CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Art. 47. (de gecoördineerde indiening van de budgetten bij de gemeenteoverheid na advies van de bisschop)

De budgetten worden na het advies van het erkend representatief orgaan jaarlijks voor 1 oktober gecoördineerd bij de gemeenteoverheid ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren. Als er geen centraal kerkbestuur werd opgericht, dient de kerkfabriek het budget in.

 

De Vlaamse Regering bepaalt het model voor het opmaken van het budget door de kerkraad en voor het gecoördineerd indienen van de budgetten door het centraal kerkbestuur.

 

Annaliteit

 

De budgetten moeten jaarlijks door de kerkraden bij het Centraal kerkbestuur ingediend worden voor 30 juni, dit wil zeggen uiterlijk op 29 juni (zie Decreet, art. 46). Het Centraal Kerkbestuur vraagt advies aan het erkend representatief orgaan, hetzij aan de Bisschop of zijn aangestelde. De termijn waarover de bisschop beschikt is niet vastgelegd.

 

Echter is bepaald dat het Centraal kerkbestuur verkregen advies, de budgetten bij de gemeenteraad moet indienen voor 01 oktober, hetzij ten laatste op 30 september. Daaruit kan men besluiten dat de bisschop over een termijn beschikt van ongeveer 90 dagen (21 juli en 15 augustus vallen in principe als wettelijke feestdagen weg) om zijn advies te verstrekken. De volledige uitputting van deze termijn brengt echter het Centraal Kerkbestuur in een moeilijk parket, aangezien dit bestuur ook de wijzigingen van de budgetten moet behandelen en deze gecoördineerd moet indienen bij de gemeenteraad voor 15 september, dit wil zeggen uiterlijk op 14 september (zie Decreet, art. 50neo).

 

Vorm van de gecoördineerde budgetten

 

Ook de budgetten blijven afzonderlijke documenten (zie AR-Bh tot 05.09.2008, art. 25, 1ste lid). Er is geen sprake van consolidatie van de afzonderlijke budgetten in een gezamenlijk budget. Wel moet het centraal bestuur ook hier een samenvattende tabel opstellen met de verschillende toelagen voor de verschillende besturen (ibidem, 1ste lid in fine). Die samenvattende tabel kan op verschillende wijzen worden opgemaakt, maar een mogelijke voorstelling is de volgende:


 

 

 

exploitatietoelage

investeringstoelagen

totaal

bestuur A

10

10

20

bestuur B

10

30

40

bestuur C

5

0

5

bestuur D

7

0

7

totaal

32

40

72

 

Budgetwijzigingen

 

De budgetwijzigingen van het lopende exploitatiejaar moeten door het centraal bestuur gecoördineerd worden ingediend bij de gemeenteraad voor 15 september, dit wil zeggen uiterlijk op 14 september (zie Decreet, art. 50neo). Daarbij moet ook het samenvattende overzicht worden aangepast, waarbij de cijfers voor de besturen waarvan het budget niet gewijzigd werd, moeten worden hernomen (zie AR-Bh tot 05.09.2008, art. 25, 2de lid). Om praktische redenen zal het daarom wenselijk zijn om de budgetwijzigingen zo veel mogelijk te groeperen (zie GV boekhouding 22.02.2008, pt. 5.4).

 

In artikel 50 oud van het Decreet was helemaal niet bepaald dat de budgetwijziging ook onderworpen was aan het advies van het erkend representatief orgaan. Het algemeen reglement tot 22.02.2008 legde in artikel 25 deze verplichting ook niet op, maar bepaalde slechts in het 2de lid dat het overzicht vermeld in het 1ste lid aangepast moet worden ingediend.

 

Maar aan de budgetwijziging is meestal een wijziging van het meerjarenplan gekoppeld. De wijziging van het meerjarenplan is wel gebonden aan het advies van de bisschop.

 

In artikel 50neo van het Decreet is nu bepaald dat de budgetwijziging ook aan het advies van de bisschop moet onderworpen worden. Daarmee wordt de discrepantie tussen de indiening van het budget en van de budgetwijziging opgeheven.

 

 

© PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 46

Home

Naar Art. 48