CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

 

Afdeling 3. Evaluatie

 

 

Artikel 72. Evaluatie van de toepasbaarheid van het Erkenningsdecreet

 

 

Na vijf jaar, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van dit decreet, evalueert de Vlaamse Regering

de toepassing en de doeltreffendheid van dit decreet en legt ze de evaluatie voor aan het Vlaams

Parlement.

 

 

 

Evaluatie

 

Na 5 jaar te rekenen vanaf 29.12.2021, zal de Vlaamse Regering overgaan tot een evaluatie van de toepasbaarheid van het Erkenningsdecreet. Dit wil zeggen na 28.12.2026 bij toepassing van E.Art. 6.

 

De afweging zal aan het Vlaams Parlement voorgelegd worden.

 

 

 

PDW 03.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar E.Art. 71

Home

Naar E.Art. 73