CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Openbare instelling index

Art. 3, 2de lid

De instelling van een kerkraad van een kerkfabriek; openbare instelling

Art. 25, 1ste lid

De oprichting van een CKB; openbare instelling

Art. 39

Opdrachten van aanneming van werken; Onderworpen aan de wetgeving in verband met de overheidsopdrachten

Decreet 26/03/2004

Decreet Openbaarheid van bestuur; toepassingsgebied, zie Art. 4; onderzoek aanvraag, zie art. 19, 10; communicatieambtenaar, zie art. 41

 

 

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera O