CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

Art. 3. (de instelling van een kerkraad van een kerkfabriek)

Per parochie is er een kerkfabriek die bestuurd wordt door een kerkraad.

De kerkfabriek is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid.

De zetel van de kerkfabriek wordt bepaald door de kerkraad.

 

Het decreet voorziet per erkende entiteit (de parochie) een lokaal bestuur: een openbare instelling (de kerkfabriek) met rechtspersoonlijkheid, die belast is met de materile organisatie, de werking en het beheer van goederen van de eredienst. Die openbare instelling heeft n bestuursorgaan (de kerkraad), verder de raad te noemen.

 

De zetel van de kerkfabriek wordt bepaald door de kerkraad. Naar deze zetel worden alle stukken en bescheiden, alle beslissingen van de burgerlijke en de religieuze overheid toegestuurd. Op dit adres worden ook de bezwaren ontvangen in verband met de leden (zie Decreet, art. 7, 3) en de besluiten die door de kerkraad werden genomen.


Als er in een gemeente vier* of meer entiteiten van eenzelfde eredienst zijn, wordt er op gemeentelijk niveau voorzien in de oprichting van een centraal bestuur. Dat centraal bestuur is eveneens een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Op dit ogenblik zullen enkel voor de rooms-katholieke eredienst centrale besturen moeten worden opgericht
(zie Omzendbrief BA 2005/01 dd 25.02.2005, Littera A, 1ste Alinea).

 

* Vanaf 01.04.2014 wordt dit aantal gewijzigd in twee.

 

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 2

Home

Naar Art. 4