CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Art. 4/10 (overdracht van contracten voor aanneming van werken) 1

 

Met behoud van de toepassing van artikel 4/6 wordt elke procedure voor overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, gegund door een van de kerkfabrieken van de samengevoegde parochies, voortgezet door de te behouden kerkfabriek, vanaf de datum van de erkenning van de samenvoeging.

 

1. Artikel ingevoegd bij Decreet van 06.07.2012 met inwerkingtreding vanaf 01.01.2013

 

Overheidsopdrachten

De overdracht van verbintenissen in het algemeen wordt al behandeld in artikel 4/9 van het Decreet. Tevens werd een stelsel van lopende zaken geďnstalleerd in artikel 4/6 van het Decreet. Maar gezien het belang van de (voorzetting van) contracten voor aanneming van werken wordt deze categorie op een bijzondere wijze behandeld.

Voortgezette procedure

De reeds aangegane verbintenissen betreffende contracten voor aanneming van werken van de gefusioneerde parochies worden door de te behouden kerkfabriek van de fusieparochie overgenomen en voortgezet vanaf de datum van erkenning van de samenvoeging (zie Decreet, art. 4/10, in fine).

De te behouden kerkfabriek vervangt de gefusioneerde kerkfabriek en zet niet alleen de al aangegane verbintenissen, maar ook de al aangevatte procedure(s) voort (zie Decreet, art. 4/10, 1ste zinsnede). Dit wil zeggen dat een aangevatte procedure niet moet afgebroken worden, in het tegendeel ze moet voortgezet worden.

Voortgezette beleidsoptie

Dit is niet in tegenspraak met het voorzichtigheidsprincipe dat geďnstalleerd werd in artikel 4/6 van het Decreet. Er wordt geen nieuwe beleidsoptie genomen, maar er wordt een beleidsoptie voortgezet. 

Deze procedurestappen kunnen zijn: het vastleggen van de gunningvoorwaarden, het uitschrijven van een gunning met verzoek om biedingen (offertes), het ontvangen en beoordelen van de biedingen, de gunning van de bieding, het opvolgen of laten opvolgen van de werken (zie Decreet, art. 39).

Deze procedures en contracten vloeien dikwijls voort uit de daden van beheer of beschikking. Ze zijn het gevolg van de patrimoniumhandelingen (zie Decreet, art. 34).

Bouwwerken, restauratiewerken, herstelwerken en groot onderhoud van of aan kerken of pastorieën vallen in deze categorie.

Vergunningen en offertes

De contracten aangaande deze werken zijn dikwijls aan vergunningen en offertegunningen onderhevig. Daarenboven worden ze ook dikwijls gesubsidieerd door een Overheid.

Indien deze procedures niet zouden worden overgedragen vanaf de datum van erkenning van de fusieparochie, dan zouden deze werken, vergunningen, gunningen en subsidie-interventies moeten worden afgebroken en opnieuw moeten worden overgedaan.

Deze onzekere periode met een eventuele opschorting of verval van contracten, vergunningen en gunningen moet vermeden worden, en de gedane gunningen moeten hun verloop en hun gevolg hebben.

Voor de aannemers van dergelijke werken zullen de gunningen, de vergunningen, de contracten van aangevatte of aan te vatten werken hun uitvoering en hun gerechtsgevolgen hebben.

Voortgezette verbintenissen en contracten

Klaarblijkelijk zet de kerkfabriek van de fusieparochie de aangegane overeenkomsten voort. Dit wil zeggen dat de contracten met derden onverminderd doorlopen en hun gevolg hebben. Er is geen sprake van een vernieuwing van de aangegane verbintenissen of contracten.

Stelsel van lopende zaken

Er wordt verwezen naar artikel 4/6 van het Decreet. In dit artikel wordt het stelsel van lopende zaken behandeld. Met het gemaakte onderscheid van handelingen van dagelijks beheer, van lopende zaken of van dringende zaken.

Hoewel bij het gunnen en opvolgen van werken in onroerende staat voorzichtigheid is geboden, wordt expliciet gesteld dat deze procedures niet onder het stelsel van lopende zaken vallen en wordt er een uitzonderingsregime voor dergelijke werken geďnstalleerd.

 

 

© PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 4/9

Home

Naar Art. 4/11