CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Akten, stukken, briefwisseling

Art. 15

De vertegenwoordigers van de kerkraad, handtekening

Art. 23

De notulen van de vergadering van de kerkraad, authenticiteit

Art. 30

De vertegenwoordigers van het CKB, handtekening(en)

Art. 57

De verzending van de notulen, handtekening, authenticiteit

MB 05/09/2008

Vermelding naam + adres kerkbestuur op meerjarenplan(wijziging), budget(wijziging), interne kredietaanpassing, jaarrekening en eindrekening

Vermelding naam + adres penningmeester op de jaarrekening en de eindrekening

Art. 57/1

De communicatie met de overheid; elektronische handtekening en overdracht van gegevens

Art. 44

Beroepsprocedures i.v.m. het meerjarenplan, tegenstelbaarheid

Tekst

In verband met akten, stukken en briefwisseling

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Home

Naar littera A