CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Budget en budgetwijziging index

Art. 46

Het budget van het volgend boekjaar

Art. 47

De gecoördineerde indiening van het budget door het CKB nŕ advies van de Bisschop

Art. 48

Het budget dat past binnen het meerjarenplan

Art. 49

Het budget dat niet past binnen het meerjarenplan en beroepsprocedure

Art. 45

De annaliteit van het financieel boekjaar

Art. 50

De gecoördineerde indiening van de budgetwijziging door het CKB nŕ advies van de Bisschop

Art. 50/1

De dwingende en noodzakelijke overheidsopdrachten; geen voorafgaande budgetwijziging

Art. 52/1, § 3

De tenlasteneming van het budget door de hoofdgemeente en bijgemeenten; voorwaarde zie art. 49, § 1, 4de lid

Checklist

Checklist budget: nazicht vormvoorwaarden en inhoud

Tekst

In verband met het budget en de budgetwijzigingen

Te raadplegen maar feitelijk bedoeld voor gemeente en OCMW

Omzendbrief 2013/04

2013/04 bijlage

Strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 - 2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus

Bijlage bij de omzendbrief Strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 - 2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

 

© PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Home

Naar littera B