CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Fusie van Parochies index

Art. 4/1

Het voorstel tot wijziging van parochies; voorstel, goedkeuring, erkenningsvoorwaarden

Art. 4/2

Intrekking van de erkenning van kapelanijen en annexe kerken

Art. 4/3

Samenvoeging van parochies

Art. 4/4

Gevolgen voor de in de fusie betrokken parochies en het CKB; te behouden kerkfabriek

Art. 4/5

De kerkraden n de fusie; 1ste samenstelling, gedeeltelijke vernieuwing n 3 jaar

Art. 4/6

Stelsel van lopende zaken: beperking bevoegdheid van de kerkraden van de te fuseren parochies

Art. 4/7

Overdracht van de roerende goederen aan de kerkfabriek van de te behouden parochie

Art. 4/8

Overdracht van de onroerende goederen aan de kerkfabriek van de te behouden parochie

Art. 4/9

Overdracht van aangegane overeenkomsten aan de kerkfabriek van de te behouden parochie

Art. 4/10

Overdracht van contracten voor aanneming van werken aan de kerkfabriek van de te behouden parochie

Art. 4/11

Eindestelling van het financieel beheer van de penningmeester van de gefuseerde parochie; goedkeuring van de rekening door de kerkraad van de te behouden parochie

Art. 32, 5, 8 en 9

Ter beschikkingstelling van personeel aan de kerkfabrieken; cordineren van het beleid van de kerkfabrieken; gedelegeerde bevoegdheden door de kerkfabrieken

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera F