CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezenkapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Erkenning

E.Art. 7

Erkenningscriteria, opsomming en voorwaarden

E.Art. 8

Aanvraag tot erkenning door het representatief orgaan, termijn, documenten, procedure

E.Art. 9

1ste kennisgeving door de Vlaamse Regering van een ontvankelijk verzoek, termijn, instanties

E.Art. 10

De wachtperiode tot erkenning, termijn

E.Art. 11

Wachtperiode, administratieve en financile documenten; giftenregister; register zakelijke rechten;

E.Art. 12

Wijzigingen aan de voorwaarden van de erkenningscriteria E.Art. 7, mededelingsplicht; verplichte vergadering; notulen; archief

E.Art. 13

1ste en eindadvies voor (definitieve) erkenning; termijnen; geen advies

E.Art. 14

Beslissing door Vlaamse Regering om te erkennen, uit te stellen, niet te erkennen; termijn; procedure; publicatie en - criteria Belgisch Staatsblad

E.Art. 15

Aanstelling bestuursorgaan door het representatief orgaan na erkenning, procedure en termijn

E.Art. 27

Raadgeving door ISM aan de erkenningzoekende lokale geloofsgemeenschap en aan de bestuursorganen van de eredienst

E.Art. 29

Sancties bij vastgestelde tekortkomingen i.v.m. de erkenningscriteria of anderszins; financieel beding, opschorting, opheffing; opheffing op verzoek representatief orgaan; mededelingsplicht

E.Art. 31 e.v.

Wijziging gebiedsomschrijving van de erkende lokale geloofsgemeenschap

E.Art. 34 e.v.

Wijziging van de benaming van het bestuur van de eredienst

E.Art. 36 e.v.

Samenvoeging van de erkende lokale geloofsgemeenschappen

E.Art. 41 e.v.

Gevolgen van de samenvoeging van de erkende lokale geloofsgemeenschappen; leden en bestuursorganen;

E.Art. 45 e.v.

Opheffing erkenning annexe-kerken en kapelanijen; procedure en gevolgen

E.Art. 47

(Wijziging) persoonsgegevens van de erkenningzoekende lokale geloofsgemeenschap

E.Art. 67 e.v.

Erkenningsaanvraag vr 01/07/2019: erkenningscriteria

Tekst

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

 

PDW 05.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Home

Naar littera E