CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Leeftijd en leeftijdsgrens index

Wettelijke basis

Art. 10

Opheffing maximum leeftijd. De leeftijdgrens van 75 jaar werd geschrapt

Decreet 20.01.2006

Schrapping van de leeftijdsvereiste voor de leden van bestuursorganen van de erkende erediensten

 

Kerkraad

 

Art. 7, 2

Verkiezing van de leden; staking van stemmen: het effectief lid wordt bij lottrekking bepaald

Art. 9, 2

Verkiesbaarheidvoorwaarde: minimum 18 jaar zijn of bereikt hebben bij de verkiezing of aanstelling als lid van de kerkraad

Art. 12

Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester; staking van stemmen bij herstemming: voorkeur voor het jongste lid in leeftijd

Art. 15

Tijdelijke vervanging van de voorzitter door oudste lid in leeftijd; tijdelijke vervanging van de secretaris door jongste lid in leeftijd

 

CKB

 

Art. 27

Verkiezing van de afgevaardigde leden; staking van stemmen bij herstemming: voorkeur voor het jongste lid in leeftijd

Art. 28

Verkiezing van de voorzitter en de secretaris; staking van stemmen bij herstemming: voorkeur voor het jongste lid in leeftijd

Art. 30

Tijdelijke vervanging van de voorzitter door oudste lid in leeftijd; tijdelijke vervanging van de secretaris door jongste lid in leeftijd

 

Schenkingen of legaten

 

Art. 37

Bekwaamheid bij schenken of legateren; minimumleeftijd van 16 jaar

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera L