CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Art. 38. (bezwaren in verband met de legaten)

Belanghebbenden kunnen tegen de aanvaarding van een legaat bezwaar indienen bij de Vlaamse Regering binnen een termijn van 30 dagen na de beslissing van de kerkraad. Bij gebrek aan bezwaar binnen de vermelde termijn, wordt de aanvaarding van het legaat geacht definitief te zijn.


Als er bezwaar is tegen de aanvaarding van het legaat, is het besluit van de kerkraad onderworpen aan de goedkeuring door de Vlaamse Regering.

De Vlaamse regering spreekt zich uit over de aanvaarding, de verwerping of de vermindering van het legaat binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het bezwaar bij de Vlaamse Regering. Ze verstuurt haar besluit uiterlijk de laatste dag van deze termijn aan de bezwaarindiener, de kerkfabriek, de gemeenteoverheid en het erkend representatief orgaan.

Als binnen de vermelde termijn van vijftig dagen geen besluit naar de bezwaarindiener is verstuurd, wordt de Vlaamse regering geacht het bezwaar te hebben aanvaard.

Betwister

Elke persoon die in de erfenis deelt, kan belang hebben om een legaat te betwisten. De betwisting in verband met een legaat aan een kerkfabriek moet ingeleid worden bij de Vlaamse Regering.

Beperking

Er kunnen slechts bezwaren worden ingediend betreffende de legaten, dit is de overdracht van eigendom opgenomen in een testament of laatste wilsbeschikking. Voor schenkingen is geen decretale bezwaarprocedure voorzien. Indien de schenking betwist wordt, kan slechts een burgerlijke procedure ingesteld worden.

Procedure

De bezwaren moeten worden ingediend bij de Vlaamse Regering binnen een termijn van 30 dagen de beslissing van aanvaarding van de kerkraad. De beslissing van aanvaarding moet echter mits een aangetekend schrijven betekend worden om uitwerking te krijgen. De bezwaartermijn begint te lopen vanaf de dag na de dag van de afgifte ter post van de aanvaarding.

Vormvoorwaarden

Het bezwaar moet niet bij aangetekend schrijven worden verstuurd naar de Vlaamse Regering. Maar de bezwaarindiener moet zich verzekeren van alle middelen om zijn bezwaar te staven en om bepaalde termijnen te doen lopen.

Behandelingstermijn

De Vlaamse Regering beschikt over een termijn van 50 dagen te rekenen vanaf de dag na de dag van ontvangst van het bezwaar om zich uit te spreken over het legaat. De Vlaamse Regering kan ofwel besluiten het legaat:

·         te aanvaarden,

·         te aanvaarden mits een vermindering tot een bepaalde waarde,

·         te verwerpen.

Het besluit tot geheel of gedeeltelijk behoud van het legaat of de afwijzing ervan moet aan de bezwaarindiener toegestuurd worden uiterlijk bij het verstrijken van de termijn van 50 dagen. Er is geen vormvoorschrift in het bovenstaande artikel opgenomen. In principe kan het besluit van de Vlaamse Regering mits een gewoon schrijven aan de bezwaarindiener worden meegedeeld.

Indien de Vlaamse Regering niet beschikt, dan wordt de klacht van de bezwaarindiener geacht correct te zijn en wordt er definitief gevolg aan gegeven. Dit wil zeggen het bezwaar wordt aanvaard en het legaat wordt verminderd tot de waarde die gevraagd werd of het legaat wordt volledig verworpen.

Opnieuw wordt de vorm waarmee het besluit wordt meegedeeld niet decretaal omschreven.

Communicatieplicht

De Vlaamse Regering moet de betrokken partijen van haar besluit inlichten. Dit zijn de bezwaarindiener, de kerkfabriek, de gemeente en de bisschop.

Bij verwijzing naar de nieuwe decretale bepalingen, kunnen daar zonder meer aan worden toegevoegd: het CKB en de bijgemeenten. Het CKB zal immers in het belang en voor de kerkfabrieken optreden bij toepassing van art. 32 neo en art. 39 neo van het Decreet. En de bijgemeenten hebben financiële belangen bij besluiten die door derden worden genomen, maar hen ook treffen (zie Decreet, art. 49, § 1, 4de lid en art. 52/1, § 3).

Voorbeeld

Een erflater overlijdt op 12.07 en laat aan een kerkfabriek een som geld na onder de vorm van aandelen. De aandelen moeten geďnventariseerd en tegen geld gewaardeerd worden. De kerkraad aanvaardt en betekent zijn beslissing mits een aangetekend schrijven aan de erfgenamen van de erflater op 28.07. De bezwaartermijn begint te lopen vanaf 29.07. Het einde van deze termijn is voorzien op 29.08. Een erfgenaam dient op 16.08. bezwaar in. De Vlaamse Regering ontvangt het bezwaar op 20.08. De besluittermijn begint op 21.08 en loopt op 11.10 om 24 uur af. Indien de Vlaamse Regering zijn besluit niet meedeelt aan de bezwaarindiener, de betrokken kerkfabriek, de gemeenteoverheid als eerste toezichthouder en het erkend representatief orgaan (de bisschop) ten laatste op 11.10, dan wordt er geacht dan het bezwaar terecht is en wordt het legaat vernietigd tot beloop van de waarde die de bezwaarindiener in zijn klacht heeft vermeld.

 

 

© PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 37

Home

Naar Art. 39