CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezenkapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Bevoegde Instantie: de ISD

E.Art. 18

Opdracht van de bevoegde instantie; naam

E.Art. 19

Wijze waarop het toezicht kan vervuld worden; bevoegdheden en beperking van bevoegdheden

E.Art. 20

Betreding van gebouwen; welke gebouwen; uitsluiting woonst

E.Art. 21

Identificatie van personen en gebouwen;

E.Art. 22

Het inwinnen van inlichtingen bij derden

E.Art. 23

Informatiedragers: welke vorm, nazicht en controle, kopien

E.Art. 24

Medewerking verlenen; antwoordtermijn

E.Art. 25

Vaststellingen met audiovisuele middelen

E.Art. 26

Bijstand van (deskundige) derden

E.Art. 27

Proces-verbaal van vaststellingen met raadgevingen / waarschuwingen

Besluit

Oprichting bevoegde instantie, besluit 10 december 2021 omtrent de toezichthouders

Ontwerpbesluit

Beoordeling zware tekortkoming; procedure en voorwaarden

Advies

Advies van de Raad van State in verband met voorgaand besluit zware tekortkoming

Proces-verbaal

Bewijskracht van het proces-verbaal

Tekst

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

 

PDW 05.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Home

Naar littera B