CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Art. 48. (het budget dat past binnen het goedgekeurde meerjarenplan)

 

Als het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan 1, neemt de gemeenteraad hiervan akte binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de gemeenteoverheid. Zij geeft daarvan kennis aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabrieken in kwestie en het erkend representatief orgaan.

 

De Vlaamse Regering stelt de voorwaarden vast waaraan het budget moet voldoen om te passen in het goedgekeurde meerjarenplan. Het exploitatiebudget past in het meerjarenplan als de gemeentelijke toelage niet meer bedraagt dan wat in het meerjarenplan is goedgekeurd als gemeentelijke toelage. 2

 

1. Gewijzigd bij Decreet van 06.07.2012 met inwerkingtreding vanaf 01.01.2013. Voorheen “ Als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag, opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan “.

2. Lid ingevoegd bij Decreet van 06.07.2012 met inwerkingtreding vanaf 01.01.2013.

 

Passen of niet passen?

 

De budgetten worden door het centraal bestuur, na advies van het representatief orgaan van de eredienst, ingediend bij het gemeentebestuur (zie Decreet, art. 47). Het decreet maakt daarbij een onderscheid tussen twee mogelijkheden: het budget past binnen het meerjarenplan of het budget past niet binnen het goedgekeurde meerjarenplan. Dit wil zeggen blijft binnen of blijft niet binnen de financiële grenzen van het meerjarenplan en de opties die genomen werden bij de besprekingen tussen de gemeente en het CKB.

 

Voorheen werd enkel vergeleken met de gemeentelijke bijdrage om te bepalen of een budget al of niet conform het meerjarenplan was. Nu wordt ook rekening gehouden met de eventuele verplichtingen die uit het budget kunnen voortvloeien, waarvan de gemeente eventueel ook financieel de lasten zou moeten dragen.

 

De aanpassing van de tekst van het 1ste lid en de opname van het 2de lid van het artikel vloeien hoofdzakelijk voort uit de verfijning van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten. Na deze aanpassing moeten ook de verplichtingen in de boekhouding worden opgenomen.

 

In het eerste geval blijft de gemeentelijke toelage in het budget binnen de grenzen van meerjarenplan. In die situatie neemt de gemeenteraad akte van het budget binnen een termijn van vijftig dagen (zie Decreet, art. 48, 1ste lid).

 

Dit wil zeggen dat de gemeenteraad de budgetten conform het meerjarenplan de facto moet aanvaarden.

 

Mededelingsplicht

 

De gemeenteraad licht het CKB, het Kerkbestuur en het erkend representatief orgaan, dit is de bisschop, van zijn besluit in binnen een termijn van 50 dagen vanaf de dag na de dag van ontvangst van het budget. Als het budget binnen de grenzen van het (goedgekeurde) meerjarenplan blijft, dan geldt dezelfde sanctie wegens gebrek, namelijk de feitelijke goedkeuring van het budget (zie GV boekhouding 22.02.2008, pt. 5.5).

 

De mededelingsplicht strekt zich ook uit tot de bijgemeenten. Indien de bijgemeente niet wordt ingelicht van het aanvaarden van het budget (of bij gebrek, van het verstrijken van de termijn van 50 dagen) dan kan de bijgemeente weigeren om zijn (financiële) bijdrage te leveren (zie Decreet, art. 49, § 1, 4de lid en art. 52/1, § 3).

 

Meerjarenplan als ultiem document

 

De toezichtprocedure zoals die door het Eredienstendecreet wordt bepaald, maakt van het meerjarenplan het ultieme document in de relatie tussen het gemeentebestuur en de kerkraad.

 

Zolang de kerkraad zich aan de in het meerjarenplan vastgelegde opties houdt, neemt het gemeentebestuur enkel akte van het budget. Er kan in die situatie geen sprake meer zijn van een niet-goedkeuring of een schorsing van het budget.

 

Voor de budgetwijzigingen geldt dezelfde regeling als voor de budgetten (zie GV boekhouding 22.02.2008, pt. 5.5).

 

Vergelijking met het meerjarenplan en de toegezegde toelage

 

In het 2de lid wordt bepaald dat de Vlaamse Regering normen en richtlijnen kan opleggen waaraan het budget moet voldoen. Deze regelgeving werd met GV Boekhouding 22.02.2008 grotendeels al opgelegd.

 

Maar voegt een zeer belangrijke definitie toe: "Het exploitatiebudget past in het meerjarenplan als de gemeentelijke toelage niet meer bedraagt dan wat in het meerjarenplan is goedgekeurd als gemeentelijke toelage."

 

Dit wil zeggen dat indien het exploitatiebudget de cijfers van het vermoede meerjarenplan niet overstijgt, en wanneer het exploitatiebudget de cijfers van de toegezegde gemeentelijke toelage niet overschrijdt, dat dan de gemeente het exploitatiebudget zonder meer moet aannemen en goedkeuren.

 

Verschuivingen van het ene jaar naar een volgend jaar binnen het meerjarenplan, en van de ene exploitatiekost naar een andere exploitatiekost zijn echter nog altijd mogelijk. De enige voorwaarde is dat het exploitatiebudget past binnen de toegezegde exploitatietoelage(n) van hetzelfde goedgekeurde meerjarenplan.

 

 

© PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Art. 47

Home

Naar Art. 49