CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

HOOFDSTUK III. - Financieel beheer

Afdeling 1. - Meerjarenplan

 

Art. 41. (het meerjarenplan)

Binnen zes maanden na de installatie van de gemeenteraad na de gehele vernieuwing van deze raad, stelt de kerkraad een meerjarenplan vast dat de financiŽle afspraken tussen de kerkfabriek en de gemeente bevat voor de periode van zes jaar, die ingaat op 1 januari van het tweede jaar dat volgt op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Als een kerkfabriek in gebreke blijft bij het opmaken van het meerjarenplan, wordt het plan opgemaakt door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabriek ressorteert.

Het meerjarenplan kan herzien worden in de loop van de periode waarvoor het is opgemaakt.

 

Periodiciteit van het meerjarenplan

 

Het meerjarenplan volgt de periodiciteit van de gemeenteraadsverkiezingen in BelgiŽ. Een gemeentelijke legislatuur beloopt 6 jaren (zie Gemeentedecreet van 15.07.2005, art. 6).

 

De eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 14 oktober 2012, namelijk op de 2de zondag van de maand oktober (zie Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 08.07.2011, art. 6).

 

De installatie van de nieuwe gemeenteraad gebeurt van rechtswege op de 1ste werkdag van de maand januari die volgt op de datum van de gemeenteraadsverkiezing om 20 u 00. Wat een werkdag is wordt bepaald in het 2de lid: "Elke dag van de week, behalve zaterdag, zondag en wettelijke en decretale feestdagen, is een werkdag." (zie Gemeentedecreet van 15.07.2005, art. 7, ß 1, 1ste en 2de lid).

 

Hieruit vloeit voort dat de nieuwe gemeenteraden zullen geÔnstalleerd worden op woensdag 02 januari 2013 om

20 u 00.

 

Termijn van het meerjarenplan

 

Het meerjarenplan bevat alle afspraken voor een periode van zes jaar die steeds ingaat het tweede boekjaar van de gemeentelijke legislatuur (zie Decreet, art. 41, 1ste lid in fine en GV boekhouding 22.02.2008, pt. 4.1). Dit wil zeggen dat het 1ste meerjarenplan zich strekt over de periode 01.01.2008 t.e.m. 31.12.2013. Het volgende meerjarenplan zal zich uitstrekken over de periode 01.01.2014 t.e.m. 31.12.2019 (zie infra, voorbeelden).

 

Termijn van indiening

 

Het meerjarenplan wordt opgemaakt binnen een periode van zes maanden die begint op de dag van de installatie van de gemeenteraad na de volledige vernieuwing van die raad. Dat betekent dat de termijn waarbinnen het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de besturen van de erediensten die op gemeentelijk niveau zijn georganiseerd een eerste maal verstrijkt op 2 juli 2007. En vervolgens om de 6 jaar, hetzij op 02 juli 2007 + 6 jaar of op 02 juli 2013 (zie Decreet, art. 41, 1ste lid, 1ste zinsnede).

 

Noch de begindatum, noch de einddatum van de termijn bepaald in het 1ste lid, is definitief vastgelegd, maar ze zijn wel bepaalbaar. Naar het begin van de termijn wordt verwezen via een omweg: de datum van installatie van die raad, dit is "de 1ste werkdag van de maand januari die volgt op de datum van de gemeenteraadsverkiezing" en hoe lang de termijn duurt, namelijk 6 maanden.

 

Bij de huidig gekende periodiciteit van de gemeenteraadsverkiezingen, zal in het jaar 2038 een nieuw gemeentebestuur moeten geÔnstalleerd worden op de 1ste werkdag van januari, dit is 04.01.2038, want Nieuwjaar valt in 2038 op een vrijdag. De einddatum van de indieningperiode valt aldus op 04.07.2038.

 

Daarenboven moet voorbehoud gemaakt worden indien de nieuwe gemeenteraad niet definitief kan geÔnstalleerd worden omdat er bezwaren tegen bepaalde gemeentemandatarissen worden ingediend (zie Gemeentedecreet van 15.07.2005, art. 7, ß 1, vanaf 3de lid).

 

Het zou beter zijn om de datum van indiening van het meerjarenplan vast te leggen op 30 juni van het jaar waarin de volledig vernieuwde gemeenteraad van rechtswege wordt geÔnstalleerd.

 

Delen van het meerjarenplan

 

Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiŽle nota en een opsomming van de afspraken met de gemeente of provincie (zie AR-Bh tot 05.09.2008, art. 6).

De strategische nota geeft minstens uitleg over de beleidsdoelstellingen en over de belangrijke verschillen met het vorige meerjarenplan. Die nota omvat eveneens een omschrijving van de investeringsprojecten die in de financiŽle nota worden opgenomen en het tijdpad waarbinnen ze zullen worden gerealiseerd (zie AR-Bh tot 05.09.2008, art. 11).

 

De financiŽle nota van het meerjarenplan maakt een onderscheid tussen de ontvangsten en uitgaven, inclusief overboekingen, die betrekking hebben op de exploitatie enerzijds en op de investeringen anderzijds. Ze geeft ter vergelijking de cijfers van de laatst vastgestelde jaarrekening en de cijfers van het laatst vastgestelde budget en ze omvat de raming van alle ontvangsten en uitgaven, inclusief overboekingen, die tijdens de periode waarop het meerjarenplan betrekking heeft, kunnen worden verricht, met uitzondering van de geldverrichtingen die enkel betrekking hebben op de beschikbare kasvoorraad. Per financieel boekjaar worden de gemeentelijke (of provinciale) toelagen berekend (zie AR-Bh tot 05.09.2008, art. 7).

 

In elk van de financiŽle boekjaren waarop het meerjarenplan (of de wijziging van het meerjarenplan) betrekking heeft, (behalve het eerste,) is het totaal van de geraamde ontvangsten in de exploitatie, aangevuld met de eventuele gemeentelijke of provinciale exploitatietoelage, (Ö) gelijk aan de som van de geraamde uitgaven in de exploitatie en de overboekingen. De gemeentelijke (of provinciale) exploitatietoelage is de sluitpost van die berekening. (Tot 05.09.2008 gelde volgende regel: Voor het eerste financieel boekjaar waarop het meerjarenplan of de wijziging van het meerjarenplan betrekking heeft, geldt de bepaling van artikel 20, eerste lid.)

 

In elk van de financiŽle boekjaren waarop het meerjarenplan betrekking heeft, is het verschil van de investeringsontvangsten, inclusief de overboekingen, en de investeringsuitgaven gelijk aan of groter dan nul.

 

(Tot 05.09.2008 gold de volgende regel: De zelfbedruipende besturen mogen gemotiveerd afwijken van de bepalingen van dit artikel.) (zie AR-Bh tot 05.09.2008, art. 9).

 

De afspraken met de gemeente (of de provincie) kunnen beperkingen bevatten voor de aanwending van de in het meerjarenplan opgenomen kredieten, afspraken over het tijdstip en de wijze van uitbetaling van de toelagen en aanvullende voorwaarden voor het doorvoeren van interne kredietaanpassingen. Die opsomming is niet limitatief (zie AR-Bh tot 05.09.2008, art. 10).

 

Er is een gemeenschappelijk overleg met de gemeenteoverheid voorzien in het gewijzigde artikel 33 van het Decreet. Door het invoegen van artikel 33/1 van het Decreet, wordt de individuele afspraken van de kerkfabriek met de gemeenteoverheid vervangen door een gemeenschappelijk overleg door het CKB met de gemeenteoverheid waarbij de kerkfabrieken onder gebonden bevoegdheid de ingenomen (en meegedeelde) standpunten moeten respecteren en uitvoeren.

 

Bedragen van het meerjarenplan

 

Alle cijfers van het meerjarenplan worden afgerond tot op de gehele euro(zie AR-Bh tot 05.09.2008, art. 8).

 

Voorbeelden

 

De gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats op 08.10.2006. De installatie van de nieuwe gemeenteraad is voorzien op de 1ste werkdag van de maand januari 2007 om 20 uur (zie Gemeentedecreet, art. 7, ß 1, eerste lid). Dit was dinsdag 02.01.2007 om 20 uur. Het meerjarenplan moet worden opgesteld binnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de dag van de installatie. Het eerste meerjarenplan moet dus opgemaakt worden ten laatste op 02 juli 2007 om 24 uur en treedt in werking op 01.01.2008 voor een periode van 6 jaar, dit is tot 31.12.2013.

 

De gemeenteraadsverkiezingen zullen op 14oktober 2012 plaatsvinden. De installatie van de nieuwe gemeenteraad is voorzien op de 1ste werkdag van de maand januari 2013 om 20 uur (zie Gemeentedecreet, art. 7, ß 1, eerste lid). Dit is woensdag 02.01.2013 om 20 uur. Het meerjarenplan moet worden opgesteld binnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de dag van de installatie. Het eerste meerjarenplan moet dus opgemaakt worden ten laatste op 02 juli 20013 om 24 uur en treedt in werking op 01.01.2014 voor een periode van 6 jaar, dit is tot 31.12.2019.

 

Indeplaatsstelling

 

De decretale indeplaatsstelling waarbij het centraal kerkbestuur optreedt voor rekening van de kerkraad die in gebreke blijft om een meerjarenplan op te stellen, is gebaseerd op artikel 32, 7į van het decreet.

 

Herziening van het meerjarenplan

 

De herzieningen die aan het meerjarenplan worden aangebracht moeten fundamenteel zijn. Daarenboven moeten de wijzigingen betrekking hebben op het actuele meerjarenplan. Er zijn twee soorten herzieningen: de wijzigingen en de actualiseringen.

 

De wijzigingen

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de verplichte wijziging, de opportuniteitswijziging en de verboden wijziging. De wijzigingen zijn verplicht als in de financiŽle nota de gemeentelijke (of provinciale) exploitatietoelage wordt vermeerderd of als de afspraken worden gewijzigd; als in de financiŽle nota het totaal van de uitgaven van een van de hoofdfuncties van de investeringen wordt vermeerderd of als de financieringswijze van een investering definitief wordt gewijzigd.

 

Het meerjarenplan mag gewijzigd worden als de vermeerdering van het totaal van de uitgaven van een van de hoofdfuncties van de investeringen enkel het gevolg is van verdisconteringen of van terugbetalingen van renteloze thesaurievoorschotten of als het beleggingen betreft die gecompenseerd worden door extra investeringsontvangsten (zie AR-Bh tot 05.09.2008, art. 13).

 

De verschuiving van een investeringsuitgave, van een daarmee samenhangende overboeking of van een daarmee samenhangende ontvangst naar het daaropvolgende financieel boekjaar dat deel uitmaakt van hetzelfde meerjarenplan, geeft geen aanleiding tot een wijziging van het meerjarenplan. Maar de verschuiving moet wel worden opgenomen en toegelicht bij de actualisering van het meerjarenplan (zie AR-Bh tot 05.09.2008, art. 14).

 

Het is dus niet toegestaan dat het meerjarenplan zou worden gewijzigd enkel en alleen om een overschot van het verleden op te nemen. De overschotten en tekorten van de exploitatie van het verleden worden normaal gezien in de budgetten verrekend en alleen als het meerjarenplan om een andere reden moet worden gewijzigd, kunnen die overschotten en tekorten op dat ogenblik wel worden opgenomen in het meerjarenplan (zie GV boekhouding 22.02.2008, pt. 4.1, 13de alinea).

 

Actualisering

 

Het meerjarenplan moet geactualiseerd worden opdat het een correct werkdocument zou blijven voor de kerkraad, maar vooral voor de toezichthoudende overheid. De toetsing van de financiŽle gegevens kan slechts gebeuren indien het basisdocument waarover de toezichthouder beschikt de juiste weergave is van de reŽle cijfers en van de werkelijke doelstellingen die opgenomen zijn in het meerjarenplan. Dat betekent dat als een budget wordt opgesteld of gewijzigd de cijfers van het meerjarenplan in overeenstemming moet worden gebracht met de meest actuele planning.

 

De actualisering bestaat uit het vervangen van de cijfers van de desbetreffende kolommen van het meerjarenplan door de cijfers van de intussen vastgestelde budgetten, in voorkomend geval inclusief budgetwijzigingen, of jaarrekeningen. Het geactualiseerde meerjarenplan vormt een verplichte bijlage bij elk budget en elke budgetwijziging (zie AR-Bh tot 05.09.2008, art. 12).

 

Voor de jaren waarvan intussen de reŽle budgetcijfers bekend zijn, worden de initiŽle cijfers van het meerjarenplan aldus vervangen door die van het budget. Voor de jaren waarvoor de rekening intussen werd opgesteld, worden de cijfers vervangen door de cijfers van de jaarrekening. Dat betekent dus dat door de opeenvolgende actualiseringen de oorspronkelijke cijfers van het meerjarenplan achtereenvolgens worden vervangen door de cijfers van het budget en de jaarrekening voor dat jaar. Naarmate de periode waarover het meerjarenplan loopt, verstrijkt, worden er dus steeds meer reŽle rekeningencijfers opgenomen in het meerjarenplan (zie GV boekhouding 22.02.2008, pt. 4.3, 3de alinea).

 

Meerjarenplanwijziging

 

Een wijziging van het meerjarenplan heeft dezelfde vorm en dezelfde inhoud als een gewoon meerjarenplan (zie AR-Bh tot 05.09.2008, art. 15).

 

 

© PťDťWť 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 40

Home

Naar Art. 42