CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezenkapelstraat 4 te 9000 Gent

Structuur van het Decreet Erediensten.

 

 

Decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten - B.S. 6 september 2004.

 

Decreet van 06 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten – B.S. 16 augustus 2012.

 

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur – B.S. 15 februari 2018.

 

Decreet van 22 oktober 2021 tot regeling van de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, de verplichtingen van de besturen van de eredienst en het toezicht daarop en tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten (citeeropschrift: "Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021") – B.S. 29 december 2021.

 

Decreet tot regeling van de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, de verplichtingen van de besturen van de eredienst en het toezicht daarop en tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten (citeeropschrift: "Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021").

 

(beperkt tot de kerkraad en het centraal kerkbestuur)

 

TITEL I. - Algemene bepaling

 

Afdeling 1. - Erkenning en opdracht

 

Art. 1.

de wettelijke basis van het decreet


TITEL II. - Bepalingen voor de kerkfabrieken van de rooms-katholieke eredienst

 

HOOFDSTUK I. - Organisatie en werking

 

Art. 2.

de erkenning van de parochies en hun gebiedsomschrijving (gewijzigd door het Erkenningsdecreet van 22.10.2021, art. 48)

Art. 3.

de instelling van een kerkraad van een kerkfabriek

Art. 4.

de taken en plichten van de kerkfabriek

 

 

Afdeling 1/1. – Wijziging van erkenningen (ingevoegd bij decreet van 06 juli 2012; opgeheven door het Erkenningsdecreet van 22.10.2021, art. 49 en vervangen door het Erkenningsdecreet van 22.10.2021)

 

Art. 4/1.   

de wijzigingen aan de erkende parochies en hun gebiedsomschrijvingen

Art. 4/2.  

de intrekking van de erkende kapelanij of annexe-kerk

Art. 4/3.  

de samenvoeging van parochies

Art. 4/4.  

de eindestelling van de kerkfabrieken en van de mandaten van samengevoegde parochies; gevolgen voor het centraal kerkbestuur

Art. 4/5.  

de aanduiding van de leden van de nieuwe kerkfabriek door het erkend representatief orgaan

Art. 4/6.  

de beperking van de handelingsbevoegdheid van de kerkraden van de samen te voegen parochies tijdens de overgangsperiode

Art. 4/7.  

de overdracht van de roerende goederen aan de nieuwe kerkfabriek

Art. 4/8.  

de overdracht van de onroerende goederen aan de nieuwe kerkfabriek

 

Art. 4/9.  

de voortzetting van de rechten en plichten door de nieuwe kerkfabriek

 

Art. 4/10.

de voortzetting van de gegunde overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten door de nieuwe kerkfabriek

 

Art. 4/11.

het einde van het financieel beheer van de samengevoegde kerkfabriek; het begin van het financieel beheer door de nieuwe kerkfabriek

 

Afdeling 2. - Kerkraad

 

Art. 5.

de samenstelling van de kerkraad

Art. 6.

de gedeeltelijke vernieuwing van de kerkraad; procedure en tijdstip

Art. 7.

de organisatie van de verkiezingen van de kerkraad; bezwaren

Art. 8.

de vacatures in de kerkraad

Art. 9.

de verkiesbaarheidvoorwaarden om deel uit te maken van een kerkraad

Art. 10.

de leeftijdsbeperking

Art. 11.

de oud-leden 

Art. 12.

de verkiezing van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de kerkraad

Art. 13.

de taken van de secretaris van de kerkraad

Art. 14.

de taken van de penningmeester

Art. 15.

de vertegenwoordiging van de kerkraad

Art. 16.

de onverenigbaarheden

Art. 17.

de frequentie van de vergaderingen

Art. 18.

de agenda en de wijze van samenroepen van de vergadering

Art. 19.

het quorum en de tweede vergadering

Art. 20.

de verbodsbepalingen bij persoonlijk belang

Art. 21.

de niet-openbaarheid van de vergadering

Art. 22.

de besluitvorming bij volstrekte meerderheid

Art. 23.

de notulen van de vergadering

Art. 24.

de taken van de kerkraad

 

 

 

Afdeling 3. - Centraal kerkbestuur

 

Art. 25neo.  

de oprichting van een centraal kerkbestuur; voorwaarden (gewijzigd bij decreet van 06 juli  2012)

Art. 25/1

De oprichting van een nieuw centraal kerkbestuur na fusie (ingevoegd bij Decreet van 22.12.2017; gewijzigd door het Erkenningsdecreet van 22.10.2021, art. 50)

Art. 26.

de leden van het centraal kerkbestuur

Art. 27neo.

de verkiezing van de leden van het centraal kerkbestuur  (gewijzigd bij decreet van 06 juli  2012)

Art. 28.

de verkiezing van de voorzitter en de secretaris van het centraal kerkbestuur

Art. 29.

de taken van de secretaris-penningmeester van het centraal kerkbestuur

Art. 30neo.

de vertegenwoordiging van het centraal kerkbestuur, handtekening, vervanging; vertegenwoordiging bij rechtsvorderingen (gewijzigd bij decreet van 06 juli 2012)

Art. 31.

de mutatis mutandis toepassing van de artikelen 16 tot en met 23 op het centraal kerkbestuur

Art. 32neo.

de bevoegdheden van het centraal kerkbestuur; uitbreiding bevoegdheden (gewijzigd bij decreet van 06 juli 2012)

 

Afdeling 4. - Overleg met de gemeenteoverheid

 

Art. 33neo.

het overleg met de burgerlijke overheden; communicatieplicht (gewijzigd bij decreet van 06 juli 2012)

Art. 33/1.

de bindende afspraken gemaakt door het centraal kerkbestuur met de gemeenteoverheden voor de kerkraden (ingevoegd bij decreet van 06 juli 2012)

 

HOOFDSTUK II. - Goederen

 

Afdeling 1. - Beheer van de goederen en beschikking over de goederen

 

Art. 34.

de taken van de kerkraad: daden stellen van beheer en beschikking

Art. 35.

het roerend en onroerend patrimonium van de kerkfabriek

 

Afdeling 2. - Schenkingen en legaten

 

Art. 36.

de voorlopige aanvaarding van schenkingen onder levenden door de penningmeester

Art. 37.

de definitieve aanvaarding van schenkingen en legaten door de kerkraad

Art. 38.

de bezwaren in verband met de legaten

 

Afdeling 3. - Overheidsopdrachten

 

Art. 39neo.          

de opdrachten voor aanneming van werken; overdracht van bevoegdheid aan de voorzitter en de secretaris; overdracht van bevoegdheden aan het centraal kerkbestuur (gewijzigd bij decreet van 06 juli 2012)

Art. 40.

de meeruitgaven van minder of meer dan 10 procent

 

HOOFDSTUK III. - Financieel beheer

 

Afdeling 1. - Meerjarenplan

 

Art. 41.

het meerjarenplan

Art. 42.

de gecoördineerde indiening van het meerjarenplan

Art. 43neo. 

de goedkeuring of afkeuring van het meerjarenplan na advies; de aanpassing van het meerjarenplan; communicatie aan de bijgemeente (gewijzigd bij decreet van 06 juli 2012)
Verzendingstheorie versus ontvangsttheorie

Art. 44neo.

de beroepsprocedures in verband met het meerjarenplan; aanpassen van de terminologie,

termijn van beroep (gewijzigd bij decreet van 06 juli 2012)

 

Afdeling 2. - Budget

 

Art. 45.

de annaliteit van het financieel boekjaar

Art. 46.

het budget van het volgende boekjaar

Art. 47.

de gecoördineerde indiening van de budgetten bij de gemeenteoverheid na advies van de bisschop

Art. 48neo.

het budget binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan, aanpassen terminologie, nieuwe voorwaarden (gewijzigd bij decreet van 06 juli 2012)

Art. 49neo.

het budget buiten de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan; beroepsprocedure; aanpassen terminologie; communicatie aan de bijgemeente; termijn van beroep (gewijzigd bij decreet van 06 juli 2012)

Art. 50neo.

de gecoördineerde indiening van de budgetwijzigingen van het lopend jaar na advies (gewijzigd bij decreet van 06 juli 2012)

Art. 50/1.

de uitgaven zonder budgetwijziging bij dwingende en onvoorziene omstandigheden (ingevoegd bij decreet van 06 juli 2012)

 

Afdeling 3. - Opbrengsten, ontvangsten, kosten en uitgaven

 

Art. 51.

de opbrengsten en ontvangsten van de kerkfabriek

Art. 52.

de kosten en de uitgaven van de kerkfabriek

 

Waardering

 

Afdeling 3/1. – Gemeentelijke verplichtingen (ingevoegd bij decreet van 06 juli 2012)

 

Art. 52/1.

§ 1. de bijdrage van de gemeente aan de exploitatietekorten en aan de investeringen; terbeschikkingstelling van gebouwen aan de kerkfabriek

§ 2. de reserves van de kerkfabriek

§ 3. de communicatieplicht van de hoofdgemeente; unieke financiële verantwoordelijkheid bij gebrek aan communicatie

§ 4. opschorting / beperking artikel 29, § 1, 1ste lid van het Erkenningsdecreet (ingevoegd door het Erkenningsdecreet van 22.10.2021, art. 51)

 

Afdeling 4. - Boekhouding

 

Art. 53.

de voorschriften in verband met de boekhouding van de kerkfabriek en het centraal kerkbestuur

 

Afdeling 5. - Jaarrekening en eindrekening

 

Art. 54neo.

de jaarrekening; wijziging indieningdatum (gewijzigd bij decreet van 06 juli 2012)

 

Waardering

 

Investeringssteekkaarten

Art. 55neo.

de gecoördineerde indiening van de jaarrekening; wijziging indieningdatum (gewijzigd bij decreet van 06 juli 2012)

Art. 56neo.

de eindrekening (gewijzigd bij decreet van 06 juli 2012)

 

HOOFDSTUK IV. - Administratief toezicht

 

Afdeling 1. - Algemeen administratief toezicht

 

Art. 57.    

de notulen, wijze van verzending

Art. 57/1.

de administratieve briefwisseling, wijze van verzending (ingevoegd bij decreet van 06 juli 2012)

Art. 58.    

de besluiten van de kerkraad of het centraal kerkbestuur; schorsing door de gemeente of door de provincie

Art. 59.    

de besluiten van de kerkraad of het centraal kerkbestuur; vernietigingsbesluit door de Vlaamse Regering

Art. 60.    

de stuiting van de loop van de termijn van schorsing of vernietiging (vervangen door het Erkenningsdecreet van 22.10.201, art. 52)

Art. 61.    

de afloop van de termijn van schorsing of vernietiging; goedkeuring van de rekening (§ 1. gewijzigd door het Erkenningsdecreet, art. 53)

Art. 62neo.

de besluiten van de voorzitter en de secretaris: schorsing door de gemeente of de provincie; vernietigingsbesluit door Vlaamse regering (gewijzigd bij decreet van 06 juli 2012)

 

Afdeling 2. - Dwangtoezicht

 

Art. 63.

de toezichthoudende commissaris

 

HOOFDSTUK V. - Rechtsgedingen

 

Art. 64.

de rechtsvorderingen

 

 

© PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten (in de groene kaders) hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Over het Decreet

Het Decreet met andere woorden