CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Art. 37. (de definitieve aanvaarding van schenkingen en legaten door de kerkraad)

De schenkingen worden definitief aanvaard en de legaten worden aanvaard door de kerkraad.

 

Voor het onderscheid tussen schenkingen en legaten, zie art. 36 van het Decreet.

Wijze van vestiging

De legaten zijn aan dezelfde voorwaarden gebonden als de schenking. Legaten onderscheiden zich van de schenkingen door hun manier van vestiging, namelijk door middel van een beschikking in een testamentaire akte of laatste wilsbeschikking. Deze akten zijn op hun beurt aan voorwaarden verbonden die opgesomd zijn in het Burgerlijk wetboek, Boek 3, titel II, Schenkingen onder levenden en testamenten.

Testament

Een testament is een akte waarbij de erflater, voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, over het geheel of een deel van zijn goederen beschikt, en die hij kan herroepen (zie BW, art. 895). In iedere beschikking onder de levenden of bij testament worden de voorwaarden die onmogelijk zijn, of die met de wetten of met de goede zeden strijden, voor niet geschreven gehouden (zie BW, art. 900).

Bekwaamheid

Om te legateren moet zowel de erflater als de legataris bekwaam zijn om het te doen. Dit slaat zowel op het geestesvermogen (zie BW, art. 901 en 911) als op de wettelijke bekwaamheid om te legateren of te verkrijgen (art. 902). Soms moeten leeftijdsvoorwaarden gerespecteerd worden. De erflater moet minimum 16 jaar zijn (zie BW, art. 903 en 904); de verkrijger moet verwekt zijn (zie BW, art. 906).  Sommige personen worden geheel of gedeeltelijk, voorlopig of definitief uitgesloten: de voogden (zie BW, art. 907) , de medici en verplegend personeel o.a. van rusthuizen, de bedienaars van erediensten en andere geestelijken, de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad(zie BW, art. 909).

Voorwaarden

Daarenboven worden aan bijzondere personen of instellingen voorwaarden opgelegd. Dit is het geval voor legaten aan gemeenten, aan centra voor openbaar welzijn of aan andere openbare instellingen (zie BW, art. 910) waarbij ook verwezen wordt naar de Wet van 12 juli 1931 (zie Decreet, art. 36 in fine).

Exclusieve eigendom

De erflater moet het goed bezitten dat hij legateert. Artikel 1021 van het BW zegt: “Wanneer de erflater eens anders zaak vermaakt heeft, is het legaat nietig, onverschillig of de erflater al dan niet geweten heeft dat de zaak hem niet toebehoorde.”

De kosten

Ten slotte moet gewezen worden dat sommige kosten ten laste van de bijzondere verkrijger vallen. Dit is het geval voor de schulden van hypothecaire schuldeisers, en voor de inkorting1 van het legaat (zie BW, art. 920 t.e.m. 922), maar dat hij niet gehouden is tot het betalen van de schulden van de nalatenschap (zie BW, art. 1024). De betaling van de successierechten vallen wel ten laste van de verkrijger (zie BW, art. 1016), tenzij anders is bepaald, of tenzij een bepaalde vorm van legaat wordt gehanteerd (duolegaat2).

1. dit zijn de kosten voor het terugbrengen van het legaat binnen het beschikbare gedeelte van de totale erfenis.

2. Het duolegaat steunt op artikel 64, tweede alinea van het erfrecht (Wet van 31 maart 1936, Boek 1, Hfdst. 8: Verevening van de rechten). Het principe is eenvoudig: u stelt een testament op ten voordele van de instelling van uw keuze. Die krijgt de opdracht om specifieke legaten die u vastlegt voor uw andere erfgenamen uit te voeren. Ze neemt ook de totaliteit van de erfenisrechten op zich – tegen de aanslagvoet die op elk van hen van toepassing is.

Aanvaarding

Schenkingen en legaten worden aanvaard door de kerkraad. Wat de schenkingen aangaat, is er een getrapte aanvaarding, namelijk de voorlopige aanvaarding door de penningmeester (zie Decreet, art. 36) en de definitieve door de kerkraad. Er zijn geen termijnen van aanvaarding voorgeschreven. Maar de termijn moet redelijk zijn voor alle partijen.

Definitieve aanvaarding

De definitieve aanvaarding van een schenking en / of de aanvaarding van het legaat is aan vormvoorwaarden gebonden. Ze wordt gedaan bij aangetekend schrijven aan de schenker of mits authentieke akte verleden door de notaris bij een legaat. Daarenboven moeten de akten geregistreerd worden om tegenstelbaar te zijn aan derden. Onroerende schenkingen of legaten moeten ook worden overgeschreven bij de hypotheekbewaarder.

Raadpleeg een vakman! De notaris is waarschijnlijk je beste vriend!

 

 

© PéDéWé 082012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 36

Home

Naar Art. 38