemming bij handopsteking of op een andere wijze.

Zijn er meer kandidaten dan vacante plaatsen, dan wordt er mits geheime stemming tot de verkiezing overgegaan. De kandidaten met de meeste stemmen worden verkozen, mits het voorbehoud dat voor elke kandidaat de volstrekte meerderheid moet bereikt worden. Indien meerdere kandidaten eenzelfde aantal stemmen op hun naam verenigen (staking van stemmen), dan wordt voor deze kandidaten overgegaan tot een tweede geheime stembeurt. Staken de stemmen opnieuw, dan is de jongste kandidaat verkozen.

Volstrekte meerderheid

De stemming gebeurt voor elke kandidaat afzonderlijk. Men kiest voor de eerste kandidaat en daarna voor de tweede kandidaat (enz.).

Belangrijk is dat de stemming in het geheim verloopt en dat een volstrekte meerderheid moet bereikt worden. De meerderheid wordt berekend op het totaal geldig uitgebrachte stemmen. Ongeldige stemmen of blanco stemmen worden niet meegenomen in de berekening. De volstrekte meerderheid wordt bereikt, wanneer de helft + 1 van de geldig uitgebrachte stemmen op één kandidaat wordt uitgebracht. Dit totaal wordt eventueel afgerond naar de hogere eenheid (zie Omzendbrief BA 2005/01 dd 25.02.2005, Littera A, pt. 1.2, in fine).

We hernemen het voorbeeld. Er zijn 23 kerkraden van 5 verkozen leden, hetzij een kiespopulatie van 115. Het quorum wordt bereikt bij een aanwezigheid van 58 kerkraadsleden. Er zijn 66 leden aanwezig. Het quorum is dus bereikt. Bij de stemming blijkt dat 3 leden blanco of ongeldig hebben gestemd. De volstrekte meerderheid wordt vastgelegd op: ((66 – 3) / 2) + 1 =32,5 hetzij afgerond op 33 stemmen. Indien er geen ongeldige of blanco stemmen zouden zijn, dan moeten (66 / 2) + 1 = 34 stemmen geteld worden. Indien er 10 blanco of ongeldige stemmen zijn, dan bereiken we de volstrekte meerderheid met ((66 - 10) / 2) + 1 = 29 stemmen.

De expert

De expert wordt door de verkozen leden van het centraal kerkbestuur (dit is door de verkozen afgevaardigden van de kerkraden van de kerkfabrieken) en de door de bisschop aangestelde vertegenwoordiger benoemd (zie Decreet, art. 26). Die vertegenwoordiger en afgevaardigden bepalen in welk domein de expertise gezocht moet worden (technisch, financieel, juridisch, enzovoort) (zie Omzendbrief BA 2005/01 dd 25.02.2005, Littera A, pt. 2, 8ste alinea).

Geen expert of meerdere experten aanstellen is in strijd met de bepalingen van het decreet. De samenstelling van het centraal bestuur is decretaal bepaald, zodat hier niet kan worden afgeweken. Het ontbreken van een expert heeft tot gevolg dat de raad van het centraal bestuur niet geldig is samengesteld, met mogelijks gevolgen voor de geldigheid van vergadering, beraadslagingen en beslissingen (Standpunt van de permanente werkgroep erediensten; datum validatie 22/6/2006).

In de regel oefenen de leden van (de lokale raden en) de centrale besturen hun taak onbezoldigd uit. De aangestelde expert is lid van het centraal kerkbestuur. Het behoort tot de autonomie van het centraal bestuur om uit te maken of de aangeduide expert moet worden vergoed voor zijn/haar geleverde prestaties, weliswaar in overleg met de betrokken gemeente. De expert kan niet worden beschouwd als opdrachthouder in het kader van de wetgeving op de overheidsopdrachten, zodat hij/zij geen facturen kan voorleggen voor geleverde prestaties. De problematiek van het handelsregister is hier dan ook niet aan de orde (Standpunt van de permanente werkgroep erediensten; datum validatie 22/6/2006).

Vervanging van leden van het CKB op een ander tijdstip

In het Decreet is in geen bijzondere vervangingsprocedure bij overlijden of anderszins voorzien. Slechts zijdelings kan gerefereerd worden naar de vervanging van leden van de kerkraad bij hun ontslag of overlijden (zie Decreet, art. 8).

Er staat slechts één optie open: de organisatie van verkiezingen en de verkiezingsprocedure zoals hierboven voorzien.

 

 

© PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 26

Home

Naar Art. 28