CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

Algemeen administratief toezicht

 

20 dagen, Notulen, Vergadering, Termijn, Provinciegouverneur, Gemeenteoverheid, Representatief orgaan (Art. 57.)

Een afschrift van de notulen van de vergaderingen van de kerkraad en van het centraal kerkbestuur wordt binnen een termijn van twintig dagen, die ingaat op de dag na de vergadering, gelijktijdig aan de provinciegouverneur, de gemeenteoverheid en het erkend representatief orgaan verstuurd.

30 dagen, Besluit Centraal kerkbestuur of Kerkraad, Schorsing door College van burgemeester en schepenen, Procedure, Termijn (Art. 58, § 1, 1ste en 2de lid.)

Het college van burgemeester en schepenen kan, bij een gemotiveerd besluit, de uitvoering schorsen van een besluit waarbij de kerkraad of het centraal kerkbestuur het gemeentelijke belang en, inzonderheid, de financiële belangen van de gemeente schaadt.
Het schorsingsbesluit moet aan de kerkfabriek en het centraal kerkbestuur worden verstuurd binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag nadat de notulen bij de gemeenteoverheid zijn ingekomen.

30 dagen, Besluit Centraal kerkbestuur of Kerkraad, Schending van de wet of het algemeen belang, Schorsing door de Provinciegouverneur, Termijn (Art. 58, § 2, 1ste lid.)

De provinciegouverneur kan, bij een gemotiveerd besluit, de uitvoering schorsen van een besluit waarbij de kerkraad of het centraal kerkbestuur de wet schendt of het algemeen belang schaadt.
Het schorsingsbesluit moet aan de kerkfabriek en het centraal kerkbestuur worden verstuurd binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de dag nadat de notulen bij de provinciegouverneur zijn ingekomen.

30 dagen, Besluit Centraal kerkbestuur of Kerkraad, Vernietiging door Vlaamse regering, Termijn (Art. 59, 1ste en 2de lid .)

De Vlaamse Regering kan, bij een gemotiveerd besluit, het besluit vernietigen van de kerkraad of het centraal kerkbestuur op de gronden [schade aan de financiële belangen van de gemeente, schending van de wet, schade voor het algemeen belang], bepaald in artikel 58.
Het vernietigingsbesluit moet aan de kerkfabriek en het centraal kerkbestuur worden verstuurd binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de dag nadat de notulen bij de provinciegouverneur zijn ingekomen of, in voorkomend geval, binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de dag nadat het handhavingsbesluit bij de Vlaamse Regering is ingekomen.

30 dagen, Besluit Voorzitter en Secretaris, Schorsing door College van burgemeester en schepenen of door Provinciegouverneur, Termijn (Art. 62, § 1.)

De besluiten, getroffen door de voorzitter en de secretaris van de kerkraad, die samen optreden, met toepassing van artikelen 39 [opdracht en voor aanneming van werken, leveringen of diensten; dagelijkse beheer van de kerkfabriek; gevallen van dringende spoed] en 40 [dagelijkse beheer van de kerkfabriek, en gevallen van dringende spoed tot 110 % van de prijs verhoogd] , kunnen door het college van burgemeester en schepenen respectievelijk door de provinciegouverneur in hun uitvoering worden geschorst op de gronden, bepaald in artikel 58 [overschrijding gemeentelijk belang; de wet schendt of het algemeen belang schaadt].
Het schorsingsbesluit moet aan de kerkfabriek en het centraal kerkbestuur worden verstuurd binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de dag die volgt op de ontvangst van het door de toezichthoudende overheid opgevraagde dossier.
De bepalingen van artikel 58, § 1,[schorsing door College van Burgemeester Schepenen] vierde tot en met zesde lid [kennisgeving aan Provinciegouverneur, Vlaamse regering en Representatief orgaan; intrekking van besluit, handhaving van besluit], en van artikel 58, § 2,[schorsing door Provinciegouverneur] vierde tot en met zesde lid [kennisgegeven aan de gemeenteoverheid, het erkend representatief orgaan en de Vlaamse Regering; intrekking van besluit; handhaving van het besluit], zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de voorzitter en secretaris van de kerkraad, die samen optreden, een geschorst besluit gemotiveerd kunnen handhaven.

30 dagen, Besluit Voorzitter en Secretaris, Vernietiging door Vlaamse regering, Termijn (Art. 62, § 2.)

De besluiten, getroffen door de voorzitter en de secretaris van de kerkraad, die samen optreden, met toepassing van artikelen [opdracht en voor aanneming van werken, leveringen of diensten; dagelijkse beheer van de kerkfabriek; gevallen van dringende spoed] en 40 [dagelijkse beheer van de kerkfabriek, en gevallen van dringende spoed tot 110 % van de prijs verhoogd], kunnen door de Vlaamse regering worden vernietigd op de gronden, bepaald in artikel 59 [overschrijding gemeentelijk belang; de wet schendt of het algemeen belang schaadt].
Het vernietigingsbesluit moet aan de kerkfabriek en het centraal kerkbestuur worden verstuurd binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de dag die volgt op de ontvangst van het opgevraagde dossier of, in voorkomend geval, binnen een termijn van dertig dagen ingaande op de dag nadat het handhavingsbesluit bij de Vlaamse Regering is ingekomen.
Van het vernietigingsbesluit wordt dadelijk kennisgegeven aan de provinciegouverneur, de gemeenteoverheid en het erkend representatief orgaan.
Na het verstrijken van de termijn, bepaald in § 2, tweede lid, is de schorsing ambtshalve opgeheven.

30 dagen, Opgevraagd besluit, Onmogelijke schorsing of vernietiging na verloop van 30 dagen (Art. 61, § 1.)

Een door de toezichthoudende overheid opgevraagd besluit van een kerkraad of een centraal kerkbestuur is niet langer vatbaar voor schorsing of vernietiging door de overheden, genoemd in artikelen 58 [gemeentelijke overheid en provinciegouverneur] en 59 [Vlaamse regering], na het verstrijken van een termijn van dertig dagen, waarbinnen de toezichthoudende overheid haar besluit naar de kerkfabriek of het centraal kerkbestuur moet versturen, die ingaat op de dag die volgt op de ontvangst hetzij van het dossier dat met een aangetekende zending is opgestuurd of tegen ontvangstbewijs is afgegeven, hetzij van de aanvullende inlichtingen, bedoeld in artikel 60.

30 dagen, Stuiting van de termijn na schorsing door de Gemeentelijke overheid, de Provinciegouverneur of vernietiging door de Vlaamse regering (Art. 60.)

De termijn waarbinnen de overheden, genoemd in artikelen 58 [Gemeentelijke overheid en Provinciegouverneur]  en 59 [Vlaamse regering], een besluit van de kerkraad of van het centraal kerkbestuur kunnen schorsen of vernietigen, wordt gestuit door de verzending van een aangetekende brief waarbij de toezichthoudende overheid het dossier betreffende dit besluit bij de kerkfabriek of het centraal kerkbestuur opvraagt of aanvullende inlichtingen inwint. De aangetekende verzending van een ingediende klacht aan een toezichthoudende overheid stuit eveneens de termijn.
De dag na de ontvangst van het dossier of van de aanvullende inlichtingen vangt een nieuwe termijn van dertig dagen aan.

100 dagen, Handhaving Besluit Centraal kerkbestuur of Kerkraad na Schorsing door College van burgemeester en schepenen, Procedure, Termijn (Art. 58, § 1, 6de lid.)

De kerkraad of het centraal kerkbestuur, naar gelang van het geval, kan het geschorste besluit gemotiveerd handhaven binnen een termijn van honderd dagen die ingaat op de dag na het versturen van het schorsingsbesluit. In dit geval wordt het handhavingsbesluit, op straffe van nietigheid van het geschorste besluit, uiterlijk de laatste dag van die termijn naar de Vlaamse Regering gestuurd met een afschrift aan het college van burgemeester en schepenen, de provinciegouverneur en het erkend representatief orgaan.

100 dagen, Handhaving Besluit Centraal kerkbestuur of Kerkraad na Schorsing door Provinciegouverneur, Procedure, Termijn (Art. 58, § 2, 4de lid.)

De kerkraad of het centraal kerkbestuur, naar gelang van het geval, kan het geschorste besluit gemotiveerd handhaven binnen een termijn van honderd dagen die ingaat op de dag na het versturen van het schorsingsbesluit. In dit geval wordt het handhavingsbesluit, op straffe van nietigheid van het geschorste besluit, uiterlijk de laatste dag van die termijn naar de Vlaamse Regering gestuurd met een afschrift aan het college van burgemeester en schepenen, de provinciegouverneur en het erkend representatief orgaan.

Aanstelling (onderzoeks)commissisaris bij nalatigheid (Art. 63.)

Na een waarschuwing die uit de briefwisseling blijkt, kan de provinciegouverneur een of meer commissarissen gelasten zich ter plaatse te begeven, op de persoonlijke kosten van de leden van de kerkraad of van de leden van het centraal kerkbestuur, naar gelang van het geval, die verzuimd hebben aan de waarschuwingen gevolg te geven, om de gevraagde inlichtingen of opmerkingen in te zamelen of de maatregelen ten uitvoer te brengen die zijn voorgeschreven bij de wetten, decreten, algemene reglementen en besluiten van de staat, de gemeenschap, het gewest of de provinciale of gemeentelijke instellingen.
Van het sturen van een of meer commissarissen wordt door de provinciegouverneur onmiddellijk kennisgegeven aan het erkend representatief orgaan en aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente in kwestie.

Aanvullende inlichtingen gevraagd door overheid, 30 dagen, Stuiting van de termijn na schorsing door de Gemeentelijke overheid, de Provinciegouverneur of vernietiging door de Vlaamse regering (Art. 60.)

De termijn waarbinnen de overheden, genoemd in artikelen 58 [Gemeentelijke overheid en Provinciegouverneur]  en 59 [Vlaamse regering], een besluit van de kerkraad of van het centraal kerkbestuur kunnen schorsen of vernietigen, wordt gestuit door de verzending van een aangetekende brief waarbij de toezichthoudende overheid het dossier betreffende dit besluit bij de kerkfabriek of het centraal kerkbestuur opvraagt of aanvullende inlichtingen inwint. De aangetekende verzending van een ingediende klacht aan een toezichthoudende overheid stuit eveneens de termijn.
De dag na de ontvangst van het dossier of van de aanvullende inlichtingen vangt een nieuwe termijn van dertig dagen aan.

Besluit Centraal kerkbestuur of Kerkraad, Onmogelijke schorsing of vernietiging na goedkeuring van de rekening (Art. 61, § 2.)

De goedkeuring van de rekening houdt in elk geval in dat de beslissingen van de kerkraad en van het centraal kerkbestuur, die genomen worden in de loop van het jaar waarop de rekening betrekking heeft en die niet werden opgevraagd, noch geschorst of vernietigd werden, niet langer vatbaar zijn voor schorsing en vernietiging.

Besluit Voorzitter en Secretaris, Onmogelijke schorsing of vernietiging na  goedkeuring van de rekening (Art. 62, § 3.)

De goedkeuring van de rekening houdt in elk geval in dat de beslissingen van de voorzitter en de secretaris, gezamenlijk optredend, die genomen werden in de loop van het jaar waarop de rekening betrekking heeft en die niet werden opgevraagd, noch geschorst of vernietigd werden, niet langer vatbaar zijn voor schorsing of vernietiging.

Besluit Centraal kerkbestuur of Kerkraad, Schorsing door College van burgemeester en schepenen, Kennisgeving (Art. 58, § 1, 4de lid.)

Van het schorsingsbesluit [van een besluit van de kerkraad of het centraal kerkbestuur] wordt door het college van burgemeester en schepenen dadelijk kennisgegeven aan de provinciegouverneur, het erkend representatief orgaan en de Vlaamse Regering.

Besluit Centraal kerkbestuur of Kerkraad, Schorsing door Provinciegouverneur, Kennisgeving (Art. 58, § 2, 3de lid.)

Van het schorsingsbesluit [van een besluit van het Centraal kerkbestuur of de Kerkraad] wordt door de provinciegouverneur dadelijk kennisgegeven aan de gemeenteoverheid, het erkend representatief orgaan en de Vlaamse Regering.

Besluit Voorzitter en Secretaris, Schorsing door College van burgemeester en schepenen of door Provinciegouverneur, Termijn (Art. 62, § 1.)

De besluiten, getroffen door de voorzitter en de secretaris van de kerkraad, die samen optreden, met toepassing van artikelen 39  [opdracht en voor aanneming van werken, leveringen of diensten; dagelijkse beheer van de kerkfabriek; gevallen van dringende spoed] en 40 [dagelijkse beheer van de kerkfabriek, en gevallen van dringende spoed tot 110 % van de prijs verhoogd] , kunnen door het college van burgemeester en schepenen respectievelijk door de provinciegouverneur in hun uitvoering worden geschorst op de gronden, bepaald in artikel 58 [overschrijding gemeentelijk belang; de wet schendt of het algemeen belang schaadt].
Het schorsingsbesluit moet aan de kerkfabriek en het centraal kerkbestuur worden verstuurd binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de dag die volgt op de ontvangst van het door de toezichthoudende overheid opgevraagde dossier.
De bepalingen van artikel 58, § 1,[schorsing door College van Burgemeester Schepenen] vierde tot en met zesde lid [kennisgeving aan Provinciegouverneur, Vlaamse regering en Representatief orgaan; intrekking van besluit, handhaving van besluit], en van artikel 58, § 2,[schorsing door Provinciegouverneur] vierde tot en met zesde lid [kennisgegeven aan de gemeenteoverheid, het erkend representatief orgaan en de Vlaamse Regering; intrekking van besluit; handhaving van het besluit], zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de voorzitter en secretaris van de kerkraad, die samen optreden, een geschorst besluit gemotiveerd kunnen handhaven.

Besluit Voorzitter en Secretaris, Vernietiging door Vlaamse regering, Termijn (Art. 62, § 2.)

De besluiten, getroffen door de voorzitter en de secretaris van de kerkraad, die samen optreden, met toepassing van artikelen [opdracht en voor aanneming van werken, leveringen of diensten; dagelijkse beheer van de kerkfabriek; gevallen van dringende spoed] en 40 [dagelijkse beheer van de kerkfabriek, en gevallen van dringende spoed tot 110 % van de prijs verhoogd], kunnen door de Vlaamse regering worden vernietigd op de gronden, bepaald in artikel 59 [overschrijding gemeentelijk belang; de wet schendt of het algemeen belang schaadt].
Het vernietigingsbesluit moet aan de kerkfabriek en het centraal kerkbestuur worden verstuurd binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de dag die volgt op de ontvangst van het opgevraagde dossier of, in voorkomend geval, binnen een termijn van dertig dagen ingaande op de dag nadat het handhavingsbesluit bij de Vlaamse Regering is ingekomen.
Van het vernietigingsbesluit wordt dadelijk kennisgegeven aan de provinciegouverneur, de gemeenteoverheid en het erkend representatief orgaan.
Na het verstrijken van de termijn, bepaald in § 2, tweede lid, is de schorsing ambtshalve opgeheven.

Centraal kerkbestuur of Kerkraad, Notulen van de Vergadering, Kennisgeving, Termijn (Art. 57.)

Een afschrift van de notulen van de vergaderingen van de kerkraad en van het centraal kerkbestuur wordt binnen een termijn van twintig dagen, die ingaat op de dag na de vergadering, gelijktijdig aan de provinciegouverneur, de gemeenteoverheid en het erkend representatief orgaan verstuurd.

Commissisaris, aanstelling - bij nalatigheid (Art. 63.)

Na een waarschuwing die uit de briefwisseling blijkt, kan de provinciegouverneur een of meer commissarissen gelasten zich ter plaatse te begeven, op de persoonlijke kosten van de leden van de kerkraad of van de leden van het centraal kerkbestuur, naar gelang van het geval, die verzuimd hebben aan de waarschuwingen gevolg te geven, om de gevraagde inlichtingen of opmerkingen in te zamelen of de maatregelen ten uitvoer te brengen die zijn voorgeschreven bij de wetten, decreten, algemene reglementen en besluiten van de staat, de gemeenschap, het gewest of de provinciale of gemeentelijke instellingen.
Van het sturen van een of meer commissarissen wordt door de provinciegouverneur onmiddellijk kennisgegeven aan het erkend representatief orgaan en aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente in kwestie.

Gemeenteoverheid, Representatief orgaan, Notulen, Vergadering, Termijn, Provinciegouverneur (Art. 57.)

Een afschrift van de notulen van de vergaderingen van de kerkraad en van het centraal kerkbestuur wordt binnen een termijn van twintig dagen, die ingaat op de dag na de vergadering, gelijktijdig aan de provinciegouverneur, de gemeenteoverheid en het erkend representatief orgaan verstuurd.

Gemeenteoverheid, Besluit Centraal kerkbestuur of Kerkraad, Onmogelijke schorsing of vernietiging na goedkeuring van de rekening (Art. 61, § 2.)

De goedkeuring van de rekening houdt in elk geval in dat de beslissingen van de kerkraad en van het centraal kerkbestuur, die genomen worden in de loop van het jaar waarop de rekening betrekking heeft en die niet werden opgevraagd, noch geschorst of vernietigd werden, niet langer vatbaar zijn voor schorsing en vernietiging.

Gemeenteoverheid, Besluit Voorzitter en Secretaris, Schorsing door College van burgemeester en schepenen of door Provinciegouverneur, Termijn (Art. 62, § 1.)

De besluiten, getroffen door de voorzitter en de secretaris van de kerkraad, die samen optreden, met toepassing van artikelen 39  [opdracht en voor aanneming van werken, leveringen of diensten; dagelijkse beheer van de kerkfabriek; gevallen van dringende spoed] en 40 [dagelijkse beheer van de kerkfabriek, en gevallen van dringende spoed tot 110 % van de prijs verhoogd] , kunnen door het college van burgemeester en schepenen respectievelijk door de provinciegouverneur in hun uitvoering worden geschorst op de gronden, bepaald in artikel 58 [overschrijding gemeentelijk belang; de wet schendt of het algemeen belang schaadt].
Het schorsingsbesluit moet aan de kerkfabriek en het centraal kerkbestuur worden verstuurd binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de dag die volgt op de ontvangst van het door de toezichthoudende overheid opgevraagde dossier.
De bepalingen van artikel 58, § 1,[schorsing door College van Burgemeester Schepenen] vierde tot en met zesde lid [kennisgeving aan Provinciegouverneur, Vlaamse regering en Representatief orgaan; intrekking van besluit, handhaving van besluit], en van artikel 58, § 2,[schorsing door Provinciegouverneur] vierde tot en met zesde lid [kennisgegeven aan de gemeenteoverheid, het erkend representatief orgaan en de Vlaamse Regering; intrekking van besluit; handhaving van het besluit], zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de voorzitter en secretaris van de kerkraad, die samen optreden, een geschorst besluit gemotiveerd kunnen handhaven.

Gemeenteoverheid, Besluit Voorzitter en Secretaris, Vernietiging door Vlaamse regering, Termijn (Art. 62, § 2.)

De besluiten, getroffen door de voorzitter en de secretaris van de kerkraad, die samen optreden, met toepassing van artikelen [opdracht en voor aanneming van werken, leveringen of diensten; dagelijkse beheer van de kerkfabriek; gevallen van dringende spoed] en 40 [dagelijkse beheer van de kerkfabriek, en gevallen van dringende spoed tot 110 % van de prijs verhoogd], kunnen door de Vlaamse regering worden vernietigd op de gronden, bepaald in artikel 59 [overschrijding gemeentelijk belang; de wet schendt of het algemeen belang schaadt].
Het vernietigingsbesluit moet aan de kerkfabriek en het centraal kerkbestuur worden verstuurd binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de dag die volgt op de ontvangst van het opgevraagde dossier of, in voorkomend geval, binnen een termijn van dertig dagen ingaande op de dag nadat het handhavingsbesluit bij de Vlaamse Regering is ingekomen.
Van het vernietigingsbesluit wordt dadelijk kennisgegeven aan de provinciegouverneur, de gemeenteoverheid en het erkend representatief orgaan.
Na het verstrijken van de termijn, bepaald in § 2, tweede lid, is de schorsing ambtshalve opgeheven.

Gemeenteoverheid, Opgevraagd besluit, Onmogelijke schorsing of vernietiging na verloop van 30 dagen (Art. 61, § 1.)

Een door de toezichthoudende overheid opgevraagd besluit van een kerkraad of een centraal kerkbestuur is niet langer vatbaar voor schorsing of vernietiging door de overheden, genoemd in artikelen 58 en 59, na het verstrijken van een termijn van dertig dagen, waarbinnen de toezichthoudende overheid haar besluit naar de kerkfabriek of het centraal kerkbestuur moet versturen, die ingaat op de dag die volgt op de ontvangst hetzij van het dossier dat met een aangetekende zending is opgestuurd of tegen ontvangstbewijs is afgegeven, hetzij van de aanvullende inlichtingen, bedoeld in artikel 60.

Handhaving geschorst besluit Centraal kerkbestuur of Kerkraad, Procedure, Termijn (Art.58, § 1, 6de lid)

De kerkraad of het centraal kerkbestuur, naar gelang van het geval, kan het geschorste besluit gemotiveerd handhaven binnen een termijn van honderd dagen die ingaat op de dag na het versturen van het schorsingsbesluit. In dit geval wordt het handhavingsbesluit, op straffe van nietigheid van het geschorste besluit, uiterlijk de laatste dag van die termijn naar de Vlaamse Regering gestuurd met een afschrift aan het college van burgemeester en schepenen, de provinciegouverneur en het erkend representatief orgaan.

Handhaving geschortst Besluit Centraal kerkbestuur of Kerkraad na Schorsing door Provinciegouverneur, Procedure, Termijn (Art. 58, § 2, 4de lid.)

De kerkraad of het centraal kerkbestuur, naar gelang van het geval, kan het geschorste besluit gemotiveerd handhaven binnen een termijn van honderd dagen die ingaat op de dag na het versturen van het schorsingsbesluit. In dit geval wordt het handhavingsbesluit, op straffe van nietigheid van het geschorste besluit, uiterlijk de laatste dag van die termijn naar de Vlaamse Regering gestuurd met een afschrift aan het college van burgemeester en schepenen, de provinciegouverneur en het erkend representatief orgaan.

Inlichtingen opgevraagd door overheid, Onmogelijke schorsing of vernietiging na verloop van 30 dagen (Art. 61, § 1.)

Een door de toezichthoudende overheid opgevraagd besluit van een kerkraad of een centraal kerkbestuur is niet langer vatbaar voor schorsing of vernietiging door de overheden, genoemd in artikelen 58 [gemeentelijke overheid en provinciegouverneur] en 59 [Vlaamse regering], na het verstrijken van een termijn van dertig dagen, waarbinnen de toezichthoudende overheid haar besluit naar de kerkfabriek of het centraal kerkbestuur moet versturen, die ingaat op de dag die volgt op de ontvangst hetzij van het dossier dat met een aangetekende zending is opgestuurd of tegen ontvangstbewijs is afgegeven, hetzij van de aanvullende inlichtingen, bedoeld in artikel 60.

Inlichtingen opgevraagd door overheid, Stuiting van de termijn na schorsing door de Gemeentelijke overheid, de Provinciegouverneur of vernietiging door de Vlaamse regering (Art. 60.)

De termijn waarbinnen de overheden, genoemd in artikelen 58 [Gemeentelijke overheid en Provinciegouverneur]  en 59 [Vlaamse regering], een besluit van de kerkraad of van het centraal kerkbestuur kunnen schorsen of vernietigen, wordt gestuit door de verzending van een aangetekende brief waarbij de toezichthoudende overheid het dossier betreffende dit besluit bij de kerkfabriek of het centraal kerkbestuur opvraagt of aanvullende inlichtingen inwint. De aangetekende verzending van een ingediende klacht aan een toezichthoudende overheid stuit eveneens de termijn.
De dag na de ontvangst van het dossier of van de aanvullende inlichtingen vangt een nieuwe termijn van dertig dagen aan.

Intrekking Besluit Centraal kerkbestuur of Kerkraad na Schorsing door College van burgemeester en schepenen (Art. 58, § 1, 5de lid.)

Het regelmatig geschorste besluit [van de Kerkraad of het Centraal kerkbestuur; zie art. 58, § 1, 2de en 3de lid] kan worden ingetrokken.

Intrekking Besluit Centraal kerkbestuur of Kerkraad na Schorsing door Provinciegouverneur (Art. 58, § 2, 3de lid.)

Het regelmatig geschorste besluit [van de Kerkraad of het Centraal kerkbestuur; zie art. 58, § 2, 1ste  en 2de lid] kan worden ingetrokken.

Kennisgeving, Besluit Centraal kerkbestuur of Kerkraad, Schorsing door College van burgemeester en schepenen (Art. 58, § 1, 4de lid.)

Van het schorsingsbesluit [van een besluit van de kerkraad of het centraal kerkbestuur] wordt door het college van burgemeester en schepenen dadelijk kennisgegeven aan de provinciegouverneur, het erkend representatief orgaan en de Vlaamse Regering.

Kennisgeving, Besluit Centraal kerkbestuur of Kerkraad, Schorsing door Provinciegouverneur (Art. 58, § 2, 3de lid.)

Van het schorsingsbesluit [van een besluit van het Centraal kerkbestuur of de Kerkraad] wordt door de provinciegouverneur dadelijk kennisgegeven aan de gemeenteoverheid, het erkend representatief orgaan en de Vlaamse Regering.

Kennisgeving, Besluit Voorzitter en Secretaris, Schorsing door Burgemeester en schepenen of door Provinciegouverneur (Art. 62, § 1, 2de en 3de lid.)

Het schorsingsbesluit moet aan de kerkfabriek en het centraal kerkbestuur worden verstuurd binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de dag die volgt op de ontvangst van het door de toezichthoudende overheid opgevraagde dossier.
De bepalingen van artikel 58, § 1,[schorsing door College van Burgemeester Schepenen] vierde tot en met zesde lid [kennisgeving aan Provinciegouverneur, Vlaamse regering en Representatief orgaan; intrekking van besluit, handhaving van besluit], en van artikel 58, § 2,[schorsing door Provinciegouverneur] vierde tot en met zesde lid [kennisgegeven aan de gemeenteoverheid, het erkend representatief orgaan en de Vlaamse Regering; intrekking van besluit; handhaving van het besluit], zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de voorzitter en secretaris van de kerkraad, die samen optreden, een geschorst besluit gemotiveerd kunnen handhaven.

Kennisgeving, Besluit Voorzitter en Secretaris, Vernietiging door Vlaamse regering, Termijn (Art. 62, § 2, 2de en 3de lid.)

Het vernietigingsbesluit moet aan de kerkfabriek en het centraal kerkbestuur worden verstuurd binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de dag die volgt op de ontvangst van het opgevraagde dossier of, in voorkomend geval, binnen een termijn van dertig dagen ingaande op de dag nadat het handhavingsbesluit bij de Vlaamse Regering is ingekomen.
Van het vernietigingsbesluit wordt dadelijk kennisgegeven aan de provinciegouverneur, de gemeenteoverheid en het erkend representatief orgaan.

Kennisgeving van de Notulen van de Vergadering van de Kerkraad of Centraal kerbestuur, Termijn (Art. 57.)

Een afschrift van de notulen van de vergaderingen van de kerkraad en van het centraal kerkbestuur wordt binnen een termijn van twintig dagen, die ingaat op de dag na de vergadering, gelijktijdig aan de provinciegouverneur, de gemeenteoverheid en het erkend representatief orgaan verstuurd.

Kennisgeving van het Vernietigingsbesluit door de Vlaamse regering, Termijn (Art. 59, 4de lid)

Van het vernietigingsbesluit [van een besluit van de Kerkraad of Centraal kerkbestuur] door de Vlaamse Regering dadelijk kennisgegeven aan de provinciegouverneur, de gemeenteoverheid en het erkend representatief orgaan.

Kerkraad, Notulen, Vergadering, Termijn, Provinciegouverneur, Gemeenteoverheid, Representatief orgaan (Art. 57.)

Een afschrift van de notulen van de vergaderingen van de kerkraad en van het centraal kerkbestuur wordt binnen een termijn van twintig dagen, die ingaat op de dag na de vergadering, gelijktijdig aan de provinciegouverneur, de gemeenteoverheid en het erkend representatief orgaan verstuurd.

Nalatigheid, Aanstelling (onderzoeks)commissisaris bij - (Art. 63.)

Na een waarschuwing die uit de briefwisseling blijkt, kan de provinciegouverneur een of meer commissarissen gelasten zich ter plaatse te begeven, op de persoonlijke kosten van de leden van de kerkraad of van de leden van het centraal kerkbestuur, naar gelang van het geval, die verzuimd hebben aan de waarschuwingen gevolg te geven, om de gevraagde inlichtingen of opmerkingen in te zamelen of de maatregelen ten uitvoer te brengen die zijn voorgeschreven bij de wetten, decreten, algemene reglementen en besluiten van de staat, de gemeenschap, het gewest of de provinciale of gemeentelijke instellingen.
Van het sturen van een of meer commissarissen wordt door de provinciegouverneur onmiddellijk kennisgegeven aan het erkend representatief orgaan en aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente in kwestie.

Onmogelijke schorsing of vernietiging na goedkeuring van de rekening van eent Besluit Centraal Kerkbestuur of Kerkraad (Art. 61, § 2.)

De goedkeuring van de rekening houdt in elk geval in dat de beslissingen van de kerkraad en van het centraal kerkbestuur, die genomen worden in de loop van het jaar waarop de rekening betrekking heeft en die niet werden opgevraagd, noch geschorst of vernietigd werden, niet langer vatbaar zijn voor schorsing en vernietiging.

Onmogelijke schorsing of vernietiging na  goedkeuring van de rekening van een Besluit Voorzitter en Secretaris (Art. 62, § 3.)

De goedkeuring van de rekening houdt in elk geval in dat de beslissingen van de voorzitter en de secretaris, gezamenlijk optredend, die genomen werden in de loop van het jaar waarop de rekening betrekking heeft en die niet werden opgevraagd, noch geschorst of vernietigd werden, niet langer vatbaar zijn voor schorsing of vernietiging.

Opheffing Vernietigingsbesluit van de Vlaamse regering (Art. 59, laatste lid)

Na het verstrijken van de termijn [van 30 dagen vanaf de dag na de dag van ontvangst van de notulen door de Vlaamse regering], bedoeld in het tweede lid, is de schorsing ambtshalve opgeheven.

Opheffing Vernietigingsbesluit van de Vlaamse regering (Art. 62, § 2, laatste lid)

Na het verstrijken van de termijn, bepaald in § 2, tweede lid [30 dagen], is de schorsing [van het besluit van de Voorzitter en Secretaris] ambtshalve opgeheven.

Provinciegouverneur, Besluit Centraal kerkbestuur of Kerkraad, Onmogelijke schorsing of vernietiging na goedkeuring van de rekening (Art. 61, § 2.)

De goedkeuring van de rekening houdt in elk geval in dat de beslissingen van de kerkraad en van het centraal kerkbestuur, die genomen worden in de loop van het jaar waarop de rekening betrekking heeft en die niet werden opgevraagd, noch geschorst of vernietigd werden, niet langer vatbaar zijn voor schorsing en vernietiging.

Provinciegouverneur, 30 dagen, Besluit Voorzitter en Secretaris, Schorsing door College van burgemeester en schepenen of door Provinciegouverneur, Termijn (Art. 62, § 1.)

De besluiten, getroffen door de voorzitter en de secretaris van de kerkraad, die samen optreden, met toepassing van artikelen 39  [opdracht en voor aanneming van werken, leveringen of diensten; dagelijkse beheer van de kerkfabriek; gevallen van dringende spoed] en 40 [dagelijkse beheer van de kerkfabriek, en gevallen van dringende spoed tot 110 % van de prijs verhoogd] , kunnen door het college van burgemeester en schepenen respectievelijk door de provinciegouverneur in hun uitvoering worden geschorst op de gronden, bepaald in artikel 58 [overschrijding gemeentelijk belang; de wet schendt of het algemeen belang schaadt].
Het schorsingsbesluit moet aan de kerkfabriek en het centraal kerkbestuur worden verstuurd binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de dag die volgt op de ontvangst van het door de toezichthoudende overheid opgevraagde dossier.
De bepalingen van artikel 58, § 1,[schorsing door College van Burgemeester Schepenen] vierde tot en met zesde lid [kennisgeving aan Provinciegouverneur, Vlaamse regering en Representatief orgaan; intrekking van besluit, handhaving van besluit], en van artikel 58, § 2,[schorsing door Provinciegouverneur] vierde tot en met zesde lid [kennisgegeven aan de gemeenteoverheid, het erkend representatief orgaan en de Vlaamse Regering; intrekking van besluit; handhaving van het besluit], zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de voorzitter en secretaris van de kerkraad, die samen optreden, een geschorst besluit gemotiveerd kunnen handhaven.

Provinciegouverneur, Besluit Voorzitter en Secretaris, Vernietiging door Vlaamse regering, Termijn (Art. 62, § 2.)

De besluiten, getroffen door de voorzitter en de secretaris van de kerkraad, die samen optreden, met toepassing van artikelen [opdracht en voor aanneming van werken, leveringen of diensten; dagelijkse beheer van de kerkfabriek; gevallen van dringende spoed] en 40 [dagelijkse beheer van de kerkfabriek, en gevallen van dringende spoed tot 110 % van de prijs verhoogd], kunnen door de Vlaamse regering worden vernietigd op de gronden, bepaald in artikel 59 [overschrijding gemeentelijk belang; de wet schendt of het algemeen belang schaadt].
Het vernietigingsbesluit moet aan de kerkfabriek en het centraal kerkbestuur worden verstuurd binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de dag die volgt op de ontvangst van het opgevraagde dossier of, in voorkomend geval, binnen een termijn van dertig dagen ingaande op de dag nadat het handhavingsbesluit bij de Vlaamse Regering is ingekomen.
Van het vernietigingsbesluit wordt dadelijk kennisgegeven aan de provinciegouverneur, de gemeenteoverheid en het erkend representatief orgaan.
Na het verstrijken van de termijn, bepaald in § 2, tweede lid, is de schorsing ambtshalve opgeheven.

Provinciegouverneur, Gemeenteoverheid, Representatief orgaan, Notulen, Vergadering, Termijn (Art. 57.)

Een afschrift van de notulen van de vergaderingen van de kerkraad en van het centraal kerkbestuur wordt binnen een termijn van twintig dagen, die ingaat op de dag na de vergadering, gelijktijdig aan de provinciegouverneur, de gemeenteoverheid en het erkend representatief orgaan verstuurd.

Provinciegouverneur, Opgevraagd besluit, Onmogelijke schorsing of vernietiging na verloop van 30 dagen (Art. 61, § 1.)

Een door de toezichthoudende overheid opgevraagd besluit van een kerkraad of een centraal kerkbestuur is niet langer vatbaar voor schorsing of vernietiging door de overheden, genoemd in artikelen 58 en 59, na het verstrijken van een termijn van dertig dagen, waarbinnen de toezichthoudende overheid haar besluit naar de kerkfabriek of het centraal kerkbestuur moet versturen, die ingaat op de dag die volgt op de ontvangst hetzij van het dossier dat met een aangetekende zending is opgestuurd of tegen ontvangstbewijs is afgegeven, hetzij van de aanvullende inlichtingen, bedoeld in artikel 60.

Rechtsgeding (Art. 64.)

Bij elke tegen de kerkfabriek ingestelde rechtsvordering treedt de voorzitter samen met de secretaris van de kerkraad als verweerder op. Zij stellen de vorderingen in kort geding en de bezitsvorderingen in. Zij verrichten alle handelingen tot bewaring van recht of tot stuiting van verjaring en van verval.
Alle andere rechtsvorderingen waarbij de kerkfabriek als eiser optreedt, mogen door de voorzitter en de secretaris, die samen optreden, pas worden ingesteld na machtiging door de kerkraad.

Representatief orgaan, Notulen van de Vergadering, Termijn, Provinciegouverneur, Gemeenteoverheid (Art. 57.)

Een afschrift van de notulen van de vergaderingen van de kerkraad en van het centraal kerkbestuur wordt binnen een termijn van twintig dagen, die ingaat op de dag na de vergadering, gelijktijdig aan de provinciegouverneur, de gemeenteoverheid en het erkend representatief orgaan verstuurd.

Stuiting van de termijn na schorsing door de Gemeentelijke overheid, de Provinciegouverneur of vernietiging door de Vlaamse regering (Art. 60.)

De termijn waarbinnen de overheden, genoemd in artikelen 58 [Gemeentelijke overheid en Provinciegouverneur]  en 59 [Vlaamse regering], een besluit van de kerkraad of van het centraal kerkbestuur kunnen schorsen of vernietigen, wordt gestuit door de verzending van een aangetekende brief waarbij de toezichthoudende overheid het dossier betreffende dit besluit bij de kerkfabriek of het centraal kerkbestuur opvraagt of aanvullende inlichtingen inwint. De aangetekende verzending van een ingediende klacht aan een toezichthoudende overheid stuit eveneens de termijn.
De dag na de ontvangst van het dossier of van de aanvullende inlichtingen vangt een nieuwe termijn van dertig dagen aan.

Termijn, Provinciegouverneur, Gemeenteoverheid, Representatief orgaan, Notulen, Vergadering (Art. 57.)

Een afschrift van de notulen van de vergaderingen van de kerkraad en van het centraal kerkbestuur wordt binnen een termijn van twintig dagen, die ingaat op de dag na de vergadering, gelijktijdig aan de provinciegouverneur, de gemeenteoverheid en het erkend representatief orgaan verstuurd.

Vergadering, Notulen van de -, Termijn, Provinciegouverneur, Gemeenteoverheid, Representatief orgaan (Art. 57.)

Een afschrift van de notulen van de vergaderingen van de kerkraad en van het centraal kerkbestuur wordt binnen een termijn van twintig dagen, die ingaat op de dag na de vergadering, gelijktijdig aan de provinciegouverneur, de gemeenteoverheid en het erkend representatief orgaan verstuurd.

Vernietiging Besluit Centraal kerkbestuur of Kerkraad door Vlaamse regering, Termijn (Art. 59.)

De Vlaamse Regering kan, bij een gemotiveerd besluit, het besluit vernietigen van de kerkraad of het centraal kerkbestuur op de gronden, bepaald in artikel 58.
Het vernietigingsbesluit moet aan de kerkfabriek en het centraal kerkbestuur worden verstuurd binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de dag nadat de notulen bij de provinciegouverneur zijn ingekomen of, in voorkomend geval, binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de dag nadat het handhavingsbesluit bij de Vlaamse Regering is ingekomen.
Van de vernietiging wordt in de notulen melding gemaakt in de rand van het desbetreffende besluit.
Van het vernietigingsbesluit wordt door de Vlaamse Regering dadelijk kennisgegeven aan de provinciegouverneur, de gemeenteoverheid en het erkend representatief orgaan.
Na het verstrijken van de termijn, bedoeld in het tweede lid, is de schorsing ambtshalve opgeheven.

Vlaamse regering, Handhaving geschorst besluit Centraal kerkbestuur of Kerkraad, Procedure, Termijn (Art.58, § 1, 6de lid)

De kerkraad of het centraal kerkbestuur, naar gelang van het geval, kan het geschorste besluit gemotiveerd handhaven binnen een termijn van honderd dagen die ingaat op de dag na het versturen van het schorsingsbesluit. In dit geval wordt het handhavingsbesluit, op straffe van nietigheid van het geschorste besluit, uiterlijk de laatste dag van die termijn naar de Vlaamse Regering gestuurd met een afschrift aan het college van burgemeester en schepenen, de provinciegouverneur en het erkend representatief orgaan.

Vlaamse regering, Handhaving geschortst Besluit Centraal kerkbestuur of Kerkraad na Schorsing door Provinciegouverneur, Procedure, Termijn (Art. 58, § 2, 4de lid.)

De kerkraad of het centraal kerkbestuur, naar gelang van het geval, kan het geschorste besluit gemotiveerd handhaven binnen een termijn van honderd dagen die ingaat op de dag na het versturen van het schorsingsbesluit. In dit geval wordt het handhavingsbesluit, op straffe van nietigheid van het geschorste besluit, uiterlijk de laatste dag van die termijn naar de Vlaamse Regering gestuurd met een afschrift aan het college van burgemeester en schepenen, de provinciegouverneur en het erkend representatief orgaan.

Vlaamse regering, Besluit Centraal kerkbestuur of Kerkraad, Onmogelijke schorsing of vernietiging na goedkeuring van de rekening (Art. 61, § 2.)

De goedkeuring van de rekening houdt in elk geval in dat de beslissingen van de kerkraad en van het centraal kerkbestuur, die genomen worden in de loop van het jaar waarop de rekening betrekking heeft en die niet werden opgevraagd, noch geschorst of vernietigd werden, niet langer vatbaar zijn voor schorsing en vernietiging.

Vlaamse regering, Besluit Voorzitter en Secretaris, Vernietiging door -, Termijn (Art. 62, § 2.)

De besluiten, getroffen door de voorzitter en de secretaris van de kerkraad, die samen optreden, met toepassing van artikelen [opdracht en voor aanneming van werken, leveringen of diensten; dagelijkse beheer van de kerkfabriek; gevallen van dringende spoed] en 40 [dagelijkse beheer van de kerkfabriek, en gevallen van dringende spoed tot 110 % van de prijs verhoogd], kunnen door de Vlaamse regering worden vernietigd op de gronden, bepaald in artikel 59 [overschrijding gemeentelijk belang; de wet schendt of het algemeen belang schaadt].
Het vernietigingsbesluit moet aan de kerkfabriek en het centraal kerkbestuur worden verstuurd binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de dag die volgt op de ontvangst van het opgevraagde dossier of, in voorkomend geval, binnen een termijn van dertig dagen ingaande op de dag nadat het handhavingsbesluit bij de Vlaamse Regering is ingekomen.
Van het vernietigingsbesluit wordt dadelijk kennisgegeven aan de provinciegouverneur, de gemeenteoverheid en het erkend representatief orgaan.
Na het verstrijken van de termijn, bepaald in § 2, tweede lid, is de schorsing ambtshalve opgeheven.

Vlaamse regering, Opgevraagd besluit, Onmogelijke schorsing of vernietiging na verloop van 30 dagen (Art. 61, § 1.)

Een door de toezichthoudende overheid opgevraagd besluit van een kerkraad of een centraal kerkbestuur is niet langer vatbaar voor schorsing of vernietiging door de overheden, genoemd in artikelen 58 en 59, na het verstrijken van een termijn van dertig dagen, waarbinnen de toezichthoudende overheid haar besluit naar de kerkfabriek of het centraal kerkbestuur moet versturen, die ingaat op de dag die volgt op de ontvangst hetzij van het dossier dat met een aangetekende zending is opgestuurd of tegen ontvangstbewijs is afgegeven, hetzij van de aanvullende inlichtingen, bedoeld in artikel 60.

Vlaamse regering, Vernietiging Besluit Centraal kerkbestuur of Kerkraad, Termijn (Art. 59.)

De Vlaamse Regering kan, bij een gemotiveerd besluit, het besluit vernietigen van de kerkraad of het centraal kerkbestuur op de gronden, bepaald in artikel 58.
Het vernietigingsbesluit moet aan de kerkfabriek en het centraal kerkbestuur worden verstuurd binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de dag nadat de notulen bij de provinciegouverneur zijn ingekomen of, in voorkomend geval, binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de dag nadat het handhavingsbesluit bij de Vlaamse Regering is ingekomen.
Van de vernietiging wordt in de notulen melding gemaakt in de rand van het desbetreffende besluit.
Van het vernietigingsbesluit wordt door de Vlaamse Regering dadelijk kennisgegeven aan de provinciegouverneur, de gemeenteoverheid en het erkend representatief orgaan.
Na het verstrijken van de termijn, bedoeld in het tweede lid, is de schorsing ambtshalve opgeheven.

© PéDéWé 01.2009. Hoewel de teksten (in de groene kaders) hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.