CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Art. 4/7 (overdracht van de roerende goederen) 1

 

Alle roerende goederen worden overgedragen aan de te behouden kerkfabriek.

 

De in het eerste lid bedoelde overdracht wordt van rechtswege uitgevoerd. De overdracht is zonder verdere formaliteiten tegenstelbaar aan derden op de datum van de erkenning van de samenvoeging.

 

De goederen, bedoeld in dit artikel, worden overgedragen in de staat waarin ze zich bevinden, met inbegrip van de lasten en de verplichtingen die eigen zijn aan de goederen.

 

De te behouden kerkfabriek treedt op de datum van de erkenning van de samenvoeging in de rechten en plichten van de andere kerkfabrieken van de samengevoegde parochies voor de roerende goederen die aan haar werden overgedragen, met inbegrip van de rechten en plichten die voortvloeien uit de hangende en de toekomstige gerechtelijke procedures.

 

1.       Artikel ingevoegd bij Decreet van 06.07.2012 met inwerkingtreding vanaf 01.01.2013

 

Overdracht van roerende goederen

 

Vanaf de datum van erkenning van de nieuw ontstane parochie bij ministerieel besluit (publicatie in het Belgisch staatsblad maakt de erkenning tegenstelbaar aan derden) gaan de roerende goederen van de gefusioneerde kerkfabrieken naar de fusiekerkfabriek, dit wil zeggen aan de te behouden kerkfabriek, over (zie Decreet, art. 4/7, 1ste lid).

 

Onmiddellijke overdracht

 

De overdracht van de roerende goederen gebeurt zonder enige plechtige vorm. De tussenkomst van een openbaar ambtenaar is niet nodig. De overdracht gebeurt ook onmiddellijk, zij is niet onderworpen aan een aanvaarding door de fusiekerkraad (zie Decreet, art. 4/7, 2de lid).

 

Inventaris

 

Om de overdracht mogelijk te maken is het aangewezen om de roerende goederen te inventariseren. De rechten en de verplichtingen die op de roerende goederen rusten, worden ook vermeld in de inventaris. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de inventarissen die reeds door het Decreet, art. 35 opgelegd worden. Maar de opsomming van de bureelbenodigdheden is waarschijnlijk nog niet gemaakt…

 

In de staat waarin het goed zich bevindt

 

De normale sleet van de goederen geeft geen aanleiding tot enige weigering door de kerkraad van de nieuwe kerkfabriek. Goederen waarvan de vetusteit (de waardevermindering van een goed als gevolg van zijn normaal gebruik, van zijn normaal onderhoud en van het verstrijken van de tijd) twijfelachtig is, kunnen aan een bijkomende aanvaarding onderworpen zijn (zie Decreet, art. 4/7, 3de lid).

 

Rechten en plichten

 

Ten slotte treedt de fusiekerkfabriek in de rechten en de plichten van de gefusioneerde kerkfabrieken (zie Decreet, art. 4/7, 4de lid). Deze rechten en plichten kunnen voortvloeien uit (hangende) gedingen van de gefusioneerde kerkfabrieken (zie Decreet, art. 64).

 

Maar verplichtingen die rusten op de kerkfabriek of die de kerkfabriek heeft op het domein van derden worden ook overgedragen. Deze immateriële activa, positief of negatief, zijn in principe in de inventaris opgenomen als onderdeel van de jaarrekening (zie Decreet, art. 54, herwaardering). Het recht van doorgang dat de kerkfabriek bezit of verleend heeft om een autobergplaats te bereiken, is een voorbeeld.

 

 

© PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 4/6

Home

Naar Art. 4/8