CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

HOOFDSTUK 6. Wijziging van erkenningen en de opheffing van de erkenning van annexekerken en kapelanijen

 

Afdeling 1. Wijziging van de gebiedsomschrijving van de erkende lokale geloofsgemeenschap

 

Artikel 31. Wijziging gebiedsomschrijving

 

§ 1. De Vlaamse Regering erkent de wijziging van de gebiedsomschrijving van een erkende lokale geloofsgemeenschap, op voorstel van het representatief orgaan.

 

§ 2. Het representatief orgaan bezorgt een gemotiveerde aanvraag tot wijziging van de gebiedsomschrijving aan de Vlaamse Regering.

 

Op straffe van onontvankelijkheid bevat het dossier voor de aanvraag tot wijziging van de gebiedsomschrijving al de volgende gegevens en documenten:

1° de gemotiveerde beslissing van het representatief orgaan waarbij de gebiedsomschrijving van de erkende lokale geloofsgemeenschap wordt gewijzigd;

2° een duidelijke beschrijving van de oorspronkelijke gebiedsomschrijving en de voorgestelde wijziging van de gebiedsomschrijving;

3° het advies van het bestuursorgaan of in voorkomend geval de bestuursorganen;

4° de vermelding van de financierende overheid en in voorkomend geval de verdeelsleutel van de kosten tussen de financierende overheden. Als die verdeelsleutel wijzigt na de gebiedswijziging, wordt ook een voorstel van de gewijzigde verdeelsleutel van de kosten tussen de financierende overheden opgegeven;

5° als de gebiedswijziging gepaard gaat met een naamswijziging: de nieuwe naam van het bestuur van de eredienst.

 

 

Samenhang

 

E.Art. 31 en E.Art. 33 moeten als één geheel gelezen worden. Paragraaf 1 van E.Art. 31 doet vermoeden dat de Vlaamse Regering zonder meer een gebiedswijziging erkent. Dit wordt tegengesproken door de bepalingen van E.Art. 33, waar in het 1ste lid een onderzoek- en beslissingstermijn van 6 maanden wordt vastgelegd. Overigens moet ook rekening gehouden worden met de adviezen van de diverse overheden zoals bepaald in E.Art. 32, 2de lid.

Analogie

Vergelijk het artikel ad hoc met Eredienstendecreet, art. 4/1, opgeheven.

Initiatiefnemer

Het representatief orgaan, in casu de bisschop, neemt het initiatief om de geografische gebiedsomschrijving van de parochie te wijzigen. Hij bepaalt de nieuwe grenzen van de geografische parochie.

Na samenspraak met de betrokken besturen, eventueel op hun voorstel, past hij de parochiegrenzen aan. Hij streeft ernaar om de gemeentegrenzen te respecteren

Het voorstel tot wijziging

De  bisschop bevraagt zijn parochies en diverse episcopale organen. Hij wijzigt de parochiegrenzen, hij stelt nieuwe parochies in, hij heft de oude parochies op.

De bisschop verzoekt bij de Vlaamse regering om de erkenning van de herbegrensde parochies en van de nieuwe parochies met hun gebiedsomschrijvingen; hij stelt de intrekking van de erkenning van de oude parochies voor (zie E.Art. 31, § 1, 1ste zinsnede).

De beslissingsbevoegdheid over deze wijzigingen, zowel in ambtsgebied als aan de parochies, komt alleen de bisschop toe. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan de fusie van parochies, maar ook aan de begrenzing van parochies in overeenstemming met de gemeentegrenzen of aan de gebiedshertekening van de parochiegrenzen door gewijzigde geografische omstandigheden of door nieuwe verkavelingen of herbestemming van gronden.

De goedkeuring van de wijziging

De Vlaamse Regering wijzigt de gebiedsomschrijvingen van de parochie en trekt de erkenning van de oude parochies in. De Vlaamse Regering erkent de nieuwe entiteiten (zie E.Art. 31, § 1, 1ste zinsnede).

De tussenkomst van de Vlaamse Regering beperkt zich tot de erkenning van de (nieuwe) parochies met hun (nieuwe) gebiedsomschrijvingen op voorstel van de bisschop. De erkenning van de fusieparochie kan de afschaffing van oude parochies inhouden, maar kan ook de gebiedsafstand van de oude parochie betekenen.

De Vlaamse Overheid gaat ervan uit dat de parochiegrenzen ook beter zouden samenvallen met de gemeentegrenzen, dit om overleg met de gemeenten eenvoudiger te maken.

Erkenningsvoorwaarden

Het representatief orgaan verzoekt de Vlaamse Regering om de wijziging van een ambtsgebied van een parochie. Hij dient daartoe een gemotiveerd voorstel bij de Vlaamse Regering in (zie E.Art. 31, § 2, 1ste lid).

Gemotiveerd voorstel

In E.Art. 31, § 2, 2de lid worden de voorwaarden vermeld waaraan het voorstel betreffende de erkenning van een eredienst en van haar ambtsgebieden in principe moet voldoen (Vgl. artikel 2 van het besluit van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten - B.S. 16 december 2005, opgeheven zie E. Art. 65).

 

Volgende elementen worden meegedeeld: 

·         de identificatie van de plaatselijke geloofsgemeenschap met haar gebiedsomschrijving en de identificatie van de bedienaars (zie E.Art. 7, 1° en 6° en E.Art. 31, § 2, 2de lid, 2°);

·         de financiële draagkracht van de geloofsgemeenschap, zowel op roerend als onroerend gebied en op personeelsgebied ( bezoldiging van de bedienaar) (zie E.Art. 7, 2° en E.Art. 31, § 2, 2de lid, 4°);

·         de maatschappelijke relevantie van de lokale geloofsgemeenschap (zie E.Art. 7, 4°);

o   verklaringen betreffende het onderhouden van de Belgische wetten en de Belgische Grondwet in verband met (zie E.Art. 7, 5°):

o   het gebruik van talen in bestuurszaken; de inburgeringplicht van de geestelijke bedienaars (zie E.Art. 7, 8°);

o    de bescherming van de individuele en de fundamentele vrijheden en de rechten van de mens (zie E.Art. 7, 5°, littera d).

·         De financiële onafhankelijkheid van derde landen (zie E.Art. 7, 3°);

·         Het advies van de bestuursorganen van de betrokken lokale geloofsgemeenschap;

·         De (nieuwe) naam van de lokale geloofsgemeenschap.

 

Onontvankelijkheid

 

Op straffe van onontvankelijkheid wordt een compleet dossier ingediend ter staving van het voorstel aan de Vlaamse Regering (zie E.Art. 31, § 2, 2de lid).

 

Onontvankelijkheid betekent: niet vatbaar voor behandeling. De niet-ontvankelijkheid wordt bepaald door de Vlaamse Regering. Een voorstel is niet-ontvankelijk als het niet tot een inhoudelijke behandeling komt omdat er niet is voldaan aan formele vereisten.

 

De onontvankelijkheid op basis van ontbrekende elementen in het voorstel, kan in principe gerepareerd worden door de ontbrekende elementen in het dossier aan te vullen.

 

Dit geeft aanleiding tot een nieuw onderzoek en eventueel tot een nieuwe ontvankelijkheidsbeslissing.

Financiële verdeelsleutel

Als de verdeelsleutel van de kosten tussen de financierende overheden wijzigt, wordt ook een voorstel van de gewijzigde verdeelsleutel opgegeven (zie E.Art. 31, § 2, 2de lid, 4°).

Het representatief orgaan moet in overleg met het centraal kerkbestuur, het bestuur van de eredienst en eventueel de financierende overheid tot een gedragen verdeelsleutel komen.

De financierende overheden kunnen vervolgens hun advies uitbrengen over het voorstel van gewijzigde verdeelsleutel van de kosten tussen de financierende overheden (MvT, p. 59).

 

 

© PéDéWé 03.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar E.Art. 30

Home

Naar E.Art. 32