CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Art. 40. (meeruitgaven van minder of meer dan 10 procent)

De voorzitter en de secretaris van de kerkraad, die samen optreden, kunnen, in de gevallen, bedoeld in artikel 39, derde en vierde lid, aan de overeenkomst iedere wijziging aanbrengen die zij bij de uitvoering nodig achten, voor zover hieruit geen extra uitgaven van meer dan 10 procent voortvloeien.

 

 

Beperkende verwijzing

In de aangenomen tekst van 05 mei 2004 tekst waren er 4 leden. In de nieuwe versie van artikel 39 zijn er 5 leden. De verwijzing in artikel 40 van het Decreet slaat op de oorspronkelijke indeling wanneer er sprake is van de 10 procent min of meer regeling, dit wil zeggen ze slaat op de overdracht van bevoegdheid van de dagelijkse beheerstaken in verband met werken in onroerende staat (overheidsopdrachten) en op de dringende zaken waar de voorzitter en secretaris alleen handelen.

Rekening houdende met de invoeging van een 3de lid waarbij sommige taken aan het CKB worden toevertrouwd, zou de aanduiding bedoeld in artikel 39, derde en vierde lid moeten gelezen worden als bedoeld in artikel 39, vierde en vijfde lid, tenzij men ook aan het CKB zou toestemming geven om de 10 procent min of meer regeling zoals voorzien in dit artikel te gebruiken. Dan zou hierboven moeten vermeld worden: bedoeld in artikel 39, derde, vierde en vijfde lid.

10 procent regel

Als tijdens de uitvoering van de opdracht wijzigingen moeten worden aangebracht, kan in principe alleen de raad hierover beslissen. De voorzitter en de secretaris die samen optreden, kunnen echter aan de opdrachten die werden gegund, wijzigingen aanbrengen die zij nodig achten, voor zover hieruit geen meeruitgave van meer dan 10% voortvloeit. Boven die 10% is de raad opnieuw bevoegd (zie Omzendbrief BA 2005/01 dd 25.02.2005, Littera G).

Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen daden van dagelijks beheer (zie Decreet art. 39 neo, 4de lid) die aan de voorzitter en de secretaris werden gedelegeerd, en spoedeisende zaken (zie art. 39 neo, 5de lid) waarbij de voorzitter en secretaris samen optreden zonder de overige leden van de kerkraad te moeten raadplegen.

Door de invoeging van een nieuw 3de lid in artikel 39 van het Decreet kan de toepasbaarheid van artikel 40 van het Decreet als een modaliteit in de bedoelde beheersovereenkomst opgenomen worden. Indien niet, dan komt de goede werking van de beheersovereenkomst waarschijnlijk in het gedrang, want dan zou het CKB bij elke afwijking om een bijzondere toestemming van de betrokken kerkfabriek moeten vragen.

Indien er afwijking van meer dan 10 procent optreedt t.o.v. het gegunde bedrag, dan is slechts de kerkraad bevoegd.

 

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 39

Home

Naar Art. 41