CENTRAAL KERKBESTUUR

GENT STAD

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

 

  1. Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad

2.       Neer te leggen documenten

  1. Adressenlijsten
  2. Het Decreet Uitgelegd
  3. Presentaties en Schemata
  4. Uit Het Bisdom Gent
  5. Uit de Stad Gent
  6. Externe Links

·           Contact en Externe Links

·           Omzendbrieven

·           Conceptnota

·           Voorontwerp Wijzigingen Decreet

·           Memorie Voorontwerp Wijzigingen Decreet

 

9.       Het Religiedecreet.

 

10.    Het Decreet zoeken

 

11.    Het Erkenningsdecreet

 

 

 

Op huidig ogenblik staan 2 versies van het Religiedecreet ter beschikking.

De versie tot 31.12.2012 is te raadplegen onder:

4. Het Decreet uitgelegd

De gecoördineerde versie geldig vanaf 01.01.2013 is te raadplegen onder:

9. Het Religiedecreet

10. Het Decreet zoeken

 

Het Erkenningsdecreet werd toegevoegd.

De wijziging van de parochies worden opgenomen onder hoofdstuk 6 van het Erkenningsdecreet.

De overeenstemmende artikels van Hoofdstuk 1, Afdeling 1/1 van het Religiedecreet zijn vervallen.

 

 

Gent, 30 juni  2022

 

Beste collega’s,

 

De vakantie is aangebroken. De schoolgaande jeugd en het lerarenkorps herbronnen zich. Ook wij leveren nog een (voor)laatste inspanning en verwijzen jullie naar een artikel in de Religiokrant 22, p. 10, in verband met Phishing. Bewaak jullie financiële middelen en maak afspraken met jullie bankinstelling.

 

De budgetwijzigingen worden nu bij het Centraal Kerkbestuur ingewacht. Decretaal moeten de budgetten voor 30 juni worden neergelegd (zie Religiedecreet, art. 46). Het CKB op zijn beurt vraagt advies aan de Bisschop en stuurt de samengebundelde wijzigingen na advies door aan Gent Stad voor 15 september (zie Religiedecreet, art. 50).

 

Stad Gent heeft na samenspraak met het CKB de voorwaarden waaraan het Budget 2023 moet voldoen, vastgelegd. Deze condities kunnen geraadpleegd worden onder punt 1. Instructies / Financiële afspraken met Stad Gent / Budget 2023.

 

Speciale afspraken werden gemaakt in verband met het ter beschikkingstellen van de kerk voor niet-religieuze activiteiten. Stad Gent heeft modelovereenkomsten ontwikkeld die geraadpleegd kunnen worden onder punt 10. Nieuw Decreet Zoeken / Evenementen.

 

Ten slotte werd een nieuwe brochure verzekeringen van kerken door IC aangemaakt. Daarbij komt de uitbreiding van de polis in verband met evenementen aan bod. Deze documenten kunnen geraadpleegd worden onder punt 1. Instructies / Verzekeringen.

 

Nog een prettige dag.

 

Josiane Vanglabeke,

 

Secretaris CKB Gent Stad

josiane.vanglabeke@skynet.be

0475 98 09 04

09 223 80 31

 

 

 Top

© PéDéWé 01.2008