CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Boekhouding index

Art. 53

De voorschriften in verband met de boekhouding van de kerkfabriek en het centraal kerkbestuur

Min. Besluit 12/02/2013

Ministerieel besluit (van de Vlaamse Regering) tot invoeging van artikel 5/1 en vervanging van bijlage V bij het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten

Dit besluit wijzigt het Algemeen reglement op de boekhouding dd 13/02/2006 met zijn latere wijzigingen

Besluit 13/02/2006

Besluit van de Vlaamse Regering houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten

Omzendbrief 01/03/2013

2013/01 Nieuwe omzendbrief in verband met de boekhouding van de besturen van de eredienst. Vervangt de omzendbrief dd 22/02/2008.

Omzendbrief 2013/04

2013/04 bijlage

Strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 - 2019) en budgettering (budget2014) volgens de beleids- en beheerscyclus

Bijlage bij de omzendbrief Strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 - 2019) en budgettering (budget2014) volgens de beleids- en beheerscyclus

Omzendbrief 22/02/2008

Omzendbrieven boekhouding besturen van de eredienst. Vervangen door omzendbrief dd 01/03/2013.

Dit is een gecordineerde versie van de omzendbrief BB-2007/01 van 12 januari 2007, de omzendbrief BB-2008/01 van 22 februari 2008 en de omzendbrief BB-2008/06 van 18 juli 2008. De basistekst is die van BB-2007/01. De passages die vervangen worden door tekst van latere omzendbrieven, wordt aangegeven in een voetnoot.

Decreet, Hfdst. III

Het financieel beheer van de kerkfabriek en van het CKB:

Afd. 1.

Zie Meerjarenplan

Afd. 2.

Zie Budget

Afd. 3

Zie Opbrengsten, ontvangsten, kosten en uitgaven

Afd. 3/1.

Zie Gemeentelijke verplichtingen

Afd. 4.

Zie Boekhouding

Afd. 5.

Zie Jaarrekening en Eindrekening

 

 

Tekst

In verband met de boekhouding in verwijzing naar de omzendbrief BB-2013/01

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Home

Naar littera B