CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

 

Afdeling 2. Overgangsbepalingen

 

 

Artikel 66. Conformatieverplichting van de bestaande (oude) besturen van de eredienst

 

 

De besturen van de eredienst die erkend zijn voor de inwerkingtreding van dit decreet krijgen n

jaar de tijd vanaf de inwerkingtreding van dit decreet om zich te conformeren aan de

verplichtingen, vermeld in artikel 16, 2, c) en d), 4, 5 en 6.

 

De besturen van de eredienst, vermeld in het eerste lid, moeten binnen een termijn van twee jaar

vanaf de inwerkingtreding van dit decreet zich conformeren aan de verplichting, vermeld in artikel

16, 8.

 

 

Opgelegde verplichtingen

 

De nog bestaande besturen van de eredienst, die erkend werden vr de inwerkingtreding van het Erkenningsbesluit, hetzij v29.12.2021, moeten zich conformeren aan de verplichtingen opgelegd door het Erkenningsbesluit. Dit wil zeggen, ze moeten de nieuwe en bestaande regels volgen.

 

De Vlaamse Regering wil alle besturen op nzelfde manier behandelen. Dit Erkenningsdecreet heeft tot doel om voor alle besturen van de eredienst een gelijke regeling in te voeren. Er zal niet langer een onderscheid gemaakt worden tussen de besturen van de eredienst op basis van de datum van erkenning.

 

Ook de reeds bestaande besturen van de eredienst moeten voldoen aan de verplichtingen in hoofdstuk 3, ongeacht de datum van erkenning. Ze zullen ook kunnen gesanctioneerd worden in geval van niet-naleving van deze verplichtingen alsook in geval van niet-naleving van de verplichtingen in het eredienstendecreet (zie MvT, p. 66).

 

Binnen het 1 jaar

 

Het bestuur van de eredienst moet aantonen, bewijzen voorleggen, of documenten bijhouden, documenten afgeven :

 

E.Art. 16, 2, littera c : het onderhouden van duurzame contacten met de lokale overheid van de gemeente waar de gebouwen bestemd voor de uitoefening van de eredienst gelegen zijn;

 

E.Art. 16, 2, littera d : het respecteren van het principe van goed nabuurschap en het onderhouden van duurzame contacten met de lokale gemeenschap waar de gebouwen bestemd voor de uitoefening van de eredienst gelegen zijn;

 

E.Art. 16, 4 : het kan een bewijs voorleggen dat het bestuur van de eredienst houder is van zakelijke rechten op de gebouwen bestemd voor de uitoefening van de eredienst of, bij gebreke daarvan, wanneer de gebouwen bestemd voor de uitoefening van de eredienst geen eigendom zijn van een publieke rechtspersoon, kan het een afschrift voorleggen van een overeenkomst die met de eigenaar van de gebouwen bestemd voor de uitoefening van de eredienst is gesloten over het gebruik van de gebouwen door het bestuur van de eredienst;

 

E.Art. 16, 5 : het deelt de voor- en achternaam, adres, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit, geboortedatum en geslacht van de bedienaars van de eredienst, hun vervangers en de leden van het bestuursorgaan mee aan de Vlaamse Regering, het representatief orgaan, de financierende overheid en in voorkomend geval de adviserende gemeente;

 

E.Art. 16, 6 : het meldt alle wijzigingen van de gegevens, vermeld in punt 5, binnen dertig dagen aan de Vlaamse Regering, het representatief orgaan, de financierende overheid en in voorkomend geval de adviserende gemeente.

 

Binnen de 2 jaar

 

Het bestuur van de eredienst moet aantonen, bewijzen voorleggen, of documenten bijhouden, documenten afgeven :

 

E.Art. 16, 8 : zijn bedienaars van de eredienst en hun vervangers worden noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks bezoldigd door een buitenlandse overheid.

 

Tussenkomende instanties of partijen

 

De reeds erkende besturen van de eredienst moeten deze bewijzen voorleggen aan of afgeven aan:

-        Vlaamse Regering,

-        het representatief orgaan,

-        de financierende overheid,

-        in voorkomend geval de adviserende gemeente,

-        de gemeentes binnen de grenzen van hun grondgebied waarin ze gelegen zijn.

 

Besturen van de eredienst in een samenvoegingsprocedure

 

Indien het representatief orgaan tijdens deze termijn van n jaar een procedure tot samenvoeging is gestart, moet aan de verplichting van artikel 7, 4, littera a, voldaan zijn (MvT, p. 67).

 

Dit wil zeggen, het samengevoegde bestuur van de eredienst telt minstens tweehonderd leden binnen haar (nieuwe) gebiedsomschrijving.

 

 

 

PDW 03.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar E.Art. 65

Home

Naar E.Art. 67