CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Art. 4/9 (overdracht van de aangegane overeenkomsten)

 

De te behouden kerkfabriek neemt op de datum van de erkenning van de samenvoeging de rechten, plichten en lasten over van de kerkfabrieken van de samengevoegde parochies, die voortvloeien uit overeenkomsten.

 

1. Artikel ingevoegd bij Decreet van 06.07.2012 met inwerkingtreding vanaf 01.01.2013

 

Bestaande contracten

De aangegane verbintenissen van de gefusioneerde parochies worden door de te behouden kerkfabriek van de fusieparochie overgenomen.

Het gaat hier over de contracten van levering van goederen en het verrichten van diensten door derden aan de fusiekerkfabriek.

In deze categorie vallen o.a. de levering van de nutsvoorzieningen zoals gas, water en elektriciteit. De tussentijdse afrekeningen en de saldofacturen vallen ten laste van de fusiekerkfabriek.

Een ander voorbeeld is de toelevering van stookolie voor de oliestookinstallaties in de onderscheidene kerken die nu onder de fusiekerkfabriek vallen. Opnieuw zijn de voorwaarden van de  bestaande contracten te eerbiedigen.

Voortzetting van contracten

De fusieparochie zet de aangegane overeenkomsten voort. Dit wil zeggen dat de contracten met derden onverminderd doorlopen en hun gevolg hebben. Er is geen sprake van een vernieuwing van de aangegane verbintenissen of contracten.

De diverse leveranciers kunnen zich niet beroepen op de fusie van parochies om aan hun contracten die met een individuele gefusioneerde parochie werd aangegaan, een einde te stellen. De fusieparochie op haar beurt moet de contractuele verplichtingen van de individuele parochies gestand houden.

Niet-voortzetting van contracten

Indien een kerk met aanhorigheden door de fusie ophoudt te bestaan als plaats van bediening van de sacramenten (regime van annexe-kerk of bijkerk, zie Decreet, art. 4/2) of van bediening van de eredienst (regime van hoofdkerk, zie Decreet, art. 4/3), dit wil zeggen dat haar eigen patrimonium verdwijnt, dan komt aan de initiële contracten een einde, maar slechts alleen wat dit leveringspunt of –adres betreft.

Heronderhandeling van contracten na schaalvergroting of -verkleining

Bestaande contracten kunnen heronderhandeld worden naar aanleiding van de schaalvergroting van parochies. Door de eventuele schaalvergroting kunnen dergelijke contracten herzien worden en heronderhandeld worden door de fusiekerkfabriek.

Omgekeerd kan het ook zijn dat de fusie van parochies aanleiding geeft tot een verkleining van de parochies. Een leverancier van stookolie kan contractuele voorwaarden inroepen wanneer hij vaststelt dat een volumegrootheid van aflevering niet meer bereikt wordt door het wegvallen van afleveringspunten. Het bestaande contract is eventueel onderhevig aan een herziening.

Boekhoudkundige benadering van een fusie

De fusiekerkfabriek moet rekening houden met de verschillende afleveringskerken of -pastorieën in haar te voeren boekhouding. Het is aangewezen dat de facturen en saldofacturen onder elke toeleveringszetel afzonderlijk in de boekhouding worden ingeschreven en gerubriceerd.

 

 

© PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 4/8

Home

Naar Art. 4/10